00038-2015-0012

BG-Габрово:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Габрово, пл. Възраждане №3, За: Венета Ганева, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 818312, E-mail: vganeva@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/129-.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 19 от 19.02.2015 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00038-2015-0012
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Изготвяне на обследване по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Изготвяне на обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Обособена позиция №2: Изготвяне на обследване за енергийна ефективност по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 782-ИЕ-15 от 01.10.2015 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

БОГОЕВ КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 175387957, ж.к. Люлин, бл.883, вх.Д, Република България 1000, София, Тел.: 0889 356919

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Извършване на обследване за енергийна ефективност по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на обект гр.Габрово, ул. Мир 25, представляващ РЗП 2 706 кв. м., съгласно Техническа спецификация на Възложителя и при условията и сроковете, посочени в договора.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

29

ІII.7) Стойност посочена в договора
1515.36 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

21.12.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

ДА

Променено условие: Раздел IV, Чл. 4 от Договора; Преди промяната: Плащането се извършва по банков път по сметка на Изпълнителя след представяне на приемателно-предавателен протокол, подписан от двете страни и фактура – оригинал на Изпълнителя.; След промяната: Плащането се извършва по банков път по сметка на Изпълнителя след представяне на приемателно-предавателен протокол, подписан от двете страни и фактура – оригинал на Изпълнителя. Фактурата се изготвя на български език, в съответствие със Закона за счетоводството, подзаконовите нормативни актове и указания на МРРБ по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, като задължително съдържат следните реквизити:Получател: Сдружение на собствениците СС „гр. Габрово, ул. Мир 25“Адрес: гр. Габрово, ул. Мир 25, ЕИК: 176824146Получил фактурата: .........................................................................................................МОЛ: Теменуга Огнянова АтанасоваНомер на документа, дата, място:...................................................................................Плащанията се извършват по следната банкова сметка с титуляр ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:IBAN……………………………….BIC……………………………….БАНКА..........................................; Правно основание: чл. 43, ал. 2, т. 1, буква „б“ от ЗОП
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
1515.36 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

15.01.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Таня Венкова Христова
Длъжност: Кмет на Община Габрово