Версия за печат

00030-2016-0001

BG-Силистра:

РЕШЕНИЕ

Номер: ЗК-100 от 15.01.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Силистра, ул. Симеон Велики 33, За: Ирина Николова, Ст. експерт обществени поръчки, България 7500, Силистра, Тел.: 086 816260, E-mail: op_silistra@abv.bg, Факс: 086 823343

Място/места за контакт: Дирекция Правна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.silistra.bg/news.php.

Адрес на профила на купувача: http://www.poruchki.silistra.bg/news.php.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.1 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на канцеларски материали по Договор № БС-33.14-1-019/30.09.2015г.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозна стойност (без ДДС) на настоящата поръчка: 2874.08 BGN. С решение № ЗК-1682 от 19.10.2015 г. Община Силистра открива процедура за избор на изпълнител, регистрирана в АОП с №00030-2015-0026. На основание чл.39, ал.1, т.1 от ЗОП, Обособена позиция № 1 „Стоки, доставката на които се възлагат на специализираните предприятие или кооперации на хора с увреждания по реда на Закона за обществените поръчки” е прекратена с Решение № ЗК-2051 от 17.12.2015 г., тъй като няма нито един участник, който да отговаря на изискванията по чл. 47 - 53 а от ЗОП по съответната обособена позиция.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД - Вписано в Регистър на специализираните предприятия и кооперации на и за хора с увреждания под № 234 ОФИС В ООД

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Открита с решение №: ЗК-1682 от 19.10.2015 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00030-2015-0026

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

15.01.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Д-р Юлиян Найденов Найденов
Длъжност: Кмет на Община Силистра