Версия за печат

00038-2015-0012

BG-Габрово:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Габрово, пл. Възраждане №3, За: Венета Ганева, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 818312, E-mail: vganeva@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/129-.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 19 от 19.02.2015 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00038-2015-0012
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Изготвяне на обследване по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Изготвяне на обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Обособена позиция №2: Изготвяне на обследване за енергийна ефективност по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 709-ИЕ-15 от 16.09.2015 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

АРХКОН ПРОЕКТ ООД, ЕИК 131460909, СО Р-н Красно село, ж.к. Борово, ул. Ястребец №9, бл.2, Република България 1680, София, Тел.: 02 9630025

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Извършване на обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на обект „БЛОК БЕДЕК ЧУМЕРНА 20-26 - ГР. ГАБРОВО””, представляващ РЗП 8 008 кв. м.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

25

ІII.7) Стойност посочена в договора
5445.44 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

21.12.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

ДА

Променено условие: Раздел IV, Чл. 4 от Договора; Преди промяната: Плащането се извършва по банков път по сметка на Изпълнителя след представяне на приемателно-предавателен протокол, подписан от двете страни и фактура – оригинал на Изпълнителя.; След промяната: Плащането се извършва по банков път по сметка на Изпълнителя след представяне на приемателно-предавателен протокол, подписан от двете страни и фактура – оригинал на Изпълнителя. Фактурата се изготвя на български език, в съответствие със Закона за счетоводството, подзаконовите нормативни актове и указания на МРРБ по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, като задължително съдържат следните реквизити:Получател: Сдружение на собствениците „БЛОК БЕДЕК ЧУМЕРНА 20-26-ГР. ГАБРОВО“Адрес: гр. Габрово, ул. „Чумерна“, № 20, 22, 24, 26, ЕИК: 176828372Получил фактурата: .........................................................................................................МОЛ: Вергил Георгиев БогдановНомер на документа, дата, място:...................................................................................Плащанията се извършват по следната банкова сметка с титуляр ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:IBAN……………………………….BIC……………………………….БАНКА..........................................; Правно основание: чл. 43, ал. 2, т. 1, буква „б“ от ЗОП
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
5445.44 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

15.01.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Таня Венкова Христова
Длъжност: Кмет на Община Габрово