Версия за печат

00038-2015-0012

BG-Габрово:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Габрово, пл. Възраждане № 3, За: Миряна Христова, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 818312, E-mail: m.hristova@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/129-.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 19 от 19.02.2015 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00038-2015-0012
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Изготвяне на обследване по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Изготвяне на обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Обособена позиция №2: Изготвяне на обследване за енергийна ефективност по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 892-ИЕ-15 от 18.11.2015 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Рамково споразумение

III.3) Изпълнител по договора

ЕТ „КИМТЕКС ЛС„ ЕИК 824124548, УЛ. ДОЙРАН №71, ЕТ. 3, Република България 5800, ПЛЕВЕН, Тел.: 064 805534; 064 805940, Факс: 064 805940

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Възложителят, възлага и Изпълнителят приема да извърши обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на обект: „Габрово, кв. Русевци 1, ул. Селимица №9, 11, 13“, представляващ РЗП 3 341 кв. м., съгласно Техническа спецификация на Възложителя и при условията и сроковете, посочени в договора.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

29

ІII.7) Стойност посочена в договора
2271.88 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е предсрочно прекратен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

08.01.2016 г. 

ІV.2) Причини за прекратяване на договора

Пълно неизпълнение от страна на Изпълнителя. На основание чл. 15, ал.2, т.1 от Договор №892-ИЕ-15 от 18.11.2015г. Възложителят прекратява договора без предизвестие, когато Изпълнителят забави изпълнението на задълженията си по него с повече от 10 кал. дни.

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

НЕ

Забавяне в дни: 10
ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 0% от предмета на договора
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
0 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

ДА

От изпълнителя, в размер на 454.4 BGN
Причини за възникване на задължението за неустойките: В случай на пълно или на некачествено неизпълнение на задължението на Изпълнителя, същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 20% от стойността на договора, като плащане от Възложителя не се дължи.

РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

14.01.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Таня Венкова Христова
Длъжност: кмет на Община Габрово