Версия за печат

00689-2016-0001

BG-Ямбол: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Тунджа, пл. Освобождение №1, За: Галина Иванова - Директор дирекция Обществени поръчки, Р.България 8600, Ямбол, Тел.: 046 684305, E-mail: contracts@tundzha.net, Факс: 046 661574

Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки, етаж 3, стая 309

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tundzha.net.

Адрес на профила на купувача: http://87.126.141.18:8080/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=7Q9NozizHho%3d.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Община Тунджа, пл. Освобождение №1, За: Нейка Кожухарова - деловодител, Р.България 8600, Ямбол, Тел.: 046 684209, E-mail: contact@tundja.net, Факс: 046 661575

Място/места за контакт: Деловодство

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.tundzha.net.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на строителни материали за нуждите на община „Тунджа”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Изпълнителят се задължава да извършва доставката на строителни материали, както следва: до собствена или наета магазинно – складова база на територията на гр.Ямбол; до обекти находящи се в населени места разположени на територията на община „Тунджа, след предварителна писмена заявка от Възложителя.
Код NUTS: BG343
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Във връзка с необходимостта от извършване на доставки на строителни материали за ремонтни дейности на обекти собственост на община „Тунджа” е необходимо да се определи изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на строителни материали за нуждите на община „Тунджа”.Участниците следва да предложат строителните материали, предмет на доставката, придружени със съответните сертификати за произход и качество съответстващи на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите актове към него.Изпълнителят се задължава да извърши доставката по вид, количество и качество съгласно документацията за участие и представенато техническо предложение към офертата му.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44110000, 44190000, 44191000, 44192000

Описание:

Строителни материали
Различни видове строителни материали
Различни видове строителни материали от дървесина
Различни видове други строителни материали

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предвидените за доставка количества и видове строителни материали са посочени в Количествена сметка т.3.1 от Пълно описание на предмета на поръчката с технически спецификации, неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка.

Прогнозна стойност без ДДС
60000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

На основание чл. 59, ал.5, т.2 от ЗОП, Възложителят не изисква гаранция за участие в откритата процедура. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността на поръчката и може да се внесе като парична сума по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция, като участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване като в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на Община „Тунджа”: Банка: ИА Банк АД – клон Ямбол, Р. България Банков код (BIC): IABGBGSF;Банкова сметка (IBAN): BG30IABG70943300435600. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди определения за Изпълнител да представи гаранция за изпълнение. Възложителят има право да приспадне от внесената гаранция за изпълнение всички дължими суми за неустойки по договора и за претърпени вреди в следствие виновно неизпълнение на договора от страна на Изпълнителя. Възложителят има право да усвои гаранцията за изпълнение при разваляне на договора по вина на Изпълнителя. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Обществената поръчка, се финансира със средства от общинския бюджет и по проекти в случаите когато е приложимо. Плащането ще се извърши в български лева по банков път по посочена от определения изпълнител банкова сметка в срок до 15 /петнадесет/ дни от представяне на фактура за извършената доставка, предмет на поръчката.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участник в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко бълг. или чуждестр. ФЛ или ЮЛ, както и техни обединения.5. Административни изисквания съгласно чл. 47, ал.1, б. „а” – „д” и ал.2, т.2, предложение първо и ал. 5 от ЗОП:а) Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран: за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от НК;за подкуп по чл. 301 - 307 от НК;за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК;за престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс. б) Участникът да не е обявен в несъстоятелност; в) Участникът да не е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;г) Участникът да няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. д) Участникът да не е лишен от правото да упражнява професия или дейност – „доставка на строителни материали“, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.е) Участникът да няма лица по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, които са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.ж) Участникът да не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от ЗПУКИ.Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес.Пликът с офертата на участника трябва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: •Плик №1 с надпис „Документи за подбор“, в който се поставят документите и информацията по чл.56, ал.1, т.1 - 6, 8 и 11-14 от ЗОП, изисквани от възложителя.Документите в Плик №1 се изготвят съгласно настоящите указания и по приложените в документацията образци.Плик №1 следва да съдържа документите: Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника /оригинал/ - Образец №1; Представяне на участник – Образец №2;Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (оригинал) (когато не е подписана от лицето представляващо участника);Декларация от участник по чл. 47, ал. 9, удостоверяваща липса на обстоятелства по чл. 47, ал.1, т.1, б. ,,а”, ,б”, ,,в”, ,,г” и ,,д”, т. 2, т. 3 и т. 4 и ал. 2, т. 2, предложение първо и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП – Образец № 3, подписана от всички лица, които представляват участника ;Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП – със списък с имената на предвидените подизпълнители, видовете работи които ще изпълняват и съответстващия на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка /оригинал/ - Образец № 4.Декларация за съгласие за участие на подизпълнител- Образец № 4а.*Изпълнителят сключва договор за подизпълнение с подизпълнители, посочени в офертата му. Договор за подизпълнение, съответно за замяна на подизпълнител не може да се сключва с лица, които не са посочени в Образец № 4 от настоящата документация. Декларация от подизпълнител по чл. 47, ал. 9, удостоверяваща липса на обстоятелства по чл. 47, ал.1, т.1, б. ,,а”, ,б”, ,,в”, ,,г” и ,,д” т.2, т.3 и т.4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП /оригинал/ - Образец № 5 - представя се от всеки посочен подизпълнител и се подписва от всички лица, които представляват посочения/те подизпълнител/и /ако в офертата има предвидени подизпълнител/и/ ;Д-ВА ЗА ФИН. И ИКОНОМ. СЪСТОЯНИЕ ПО ЧЛ. 50 ОТ ЗОП: съгласно р.ІІІ.2.2 от настоящото обявление.Продължава в раздел VІ.3 .......
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: В документацията за участие Възложителят не е поставил изисквания да се представят доказателства за икономическо и финансово състояние по чл.50 от ЗОП.
Минимални изисквания: Не се изискват.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: - Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката изпълнени през последните 3 /три/ години – попълва се Образец № 6, като доказателство за извършените доставки се предоставя под формата на: удостоверение, издадено от получателя на доставката или от компетентен орган или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. - Списък – декларация за налично техническо оборудване – попълва се Образец №7. * Съгласно разпоредбата на чл. 51а, ал.1 от ЗОП участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За целите на чл.51а, ал. 1 от ЗОП трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.
Минимални изисквания: - Участникът следва да е изпълнил не по-малко от 2 /две/ доставки,които са еднакви или сходни с предмета на поръчката през последните 3 години до датата, определена за получаване на офертите. * Под „ доставки, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката” навсякъде в настоящата документация, където е употребен този израз следва да се разбира „доставки на строителни материали”. - Участникът следва да разполага с с минимум една магазинно – складова база на територията на гр.Ямбол, и с необходимите за изпълнение предмета на поръчката товарни автомобили, както следва: - 1 брой лекотоварен автомобил с минимална товароподемност – 1 тон; - 1 брой самосвал с товароподемност 10 т. * В случай, че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, изброените минимални изисквания се прилагат за обединението (консорциума и др.) като цяло.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
22.02.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията е публикувана в Профила на Купувача на интернет сайта на Община "Тунджа" - www.tundzha.net, от където може да бъде изтеглена и нейното закупуване не е задължително условие за участие в настоящата обществена поръчка. При поискване от заинтересуваното лице, възложителят е длъжен да му я предостави или изпрати за сметка на лицето, отправило искането. В тези случаи искането следва да бъде придружено от платежен документ. Документация за участие се предоставя след представяне на платежен документ, че е закупена. Сумата следва да бъде внесена в касата на община „Тунджа” на първи етаж или по банков път на следната сметка: Банка: ИА Банк АД – клон Ямбол, Р.България; Банков код (BIC): IABGBGSF;Банкова сметка (IBAN): BG83IABG70943100438300

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
22.02.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 23.02.2016 г.  Час: 10:00
Място

В заседателната зала на община "Тунджа", пл. "Освобождение" №1, гр. Ямбол.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Продължава от раздел ІІІ.2.1............Д-ВА ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ЧЛ. 51 ОТ ЗОП: съгласно р.ІІІ.2.3. от настоящото обявление; Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.55, ал.7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП - Образец №8. Договор/споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка - копие, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия.Декларация от членовете на обединението/консорциума - Образец № 9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор – Образец № 10. Декларация по чл. 3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСИТДС - Образец № 11. Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП - образец № 12, подписана от законния представител или пълномощника на юридическото лице.* Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „а” и буква „б” от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Документите по чл. 56, ал. 1, т.1, б. „в” и т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. * Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено (с нотариално заверено пълномощно). Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка на участниците. • Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставя Техническото предложение изготвено по Образец №13 от настоящата документация и ако е приложимо декларация по чл.33, ал. 4 от ЗОП попълва се Образец №14. * Декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП не е задължителна част от офертата, като същата се представя по преценка на всеки участник и при наличие на основания за това. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена“, който съдържа Ценовото предложение на участника изготвено по Образец №15.Максимално допустимата предложена стойност е до размера на посочената прогнозна стойност.В случай, че ценовото предложение надхвърля максимално допустимaта стойност, участникът ще бъде отстранен от процедурата.При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена в офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, общата цена ще бъде приведена от комисията в съответствие с единичната цена на офертата.Обявлението се изпраща по електронен път съгласно изискванията на чл.6, ал.1, т.5 от ППЗОП и е осигурен пълен достъп по електронен път до документацията за участие.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Тунджа, пл. Освобождение №1, Р.България 8600, Ямбол, Тел.: 046 684305, E-mail: contracts@tundzha.net, Факс: 046 661584

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

18.01.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ