Версия за печат

00601-2016-0001

BG-Долна Митроплия:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-08-31 от 15.01.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Долна Митрополия, ул. Св. св. Кирил и Методий №39, За: Пепа Герашка - Директор на дирекция ОССИКИ, РБългария 5855, Долна Митроплия, Тел.: 06552 2490, E-mail: obshtina@dolnamitropolia.bg, Факс: 064 680704

Място/места за контакт: Поля Цоновска - кмет на Община Долна Митрополия

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dolnamitropolia.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.dolnamitropolia.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160115fTcn652468.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.1 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предмет на настоящата поръчка е предоставяне на услуги по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на община Долна Митрополия и част от улична мрежа в регулационните граници на гр. Долна Митрополия и гр. Тръстеник през календарната 2016 г. или до изчерпване на предвидените средства, с цел поддържане на непрекъсната проходимост и безопасно движение на моторните превозни средства през зимния сезон.Предметът на поръчката включва следните подобекти: Подобект 1: Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на община Долна Митрополия, включващ следните пътни участъци: № по ред № на пътя Наименование Километрично положение Дължина 1. PVN 1020 с.Славовица – път ІІІ - 3004 13+500 до 21+200; дължина 7.700 км 2. PVN 1041 /ІІІ-118 / - с.Подем - с.Рибен 0+000 до 4+670 дължина 4.670 км 3. PVN 1042 /PVN 1041/ - с.Рибен - с.Божурица 0+000 до 3+670 дължина 3.670 км 4. PVN 1042 /PVN 1041/ - с. Биволаре - границата с Община Плевен 8+800 до 12+000 дължина 3.200 км. 5. PVN 2043 /ІІІ-118/ - с.Победа - гр.Тръстеник 0+000 до 7+000 дължина 7.000 км. 6. PVN 3044 Път /ІІІ-118/ -с. Божурица 0+000 до 2+100 дължина 2.100 км. 7. PVN 1045 /ІІІ-118/ - гр.Долна Митрополия-с. Горна Митрополия 0+000 до 6+300 дължина 5.870 км. 8. PVN 2046 /ІІІ-118/ - с.Биволаре 0+000 до 1+800 дължина 1.800 км. 9. PVN 1040 път /ІІ-11/ -с. Байкал – пристанище Байкал 0+000 до 2+800 дължина 2.800 км. 10. PVN 3049/PVN 1041, Долна Митрополия - Горна Митрополия/- /ІІІ 3004/ - депо ТБО 0+000 до 4+100;дължина 4.100 км. 11. PVN 1047 /ІІІ-118/ - с.Горна Митрополия - граница Община(Д.Митрополия –Искър) - с.Староселци – при необходимост 0+000 до 16+400 дълживна 16.400 км. Обща дължина общинска пътна мрежа 59,310 км. Предвидените дейности включват снегопочистване, опесъчаване и обезопасяване против хлъзгане. 2. Подобект 2: Зимно поддържане и снегопочистване на част от улична мрежа в регулационните граници на гр.Тръстеник и гр. Долна Митрополия , включващо: • Снегопочистване на главната улична мрежа в гр.Тръстеник по заявка на Възложителя с приблизителна обща дължина 20 км. ; • Опесъчаване при необходимост и по заявка на Възложителя на уличната мрежа в регулационните граници на гр.Тръстеник и гр. Долна Митрополия с приблизителна обща дължина 65 км.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят е открил с решение РД-08-650 от 30.11.2015 г. открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет “Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на Община Долна митрополия и част от улична мрежа в границите на гр. Долна митрополия и гр. Тръстеник през календарната 2016г.”. До изтичане на крайния срок за подаване на оферти - 28.12.2015г., 16:30 часа, съгласно публикувано обявление за обществена поръчка, не е подадена нито една оферта. С решение РД - 08-01 от 04.01.2016 г. възложителят прекратява откритата процедура на основание чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Предвид горепосочените мотиви, на основание чл. 90, ал. 1, т. 1 от ЗОП и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП се възлага настоящата процедура на договаряне без обявление.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

„ПСТ ПЛЕВЕН“ ЕООД, гр.Плевен, ул. „Редута“ № 2 и АОП

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

15.01.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Поля Цоновска
Длъжност: Кмет на Община Долна Митрополия