Версия за печат

00267-2016-0004

BG-Пловдив:

РЕШЕНИЕ

Номер: 3 от 15.01.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Общинско предприятие Траурна дейност - община Пловдив, бул. Княгиня Мария Луиза №73, За: Коста Марков Попов, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 658772, E-mail: traurna_deinost@abv.bg, Факс: 032 624967

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.traurna-plovdiv.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Поддържане на чистотата на територията на траурните паркове в град Пловдив, включително почистване, товарене и извозване на отпадъците от траурните паркове, премахване на диворастяща плевелна растителност, премахване и/или окастряне на изсъхнали и болни сървета в траурните паркове. Траурните паркове са с приблизителна площ, както следва: Траурен парк „Север” – около 390 дка; Траурен парк „Централен” – около 220 дка; Траурен парк „Южен – Драганови гробища” – около 60 дка; Траурен парк „Коматево” – около 20 дка; Траурен парк „Прослав” – около 10 дка.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Обществената поръчка е с прогнозна стойност, която попада в рамките, определени от чл. 14, ал.1, т.2 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

15.01.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Коста Марков Попов
Длъжност: Директор на ОП "Траурна дейност"