Версия за печат

00081-2014-0013

BG-Варна:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Варна, бул.Генерал Колев № 92,ет.5, За: Милена Стоянова, РБългария 9000, Варна, Тел.: 052 820838, E-mail: op@varna.bg, Факс: 052 820846

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.varna.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://it.varna.bg:4481/ZopView.aspx?DosieID=41.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 1157 от 15.04.2014 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00081-2014-0013
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Проектиране, СМР, авторски надзор, доставка и монтаж по Компонент 2 “Предимство на превозните средства на МГОТ на кръстовища”, Компонент 3 „Система за информация на пътниците в реално време”и Компонент 4 „Център за управление на МГОТ” в рамките на проект BG161PO001-1.5.03-0002 „Интегриран градски транспорт на Варна“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.5: „Системи за устойчив градски транспорт” на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: Д15000420ВН от 03.04.2015 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

ДЗЗД Обединение Модерен Транспорт, ЕИК 176801382, ж.к. Хаджи Димитър, ул. В.Кънчев, 26, ет.7, БЦ Ст.Караджа, РБългария 1000, София, Тел.: 02 4416726

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Проектиране, СМР, авторски надзор, доставка и монтаж по Компонент 2 “Предимство на превозните средства на МГОТ на кръстовища”, Компонент 3 „Система за информация на пътниците в реално време”и Компонент 4 „Център за управление на МГОТ” в рамките на проект BG161PO001-1.5.03-0002 „Интегриран градски транспорт на Варна“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.5: „Системи за устойчив градски транспорт” на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

03.04.2015 г. 

Крайна дата

31.12.2015 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
6190650 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства
Финансирането е 100% от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

29.12.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

ДА

Променено условие: Срокът за изпълнение на договора, посочен в Раздел ІІІ - чл. 2, ал.1 от договор № Д15000420ВН/03.04.2015; Преди промяната: „Срокът за изпълнение на договора започва да тече от датата на подписването му и приключва с приемане на системите и изготвяне на окончателен доклад, но не по-късно от 30 дни преди изтичането на срока (09.07.2015 г.) на Договора за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) между Община Варна и Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.“; След промяната: „Срокът за изпълнение на договора започва да тече от датата на подписването му и приключва с приемане на системите и изготвяне на окончателен доклад, но не по-късно от 30 дни преди изтичането на срока (31.12.2015 г.) на Договора за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) между Община Варна и Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.“; Правно основание: Чл.43, ал.2, т.1, буква „а" от Закона за обществени поръчки и сключен Анекс BG161PO001/1.5.03/0002-С0003 от 01.06.2015 г. към Договор № BG161PO001/1.5.03/2011/002 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
6185327.18 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Посочената в раздел IV.1. дата на приключване на договора е датата, на която е направено последно плащане -29.12.2015г. Срокът на договора е удължен с Допълнително Споразумение №Д15000420ВН-003ВН/05.06.2015г. * Съгласно сключен Анекс BG161PO001/1.5.03/0002-С0004 от 01.12.2015 г. към Договор № BG161PO001/1.5.03/2011/002 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ договорът е удължен до 08.06.2016г.


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

14.01.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Иван Николаев Портних
Длъжност: Кмет на община Варна, чрез инж.Биляна Якова - Ръководител на проект, Съгласно Заповед № 4779/24.11.2015г.