00159-2016-0001

BG-Добрич:

РЕШЕНИЕ

Номер: 41 от 18.01.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

община Добричка, ул.Независимост № 20, За: Даниела Тодорова, р България 9300, Добрич, Тел.: 058 600889, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600806

Място/места за контакт: Даниела Тодорова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.dobrichka.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://dobrichka.bg/profile/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Актуализация на технически проект за рехабилитация на път DOB2100 /IIІ-7106 Карапелит – Гешаново - Кочмар/ - Карапелит – Медово – Бенковски/ - DOB1199 Жегларци – Бенковски – Владимирово от км. 0+000 до км. 9+500.”

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Основание за възлагане на актуализацията на проектната разработка от 2009 година е обстоятелството, че за изминалия 7 годишен период, поради липса на финансиране, проектът не е реализиран и по пътя не са извършвани ремонтни работи, които да са в обем достатъчен за подобряване на експлоатационните му характеристики. Целта на актуализацията на проекта изготвен през 2009 година е да се даде проектно решение за възстановяване и подобряване на транспортно – експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло с оглед осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и добро отводняване на пътя в разглеждания участък, което отговаря на съществуващото към момента състояние на елементите и съоръженията на пътя.С оглед ненарушаване на авторските права-възлагането на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт.Услугата, предмет на настоящата поръчка, попада в категория № 12 от Приложение № 2 към чл.5, ал.1, т.1 от ЗОП - архитектурни услуги, инженерингови услуги и интегрирани инженерингови услуги. Това дава възможност поръчката да бъде възложена по реда на чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

инж.Николай Иванов Колев – водещ проектант с адрес за корреспонденция : гр.Варна, ул.”Алеко Константинов” № 23, ет. 10, ап.30 инж. Илия Христов Илиев с адрес за корреспонденция : гр.Шумен, ул.”Съединение” № 109, ет. 2, офис 17

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията,, бул. Витоша №18,, Р България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.ipi.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

20.01.2016 г. 


Възложител

Трите имена: инж.Тошко Димов Петков
Длъжност: Кмет на община Добричка