BG-Варна:

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Това обявление е предварително обявление - покана

НЕ

Това обявление цели съкращаване на скровете за получаване на оферти

ДА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Пристанище Варна ЕАД, пл. Славейков 1, За: Ружа Дамянова, България 9000, Варна, Тел.: 052 632953, E-mail: r.damyanova@port-varna.bg, Факс: 052 692177

Място/места за контакт: Отдел Обществени, търговски поръчки и европрограми

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.port-varna.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.port-varna.bg/index.php?l=2&m=4&p=21.

Адреси и места за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Пристанищни дейности

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

СМР на сгради или на части от тях на територията на пристанище Варна

II.2) Обект на поръчката

Строителство

II.3) Кратко описание на поръчката

СМР на сгради ли части от тях, намиращи се на територията на Пристанище Варна Изток - гр. Варна и Пристанище Варна Запад - гр. Девня, Морска гара Варна и складова база, съгл. Инвестиционна програма на "Пристанище Варна" ЕАД за 2016 г.

II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45200000, 45260000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
Покривни и други специализирани строителни и монтажни работи

II.5) Планирана дата за начало на процедурата за възлагане и срок на изпълнение на поръчката
II.6) Прогнозна стойност и начин на финансиране
II.6.1) Първоначална стойност
II.6.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

-

II.8) Допълнителна информация

-


РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА И АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

IV.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

-

РАЗДЕЛ VІ: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Допълнителна информация

-

VI.3) Прогнозна обща стойност на поръчката/ите за доставки или услуги
VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

18.01.2016 г. 


ПРИТУРКА: ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ - ПОКАНА ИЛИ ПРЕДВАРИТЕЛНО, КОЕТО ЦЕЛИ СЪКРАЩАВАНЕ НА СРОКОВЕТЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ


РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

СМР на сгради или на части от тях на територията на пристанище Варна

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: гр. Варна и гр. Девня
Код NUTS: BG331
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Сключване на рамково споразумение

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение

Рамково споразумение с няколко изпълнители

Срок на действие в месеци

18

ІІ.1.5) Обособени позиции

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

-

ІІ.2.2) Опции

-


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

-

ІІІ.1.2) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

-

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: -
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

-

ІІІ.2.3) Технически възможности

-

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане

IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.1) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
IV.3.4) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП