Версия за печат

00267-2016-0004

BG-Пловдив: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 0004715040027

Общинско предприятие Траурна дейност - Община Пловдив, бул. Княгиня Мария Луиза №73, За: Коста Марков Попов, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 658772, E-mail: traurna_deinost@abv.bg, Факс: 032 624967

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.traurna-plovdiv.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

Електронен достъп до информация: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160107Gpjb2514170.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Поддържане на чистотата на територията на траурните паркове в град Пловдив, включително почистване, товарене и извозване на отпадъците от траурните паркове, премахване на диворастяща плевелна растителност, премахване и/или окастряне на изсъхнали и болни дървета в траурните паркове

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 27 (27 - Други услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
ОП "Траурна дейност", град Пловдив, Траурен парк "Север", Траурен парк "Централен", Траурен парк "Южен - Драганови гробища", Траурен парк "Коматево" и Траурен парк "Прослав"
Код NUTS: BG421
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Поддържане на чистотата на територията на траурните паркове в град Пловдив, включително почистване, товарене и извозване на отпадъците от траурните паркове, премахване на диворастяща плевелна растителност, премахване и/или окастряне на изсъхнали и болни сървета в траурните паркове. Траурните паркове са с приблизителна площ, както следва: Траурен парк „Север” – около 390 дка; Траурен парк „Централен” – около 220 дка; Траурен парк „Южен – Драганови гробища” – около 60 дка; Траурен парк „Коматево” – около 20 дка; Траурен парк „Прослав” – около 10 дка.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

90000000

Описание:

Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно документацията за участие.

Стойност, без да се включва ДДС
500000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранциите, определени от възложителя с обявлението за откриване на процедурата, са, както следва: 1. Гаранция за участие в процедурата – парична сума, преведена по банкова сметка на ОП „Траурна дейност” или внесена в касата на ОП „Траурна дейност” към момента на подаване на офертата за участие в процедурата, или безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя.Банковата гаранция се представя в оригинал. Кандидатът, участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение съгласно чл. 60 от ЗОП. 1.1. Размерът на гаранцията за участие: 2000 (две хиляди) лева. Възложителят може да задържи гаранцията за участие по реда на чл.61 от ЗОП. Гаранцията се освобождава, съгласно изискванията на чл.62 от ЗОП. 2. Гаранция за изпълнение на договора – парична сума, преведена по банкова сметка на ОП „Траурна дейност” или внесена в касата на ОП „Траурна дейност”, или безусловна и неотменяема банкова гаранция за изпълнение на договора в оригинал, издадена от банка в полза на възложителя. 2.1. Размерът на гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2% от стойността на договора без ДДС. 2.2. Гаранцията за изпълнение се представя при сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. 2.3. При внасяне на банкова гаранция, или платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася. 2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка. 2.5. Възложителят освобождава гаранциите по Раздел ІV, т.1 и т.2, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 3. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Разходите по евентуалното им усвояване са за сметка на Възложителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. Банкова сметка за постъпване на гаранция за участие/гаранция за изпълнение под форма на парична сума: ОП “Траурна дейност” – Пловдив, ТБ “Инвестбанк” АД – Клон Пловдив, IBAN: BG37 IORT 7375 330 2002 303, BIC: IORTBGSF.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

По банков път, до 30 (тридесет) дни след издадена фактура и подписан двустранен протокол за приемане на изпълнената работа. Приемането на работата от възложителя се документира с подписване на протокол от представители на двете страни.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Договор за обществена поръчка няма да бъде сключен при липса на осигурени средства в бюджетната сметка на ОП "Траурна дейност" за 2016 г., а обществената поръчка ще бъде прекратена на основание чл. 39, ал.1, т.5 от ЗОП

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Офертата на участника по процедурата се изготвя в съответствие с образците от настоящата документация и се състои от 3 отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, съгласно изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП както следва:А. В „Плик 1” с надпис „Документи за подбор”, се поставят документите, изискани от възложителя, съгласно чл.56 от ЗОП отнасящи се до критериите за подбор на участниците:1. Представяне на участника, което съдържа:1.1. посочване на ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата;1.2. декларация по чл. 47, ал.9 от ЗОП - попълва се, подписва се и се подпечатва, съгласно приложения към документацията образец (Образец-Приложене №5). Декларацията се подписва от законния представител /законните представители/ на кандидата;Декларацията се подписва от лицата, които представляват кандидата или участника.2. Документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е законния представител на участника /оригинал или нотариално заверено копие/;3. Документ за представена гаранция за участие-Вносна бележка (или Платежно нареждане) за внесена в касата (или по сметка) парична сума – във формата на фотокопие, заверено от кандидата с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала” или оригинал на банкова гаранция, изготвена съгласно условията на закона и възложителя; 4. Регистрационен документ за извършване на дейности по Закона за управление на отпадъците за транспортиране по шосе на отпадъци с кодове 17-09-04, 20-02-01, 20-02-02, 20-02-03 и 20-03-01, издаден на името на участника и валиден към датата на подаване на офертата - във формата на фотокопие, заверено от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”;5. Изискуеми документи за доказване на техническите възможности и квалификация на участника по чл.51 от ЗОП, съгл. т.ІІІ.2.3): Описания на машините и специалното техническо оборудване, с което разполага участника за изпълнението на поръчката, както и на мерките за осигуряване на качеството.6. Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд - в случаите по чл. 28, ал. 5 от ЗОП. Органът, който ще удостоверява тази информация е Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т.6 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията образец (Образец-Приложение №6).8. Декларация от участникът, че няма да ползва/ще ползва подизпълнител при изпъл-нение на обществената поръчка по образеца приложен към документацията (Образец-Приложение №7). 9. Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива както и дела на участие. Всеки от подизпълнителите трябва да предостави необходимите документи съгласно чл.56, ал.2 от ЗОП.10. Декларация от представляващият и управляващ подизпълнителя за съгласие за участие като подизпълнител /оригинал/ - по образеца приложен към документацията (Образец- Приложение №8) 11. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите от-ношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици(Образец – Приложение №9.12. Декларация за приемане на условията в проектодоговора – в оригинал, подписана от участника (свободен текст).13. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от законния предста-вител на участника /в оригинал/. Документите от т. 1 до т. 12, изискани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1-6, 8, 12-14 от ЗОП и отнасящи се до критериите за подбор на участниците, се поставят в отделен непрозрачен запечатан плик с надпис: „Плик № 1 „Документи за подбор”. Продължава в т.VІ.3 Допълнителна информация

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Няма

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Няма

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Регистрационен документ за извършване на дейности по Закона за управление на отпадъците за транспортиране по шосе на отпадъци с кодове 17-09-04, 20-02-01, 20-02-02, 20-02-03 и 20-03-01, издаден на името на участника и валиден към датата на подаване на офертата - във формата на фотокопие, заверено от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”; 2. Изискуеми документи за доказване на техническите възможности и квалификация на участника по чл.51 от ЗОП: Описания на машините и специалното техническо оборудване, с което разполага участника за изпълнението на поръчката, както и на мерките за осигуряване на качеството.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да разполага с регистрационен документ за извършване на дейности по ЗУО за транспортиране по шосе на отпадъци с кодове 17-09-04, 20-02-01, 20-02-02, 20-02-03 и 20-03-01. 2. Участникът следва да разполага с машини и специално техническо оборудване за изпълнение на поръчката, което включва най-малко: 2.1. Камион самосвал – 1 брой, с габарити, позволяващи свободно маневриране по алеите на гробищните паркове, а именно: междуосие максимум 3,50 м., дължина максимум 5,00 м. и ширина максимум 2,50 метра. 2.2. Подвижна работна площадка (подемна работна платформа - вишка) – 1 брой, с товароподемност не по-малко от 200 кг., позволяваща едновременна работа на мин. 2 души на работната платформа (коша), минимална вертикална работна височина 25 метра и работно отклонение встрани мин. 12 метра. 2.3. Машина за надробяване на листна маса – 1 брой; 2.4. Специализиран товарен автомобил за събиране и транспорт на отпадъци от контейнери тип „Бобър” – 1 брой; 2.5. Специализиран товарен автомобил за събиране и транспорт на отпадъци от контейнери тип „Лодка“ – 1 брой. 2.6. Моторни верижни триони – минимум 2 броя; 2.7. Моторни телескопични триони с дължина на пръта мин. 3 метра – 2 броя; 2.8. Моторни храсторези – минимум 2 броя; 2.9. Специално работно облекло и лични предпазни средства за работа с изброените машини и съоръжения. 3. Участникът следва да прилага следните мерки за осигуряване на качеството: 3.1. Да се осигури използването на подвижна работна площадка (вишка), позволяваща рязане на дървета на височина на стъпката на платформата мин. 25 метра, както и странично хоризонтална изтегляне на работната площадка до 12 м. 3.2. Да се осигури използването на ръчно сглобяемо метално скеле за обхващане и обезопасяване на високи дървета с цел подсигуряване при рязане на стволове и клони. 3.4. Да се осигури използване на моторни превозни средства или друга мототехника за товарене и транспортиране на биоразградими и други отпадъци за маневриране между гробните полета с широчина на алеите 2,20 метра . 3.5. Да се осигурят необходимите лични и общи предпазни средства за безопасни и здравословни условия на труд с изброените по-горе машини и съоръжения.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Стойност на пакета услуги по почистване, образувана от цената на всеки вид услуга ; тежест: 80
Показател: Концепция за организиране на дейностите с мерки за опазване на околната среда и мерки за опазване на надгробните елементи и паметници, в т.ч. техническо решение за изпълнение на дейностите по рязане на клони и оформяне на короните на дърветата на труднодостъпни места ; тежест: 20
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
25.02.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 12 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка е налична и участниците могат да се снабдят с нея от профила на купувача на възложителя, от електронното досие на поръчката. При желание лицата могат да се снабдят с документацията в Администрацията на ОП „Траурна дейност”, град Пловдив, бул. „Княгиня Мария Луиза” №73, като заплатят цената на документацията за участие на стойност е 12,00 лева с ДДС, които се заплащат в касата на ОП „Траурна дейност”, град Пловдив, бул. „Княгиня Мария Луиза” №73 или по банков път на следната банкова сметка: ОП “Траурна дейност” – Пловдив, ТБ “Инвестбанк” АД – Клон Пловдив, IBAN: BG30 IORT 7375 310 2002 300, BIC: IORTBGSF.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
25.02.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 26.02.2016 г.  Час: 09:00
Място

град Пловдив, бул. Княгиня Мария Луиза №73

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

При отваряне на офертите могат да присъстват лицата по чл. 68, ал. 3 от ЗОП при спазване на установения режим за достъп на сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Достъп до документацията на обществената поръчка е предоставен на Профил на купувача на ОП "Траурна дейност" - Община Пловдив http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160107Gpjb2514170, ведно с публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки. На същия адрес ще бъдат публикувани всички отговори на запитвания по обществената поръчка, както и съобщенията до участниците за датата на отваряне на ценовите предложения - не по-късно от два работни дни преди отварянето. Продължение от т.ІІІ.2.1.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, трябва да предостави необходимите документи съгласно чл.56, ал.3 от ЗОП, а когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл.56 ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл.56 ал.1, т. 4, 5 и 11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод. Ако участникът е обединение, документите се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.Б. В Плик № 2 с надпис “Предложение за изпълнение на поръчката”, се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съгласно Приложение №2, а именно:1.Техническо предложение, което следва да съдържа:1.1.Седмичен график за изпълнение на услугите по Раздел І, т. 6 от документацията;1.2. Договор за приемане за депониране/ оползотворяване на отпадъците, образувани на територията на траурните паркове – нотариално заверено копие.1.3. Информация за организацията на изпълнение на услугите по Раздел І, т. 6 от настоящите указания, придружена от справка за себестойността на услугите и калкулация за образуване на услугите, в които следва да са описани: 1.3.1. Колко и какви работници/служители са пряко заети в изпълнение на съответната услуга;1.3.2. Себестойност на услугите и калкулация за образуване на себестойността, в която следва да е посочен размера на разходите, без които изпълнението на съответната услуга не би могла да се изпълнява в съответствие с правилата за безопасни и здравословни условия на труд, за управление на отпадъците и опазване на околната среда или с други специални правни норми, уреждащи изпълнението на дейността, като: планирани разходи за труд и осигурителни вноски към работниците и служителите, участващи в предоставянето на съответната услуга, разходи за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, разходи за консумативи и техническо обслужване на машините, задължителни застраховки, такси за депониране и други подобни. Информацията следва да е подписана и подпечатана на всяка страница от законния представител на участника или изрично упълномощено от него лице.1.3.3. Концепция за организиране на дейностите с мерки за опазване на околната среда и мерки за опазване на надгробните елементи и паметници, в т.ч. техническо решение за изпълнение на дейностите по рязане на клони и оформяне на короните на дърветата на труднодостъпни места;1.3.4. Концепция за крайно оползотваряване или депониране на отпадъците, образува-ни дейностите, изброени по-горе.Техническото предложение следва да е подпечатано и подписано на всяка страница от законния представител на участника или от изрично упълномощено от него лице.В.Плик № 3 с надпис “Предлагана цена”, който съдържа:Ценово предложение /на хартиен и оптичен носител, изготвено по приложения в настоящата документация образец, подписано от законния представител на участника и подпечатано от участника (приложение №4);Крайната цена, посочена от участника, трябва да бъде в български лева, с точност до втория знак след десетичната запетая без ДДС, респ. с ДДС, за изпълнение на всяка услуга по Раздел І,т.6 от документацията и крайна цена (в лева с ДДС) за изпълнение на обемите, съгласно Раздел VII, т. I.2. от документацията. В цената се посочват отделно: 1.себестойността на услугите, 2. размера на печалбата и 3. ДДС (когато участникът е регистриран по ЗДДС).

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал.5, т. 1 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

15.01.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ