Версия за печат

00267-2016-0003

BG-Пловдив: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Общинско предприятие Дезинфекционна станция, ул. Перущица №1, За: Деспина Василева Гърова, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 990318, E-mail: dstancia.plovdiv@abv.bg, Факс: 032 990318

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dezstancia.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160112gudy2534928.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Предоставяне на услуги по дезинсекция срещу комари, кърлежи и други вредители, както и растителна защита на дървесни видове в обществените площи на територията на община Пловдив

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27
Място на изпълнение: обществените паркове и други обществени зелени и водни площи на територията на община Пловдив с приблизителна площ от 37 000 дка.
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предоставяне на услуги по дезинсекция срещу комари, кърлежи и други вредители, както и растителна защита на дървесни видове в обществените площи на територията на община Пловдив

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90670000

Описание:

Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на населените места

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно Указанията за участие.

Прогнозна стойност без ДДС
252000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие в процедурата – парична сума, преведена по банкова сметка на ОП „Дезинфекционна станция” или внесена в касата на ОП „Дезинфекционна станция” към момента на подаване на офертата за участие в процедурата, или безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя. Банковата гаранция се представя в оригинал. Кандидатът, участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение съгласно чл. 60 от ЗОП. 1.1. Размерът на гаранцията за участие: 2000 (две хиляди) лева. Възложителят може да задържи гаранцията за участие по реда на чл.61 от ЗОП. Гаранцията се освобождава, съгласно изискванията на чл.62 от ЗОП. 2. Гаранция за изпълнение на договора – парична сума, преведена по банкова сметка на ОП „Дезинфекционна станция” или внесена в касата на ОП „Дезинфекционна станция”, или безусловна и неотменяема банкова гаранция за изпълнение на договора в оригинал, издадена от банка в полза на възложителя. 2.1. Размерът на гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2% от стойността на договора без ДДС. 2.2. Гаранцията за изпълнение се представя при сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. 2.3. При внасяне на банкова гаранция, или платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася. 2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка. 2.5. Възложителят освобождава гаранциите по Раздел ІV, т.1 и т.2, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 3. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Разходите по евентуалното им усвояване са за сметка на Възложителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. Банкова сметка за постъпване на гаранция за участие/гаранция за изпълнение под форма на парична сума: ОП “Дезинфекционна станция” – Пловдив, ТБ “Инвест-банк” АД – Клон Пловдив, BIC: IORTBGSF, IBAN: BG58IORT73753302300103

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

По банков път, до 30 (тридесет) дни след издадена фактура и подписан двустранен протокол за приемане на изпълнената работа

ІІІ.1.4) Други особени условия

Договор за обществена поръчка ще бъде сключен само при условие, че са осигурени средства в бюджетната сметка на ОП "Дезинфекционна станция" за 2016г., а в противен случай обществената поръчка ще бъде прекратена на основание чл. 39, ал.1, т.5 от ЗОП

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата на участника по процедурата се изготвя в съответствие с образците от настоящата документация и се състои от 3 /три/ отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, съгласно изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП както следва: А. В „Плик №1” с надпис „Документи за подбор”, се поставят документите, изискани от възложителя, съгласно чл.56 от ЗОП отнасящи се до критериите за подбор на участниците:1. Представяне на участника, което съдържа: 1.1. посочване на единен единтификационен код по чл. 23 от Закона за търговския ре-гистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата;1.2. декларация по чл. 47, ал.9 от ЗОП-попълва се, подписва се и се подпечатва, съгласно приложения към документацията образец (Приложене №5). Декларацията се подписва от законния представител /законните представители/ на кандидата;Декларацията се подписва от лицата, които представляват кандидата или участника.2. Документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е законния представител на участника /оригинал или нотариално заверено копие/;3. Документ за представена гаранция за участие–Вносна бележка (или Платежно нареждане) за внесена в касата (или по сметка) парична сума – във формата на фотокопие, заверено от кандидата с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала” или оригинал на банкова гаранция, изготвена съгласно условията на закона и възложителя;4. Изискуеми документи за доказване на техническите възможности и квалификация на участника по чл.51 от ЗОП съгласно т.ІІІ.2.3):4.1. Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка - в оригинал, подписан и подпечатан от участника.4.2. Данни за професионалната квалификация на ръководните служители и на служителите на участника, които ще отговарят за извършването на поръчката. От данните следва да се установява спазване на минималните технически изисквания към персонала на участника.5. Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд- в случаите по чл. 28, ал. 5 от ЗОП.Органът, който ще удостоверява тази информация е ИА „Главна инспекция по труда”.6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т.6 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията образец (Приложение №6).7. Декларация от участникът, че няма да ползва/ще ползва подизпълнител при изпълнение на обществената поръчка по образеца приложен към документацията (Образец-Приложение №7).8. Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива както и дела на участие. Всеки от подизпълнителите трябва да предостави необходимите документи съгласно чл.56, ал.2 от ЗОП.9. Декларация от представляващият и управляващ подизпълнителя за съгласие за участие като подизпълнител /оригинал/-по образеца приложен към документацията (Образец-Приложение №8).10. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Образец-Приложение № 9);11. Декларация за приемане на условията в проектодоговора – в оригинал, подписана от участника (свободен текст).12. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от законния представител на участника /в оригинал/.Документите от т. 1 до т. 11, изискани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1-6, 8, 12-14 от ЗОП и отнасящи се до критериите за подбор на участниците, се поставят в отделен непрозрачен запечатан плик с надпис: „Плик № 1 „Документи за подбор”. Продължава в т.VІ.3 Допълнителна информация
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Няма
Минимални изисквания: Няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка - в оригинал, подписан и подпечатан от участника; 2. Данни за професионалната квалификация на ръководните служители и на служителите на участника, които ще отговарят за изпълнението на поръчката. От данните следва да се установява спазване на минималните технически изисквания към персонала на участника.
Минимални изисквания: 1. Участникът следва да разполага с необходимият минимум техническо оборудване за изпълнение на поръчката, включващо: 1.1 Ръчни моторни пръскачки за разпръскване на препарати – 2 броя; 1.2. Машини, позволяващи разпръскване на препарати за всички видове обработки на височина над 30 метра – 1 брой; 1.3. Моторни превозни средства, пригодени за транспортиране и ползване на машини за разпръскване на препарати на височина над 30 метра – 1 брой. 2.Участникът трябва да разполага с най-малко 4 лица с валидна правоспособност за дейностите по чл. 7, ал. 3 от Наредба №3/24.01.2005 г. на Министерство на здравеопазването, като поне едно от лицата да е с правоспособност за ръководител на дейности по Наредба №3/24.01.2005 г. на Министерство на здравеопазването. 3. Участникът трябва да разполага с най-малко 1 лице с агрономическо образование по специалността „Растителна защита“ и поне 2 лица, обучени за изпълнение на обработки за растителна защита.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

Наредба 3 от 24.01.2005г. на Министерство на здравеопазването.

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Стойност на пакета услуги по дезинсекция срещу комари, кърлежи и други вредители и растителна защита на дървесните видове, образувана от единичната цена на всеки вид услуга и ориентировъчен годишен обем на съответните видове обработки ; тежест: 80
Показател: Концепция за организиране на дейностите с мерки за опазване на околната среда и мерки за опазване здравето на гражданите на община Пловдив ; тежест: 20

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
15.02.2016 г.  Час: 15:00
Платими документи

ДА

Цена: 12 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка е налична и участниците могат да се снабдят с нея от профила на купувача на възложителя, от електронното досие на поръчката. При желание лицата могат да се снабдят с документация-та в Администрацията на ОП „Дезинфекционна станция”, град Пловдив, ул. „Перущица” №1, като заплатят цената на документацията за участие на стойност е 12,00 лева с ДДС, които се заплащат в касата на ОП „Дезинфекционна станция”, град Пловдив, ул. „Перущица” №1 или по банков път на следната банкова сметка: ОП “Дезинфекционна станция” – Пловдив, ТБ “Инвестбанк” АД – Клон Плов-див, IBAN: BG51IORT73753102300100, BIC: IORTBGSF

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
15.02.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 16.02.2016 г.  Час: 09:00
Място

гр. Пловдив, ул. Перущица №1

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

При отваряне на офертите могат да присъстват лицата по чл. 68, ал. 3 от ЗОП при спазване на установения режим за достъп на сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Достъп до документацията на обществената поръчка е предоставен на Профил на купувача на ОП "Дезинфекционна станция" - Община Пловдив http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160112gudy2534928, ведно с публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки. На същия адрес ще се публикуват всички отговори на запитвания по обществената поръчка, както и съобщенията до участниците за датата на отваряне на ценовите предложения - не по-късно от 2 работни дни преди отварянето. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, трябва да предостави необходимите документи съгласно чл.56, ал.3 от ЗОП, а когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл.56 ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл.56 ал.1, т. 4, 5 и 11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод. Ако участникът е обединение, документите се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Б. В Плик № 2 с надпис “Предложение за изпълнение на поръчката”, се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съгласно Приложение №2, а именно:Техническо предложение следва да съдържа:1. График и план за изпълнение на услугите по Раздел І, т.6 от документацията;2. Колко и какви работници ще бъдат пряко заети в изпълнението на всяка от дейностите и с какви машини, средства и материали ще се изпълнява съответната услуга.3. Препарати, прилагани количества, техника на употреба и разходна норма за образуване на работния разтвор при обработките, ведно с обосновка на ефективността на съответните препарати и използваните техники. За всеки вид дейност следва да се посочи съответния препарат, който ще бъде използван с изрично посочване на датата на издаване на разрешението/удостоверението, номера и срока на валидност или да се приложи копие от разрешението/удостоверението за употреба (за пускане на пазара) на съответния препарат. 4. Себестойност на услугите и калкулация за образуване на себестойността, в която следва да е посочен размера на разходите, без които изпълнението на съответната услуга не би могла да се изпълнява в съответствие с правилата за безопасни и здравословни условия на труд, за управление на отпадъците и опазване на околната среда или с други специални правни норми, уреждащи изпълнението на дейността, като: планирани разходи за труд и осигурителни вноски към работниците и служителите, участващи в предоставянето на съответната услуга, разходи за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, разходи за консумативи и техническо обслужване на машините, задължителни застраховки и други подобни. Информацията следва да е подписана и подпечатана на всяка страница от законния представител на участника или изрично упълномощено от него лице. 5. Концепция за организиране на дейностите по дезинсекция и растителна защита при спазване изискванията на действащата нормативна уредба;6. Концепция за изпълнение на възложените дейности при полагане на необходимата грижа за опазване здравето на гражданите на община Пловдив. Техническото предложение следва да е подпечатано и подписано на всяка страница от законния представител на участника или от изрично упълномощено от него лице.В. Плик № 3 с надпис “Предлагана цена”, който съдържа: Ценово предложение /на хартиен и оптичен носител, изготвено по приложения в документацията образец, подписано от законния представител на участника и подпечатано от участника (Приложение№ 4);Крайната цена, посочена от участника, трябва да бъде в български лева, с точност до втория знак след десетичната запетая без ДДС, и с ДДС, за изпълнение на всяка услуга по Раздел І,т.6 от документацията и крайна цена (в лева с ДДС) за изпълнение на обемите, съгласно Раздел VII, т. I.2. от настоящите условия. В цената се посочват отделно: 1.себестойност на услугите, 2. размер на печалбата и 3. ДДС (когато участникът е регистриран по ЗДДС)

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал.5, т. 1 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

15.01.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ