Версия за печат

00733-2016-0001

BG-Смолян:

РЕШЕНИЕ

Номер: 17 от 20.01.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Братан Шукеров АД, бул.България № 2, За: Недялка Стаевска, Виктория Санкова, Република България 4700, Смолян, Тел.: 0301 62666, E-mail: mbalsmolyan@mbalsmolyan.com, Факс: 0301 62549

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://op.mbalsmolyan.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160120NtUf2652471.

Адрес на профила на купувача: http://op.mbalsmolyan.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160120NtUf2652471.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.1 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ, РЕАКТИВИ И БИОПРОДУКТИ ЗА ЛАБОРАТОРИИ И КРЪВЕН ЦЕНТЪР, РАЗТВОРИ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ “Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ”АД”

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл.90, ал.1, т.1 от ЗОП, поради прекратена открита процедура по чл.39, ал.1, т.1 от ЗОП с Решение № 351/23.12.2015 год. на Изпълнителния директор на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД за обособените позиции, за които не е подадена нито една оферта.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

1. „Софарма Трейдинг“ АД; 2.„Медицинска техника инженеринг“ ООД; 3.„Б.Браун Медикал“ ЕООД; 4.„Химтекс“ ООД; 5. "Бикомед“ ООД; 6. „Бул-Био НЦЗПБ“ ЕООД; 7.„Агарта-ЦМ“ ЕООД; 8.„Дрегер Медикал България“ ЕООД; 9.„Инфомед“ ЕООД; 10.„Медикал Експрес“ АД; 11.„Медилинк“ ООД; 12.„Медитес“ ООД; 13. „Сърджимед“ ЕООД; 14.„Медикъл Имидж“ ООД; 15.„Медилон“ ЕООД; 16.„Истлинк България“ ЕООД; 17. „Дик Медтех“ ЕООД; 18.„Електро Мед България“ ЕООД; 19.„Елта 90 М“ ООД; 20. „Емония Фарматех България“ ЕООД; 21.„Капамед“ ЕООД

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Открита с решение №: 250 от 17.09.2015 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00733-2015-0008

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

20.01.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Д-р Марин Димитров Даракчиев
Длъжност: Изпълнителен директор