Версия за печат

02711-2014-0155

BG-Добрич:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Държавно горско стопанство-Добрич ТП на СИДП ДП гр.Шумен, ул.Марин Дринов 5, За: инж.Ренета Назърова, адв.Цветан Георгиев, Република България 9300, Добрич, Тел.: 058 600678, E-mail: dgs.dobritch@dpshumen.bg, Факс: 058 600658

Място/места за контакт: инж.Цанко Николов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dgsdobritch.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dgsdobritch.dpshumen.bg/?p=200.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: горско стопанствоРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Договаряне без обявление по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 26 от 23.12.2014 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02711-2014-0155
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Предоставяне на юридически услуги- Абонаментно правно обслужване по смисъла на Наредба №1 за минималните адвокатски възнаграждения със срок до 31.12.2015г.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: ОП-1 от 09.01.2015 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

Адвокатско дружество Георгиев и Георгиева, БУЛСТАТ 176801603, ул.Методи Кусевич 4, Република България 9300, Добрич, Тел.: 0887 605200, E-mail: law.consult.bg@gmail.com

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Предоставяне на юридически услуги- Абонаментно правно обслужване по смисъла на Наредба №1 за минималните адвокатски възнаграждения със срок до 31.12.2015г.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Крайна дата

31.12.2015 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
9000 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

31.12.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
9000 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

15.01.2016 г. 


Възложител

Трите имена: инж.Цанко Иванов Николов
Длъжност: Директор на ТП"ДГС-Добрич"