Версия за печат

00334-2015-0041

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000627597

Агенция Митници, ул. Г. С. Раковски № 47, За: Маноела Кръстанова, Република България 1202, София, Тел.: 02 98594476, E-mail: manoela.krastanova@custms.bg, Факс: 02 98594060

Място/места за контакт: Централно митническо управление, отдел Обществени поръчки и капиталови разходи

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://customs.bg.

Адрес на профила на купувача: http://customs.bg/bg/page/357.

Електронен достъп до информация: http://customs.bg/bg/page/358.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: митническа дейност

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„ДОСТАВКА НА ЛИЦЕНЗИ ЗА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Централно митническо управление на Агенция „Митници”, находящо се в гр. София – 1202, ул. „Г. С. Раковски” № 47
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Обект на настоящата обществена поръчка е доставка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка на лицензи за софтуерни продукти в ИТ-структурата на Агенция „Митници”. Видовете лицензи са разпределени в десет обособени позиции

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

48000000

Описание:

Софтуерни пакети и информационни системи

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
1901514.05 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2015/S 193 - 349486 от 06.10.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 32-274574 / Обособена позиция №: 1 / Заглавие на обособената позиция: „Доставка на лицензи за правото на ползване на нови версии на СУБД INFORMIX“
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

03.12.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

АЙ БИ ЕС БЪЛГАРИЯ ЕООД, ж.к. Дианабад, Св. Пимен Зографски № 4, сграда 1, Република България 1172, София, Тел.: 02 9615455, E-mail: sales@ibs.bg, Факс: 02 9615456

Интернет адрес/и:

URL: www.ibs.bg.

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 714997.43 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 32-272555 / Обособена позиция №: 2 / Заглавие на обособената позиция: „Доставка на лицензи за абонамент за поддръжка и права за ползване на нови версии на софтуерни продукти за антивирусна защита”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

03.12.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС ООД, бул. Никола Габровски No 79, Република България 1700, София, Тел.: 02 9604200, E-mail: office@paraflow.bg, Факс: 02 9604218

Интернет адрес/и:

URL: www.paraflow.bg.

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 83985 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 32-274608 / Обособена позиция №: 3 / Заглавие на обособената позиция: „Доставка на лицензи за правото на ползване и лицензи за правото на поддръжка на виртуализационни технологии и RedHat операционна система и платформа за приложения”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

03.12.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

СИЕНСИС АД, ж.к. Бели брези, ул. Лерин No 44-46, Република България 1680, София, Тел.: 02 9583600, E-mail: office@cnsys.bg, Факс: 02 9583036

Интернет адрес/и:

URL: www.cnsys.bg.

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 264000 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 32-270037 / Обособена позиция №: 4 / Заглавие на обособената позиция: „Доставка на лицензи за правото на поддръжка и използване на актуализации и нови версии на платформата за електронна поща и групова работа на потребителите”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

03.12.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

АЙ БИ ЕС - БЪЛГАРИЯ ЕООД, ж.к. Дианабад, Св. Пимен Зографски No 4, сграда 1, Република България 1172, София, Тел.: 02 9615455, E-mail: sales@ibs.bg, Факс: 02 9615456

Интернет адрес/и:

URL: www.ibs.bg.

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 304640.8 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 32-269649 / Обособена позиция №: 6 / Заглавие на обособената позиция: „Доставка на лицензи за правото на поддръжка и използване на актуализации и нови версии на софтуер за резервиране на данни”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

03.12.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

СТОУН КОМПЮТЪРС АД, ж.к. ДИАНАБАД, АПОСТОЛ КАРАМИТЕВ № 2, Република България 1172, София, Тел.: 02 9657033, E-mail: office@stone-bg.net, Факс: 02 9657011

Интернет адрес/и:

URL: www.stone-bg.net.

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 282400 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 32-272543 / Обособена позиция №: 7 / Заглавие на обособената позиция: „Доставка на лицензи за абонамент за поддръжка и права за ползване на нови версии на софтуерни продукти Adobe Reader Extensions Server”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

03.12.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС ООД, бул. Никола Габровски No 79, Република България 1700, София, Тел.: 02 9604200, E-mail: office@paraflow.bg, Факс: 02 9604218

Интернет адрес/и:

URL: www.paraflow.bg.

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 79995 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 32-269936 / Обособена позиция №: 8 / Заглавие на обособената позиция: „Доставка на лицензи за правото на поддръжка и права за ползване на версии на софтуерни продукти DBVizualizer Pro”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

03.12.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

АЙ БИ ЕС - БЪЛГАРИЯ ЕООД, ж.к. Дианабад, Св. Пимен Зографски No 4, сграда 1, Република България 1172, София, Тел.: 02 9615455, E-mail: sales@ibs.bg, Факс: 02 9615456

Интернет адрес/и:

URL: www.ibs.bg.

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 6940.82 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 32-274607 / Обособена позиция №: 9 / Заглавие на обособената позиция: „Доставка на абонамент за поддръжка и права за ползване на нови дефиниции за софтуера за анализ на мрежов трафик и предотвратяване на пробиви в сигурността за Cisco ASA5545-X устройства за мрежова сигурност в Агенция „Митници”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

03.12.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

СИЕНСИС АД, ж.к. Бели брези, ул. Лерин No 44-46, Република България 1680, София, Тел.: 02 9583600, E-mail: office@cnsys.bg, Факс: 02 9583036

Интернет адрес/и:

URL: www.cnsys.bg.

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 56555 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 32-269890 / Обособена позиция №: 10 / Заглавие на обособената позиция: „Доставка на абонамент за поддръжка и права за ползване на нови версии на REDIX AnyToAny конвертор”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

03.12.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Гравис България АД, бул. Тодор Каблешков No 55, вх. А, ет. 3, ап. 5, Република България 1680, София, Тел.: 02 8504010, E-mail: office@gravis.bg, Факс: 02 8504010

Интернет адрес/и:

URL: www.gravis.bg.

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 108000 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.01.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

"Парафлоу Комюникейшънс" ООД, ЕИК 831913775 - обособени позиции № 2 и 7 "Стоун Компютърс" АД, ЕИК 121442617 - обособена позиция № 6 "Сиенсис" АД, ЕИК 121708078 - обособена позиция № 3 и 9 "Скейл Фокус" АД, ЕИК 201996987 - обособена позиция № 1 "Лирекс БГ" ООД, ЕИК121057952 - обособена позиция № 9 "Ай Би Ес България" ЕООД, ЕИК 131086564 - обособени позиции № 1,3,4,5 и 8 "Гравис България" АД, ЕИК 121467570 - обособена позиция № 10