02711-2015-0172

BG-Добрич: 21 - Юридически услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ДОБРИЧ към ДП СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ Шумен, ул.Марин Дринов 5, За: инж.Ренета Назърова, Република България 9300, Добрич, Тел.: 058 600678, E-mail: dgs.dobritch@dpshumen.bg, Факс: 058 600658

Място/места за контакт: инж.Цанко Николов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dgsdobritch.dpshumen.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://dgsdobritch.dpshumen.bg/?p=693.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: горско стопанствоДруго (моля пояснете): горско стопанство

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Абонаментно правно обслужване”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 21
Публикуване на информацията: ДА
Място на изпълнение: "Държавно горско стопанство-Добрич"ТП, гр.Добрич, ул."Марин Дринов"5
Код NUTS: BG332
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА Чл.1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да бъде изпълнител на обществена поръчка за „Абонаментно правно обслужване ”, включващо: -Правни консултации и друго правно обслужване по смисъла на чл.6 и следващите от Закона за адвокатурата свързани с дейността на Възложителя-Абонат, включително подготовка на документации и участие в комисии по провеждане на процедури по ЗОП, за възлагане на обществени поръчки за 2016 година; -Защита пред съответните органи в досъдебни и съдебни производства по трудови, административни, административно – наказателни, наказателни, граждански, търговски и изпълнителни дела свързани с дейността на Възложителя-Абонат; Чл. 1.2. Настоящият договор има срок на действие до 31.12.2016 год. и влиза в сила от 01.01.2016г, а изпълнението на услугите по чл.1.1 от настоящия договор ще се приема в гр.Добрич, ул."Марин Дринов"5. Чл. 1.3. От страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, лицето пряко ангажирано с изпълнението на поръчката е съдружникът адвокат Цветан Василев Георгиев, адвокат от Добричката адвокатска колегия, чрез когото ИЗПЪЛНИТЕЛЯ осъществява всички свои задължения.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79100000

Описание:

Юридически услуги

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
10800 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление (в случаите, изброени в букви к) и л) от приложение Г)

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

02711-2015-0172

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

НЕ


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № ЗОП-1 / Обособена позиция №: / Заглавие:Договор за абонаментно-правно обслужване
V.1) Дата на сключване договора
18.12.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
17.12.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Адвокатско дружество Георгиев и Георгиева, БУЛСТАТ 176801603, ул.Методи Кусевич 4, Република България 9300, Добрич, Тел.: 0887 605200, E-mail: law.consult.bg@gmail.com

 История
V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 10800 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 10800 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120 и сл. от ЗОП

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

15.01.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

Адвокатско дружество "Георгиев и Георгиева" - с Булстат 176801603


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

к) Предмет на поръчката са услугите, посочени в Приложение № 3 към ЗОП.

Поръчката е за услуги по категория № 21 от приложение № 3 към чл. 5, ал. 1, т. 2 и е на стойност по чл. 14, ал. 3 от ЗОП и съгласно чл.90, ал.1, т.13 от ЗОП във вр.с чл.90, ал.1 от ЗОП, Възложителите могат да възлагат такива обществени поръчки чрез процедура на договаряне без обявление.Процедурата е открита и проведена в съответствие изискванията на чл.90, ал. 1 т.13 вр. чл. 14, ал. 4 от ЗОП за услуги по категория № 21 от Приложение № 3 към чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗОП, в изпълнение на Заповед № 438/30.11.2015г. на Директора на ДП „ СИДП” гр. Шумен.