Версия за печат

00360-2016-0003

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 831605795

УМБАЛ Александровска ЕАД, ул. Св.Георги Софийски №1, За: Гергана Дерменджиева - началник отдел Обществени поръчки, Р България 1431, София, Тел.: 02 9230628, E-mail: umbal.alexandrovska@gmail.com, Факс: 02 9230646

Място/места за контакт: Отдел Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.alexandrovska.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index.

Електронен достъп до информация: http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160114Zvzh2666510.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

“Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за перитонеална диализа” в УМБАЛ “Александровска” ЕАД

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
УМБАЛ"Александровска" ЕАД - Болнична аптека/Клиника по диализно лечение
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предметът на настоящата поръчка включва доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за перитонеална диализа по 3 обособени позиции, съгласно посочените в Предмет на поръчката и техническа спецификация - Приложение № 1 от документацията за участие видове и количества, след периодични заявки от страна на възложителя, според нуждите, за срок от 12 /дванадесет/ месеца.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000, 33181520

Описание:

Фармацевтични продукти
Консумативи за бъбречна диализа

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно количествата по обособени позиции, посочени в "Предмет на поръчката и техническа спецификация" - Приложение №1 от документацията за участие.

Стойност, без да се включва ДДС
500000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Всеки участник представя гаранция за участие в процедурата по обособени позиции, както следва: за обособена позиция № 1 – 3916 /три хиляди деветстотин и шестнадесет/ лева; за обособена позиция № 2 – 216 /двеста и шестнадесет/ лева; за обособена позиция № 3 - 867 /осемстотин шестдесет и седем/ лева. Гаранцията се представя в една от следните форми: - парична сума, платима в касата на болницата или по сметка на възложителя в “Сосиете Женерал Експресбанк” АД, гр. София, BIC:TTBBBG22; IBAN:BG54 TTBB 9400 1526 8730 19 – копие от документа; - банкова гаранция (представя се в оригинал). Гаранцията е със срок на валидност 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата, обявена като краен срок за получаване на офертите. В банковата гаранция изрично се записват основанията за нейното задържане и усвояване от възложителя при условията на чл. 61 от ЗОП и името на процедурата, за която е открита. В документа за внесена гаранция се описват обособените позиции, за които е внесена гаранция.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансиране: приходи от НЗОК. Срок на отложено плащане - 60 дни след доставка и представяне на фактура и съпътстващи документи.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Документи съгласно изискванията на чл.56 от ЗОП и документацията, изготвена от възложителя: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника - оригинал. В списъка участникът следва да опише всички представени от него документи и информации, приложени в плик № 1. Всеки лист, съдържащ се в плика, задължително следва да бъде номериран и подреден в последователност съгласно списъка. 2. Оферта за участие /оригинал, по приложен образец/. 3. Представяне на участника, включващо: 3.1. посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 3.2 декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а”, „б”, „в”, „г” и „д”, т.2, т.3, т.4, ал.2, т.1, т.2а и т.5 и ал. 5, т.1 и т.2.; /оригинал, по приложен образец/; 3.3. при участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация). 5. Гаранция за участие в откритата процедура. 6. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици /оригинал, по приложен образец/. 7. Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник /оригинал, по приложен образец/. 8. Декларация за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП /оригинал, по приложен образец/. 9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП от участника за предвидени подизпълнители, видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнителите и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка /оригинал, по приложен образец/. 10. Декларация за съгласие за участие на подизпълнителя, ако участникът предвижда такъв /оригинал, по приложен образец/. 11. Декларация /оригинал, по приложен образец/ за срока на валидност на офертата, който не може да е по-кратък от 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от датата, обявена като краен срок за получаване на офертите. 12. Декларация /оригинал/ за приемане условията на проекта на договора. При подписване на договора участникът, спечелил поръчката следва да представи документите по чл.47, ал.10 от ЗОП в оригинал или заверени копия, издадени не по-късно от два месеца преди датата на Решението на възложителя за избор на изпълнител. 13."Техническо предложение" по образец на възложителя - оригинал;" 14."Предлагана цена" по образец на възложителя-оригинал; Други документи, подробно описани в документацията на възложителя.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

няма

Изисквано минимално/ни ниво/а:

няма

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Документи по чл.51 ал.1 от ЗОП и документацията за участие: За обособени позиции № 1 и № 2 - лекарствени продукти: 1. Списък /оригинал, по приложен образец/ за изпълнени доставки на лекарствени продукти, сходни с предмета на поръчката, като стойност или количество, осъществени през последните три години считано от датата на подаване на офертата, придружени с доказателства за изпълнените доставки под формата на удостоверения за добро изпълнение, издадени от получателите на доставките или от компетентни органи, или чрез посочване на публични регистри, в които е публикувана информацията. Удостоверенията да се представят в оригинал или копие и да са подписани от представляващия купувача съгласно съдебната или друга регистрация. 2. Валидно разрешение за производство/търговия на едро/внос с лекарствени продукти, издадено по реда и смисъла на ЗЛПХМ / чл.195 и чл.196/ - заверено от участника копие; 3. Сертификат ISO 9001:2008, БДС ЕN ISO 9001:2008 или еквивалент на участника за въведена Система за управление на качеството – копие, придружено с превод на български език, ако е на чужд език. 4. Декларация от участника /оригинал/, че всички лекарствени продукти, с които участва в процедурата, отговарят на изискванията на ЗЛПХМ и притежават валидно разрешение за употреба в Р България, издадено по реда на ЗЛПХМ или Регламент (ЕО) № 726/2004г. на Европейския парламент и Съвета /чл.23, ал. 1 на ЗЛПХМ/; 5. В случай, че лекарствения продукт се намира в процедура на подновяване или изтичане на разрешението за употреба в срока на договора, се представя и декларация /оригинал/ в съответствие с чл.55, ал.6 от ЗЛПХМ за налични количества /обявените като прогнозни от възложителя/; 6. Декларация от участника /оригинал/, че оферираните лекарствени продукти са включени в Позитивния лекарствен списък, актуален към датата на подаване на офертата; 7. Декларация от участника, че предлаганите от него цени на лекарствените продукти в процедурата са окончателни и ценообразуването е съобразено с изискванията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, Обн. ДВ. бр. 40 от 30 Април 2013 г., изм. и доп. ДВ. бр.66 от 8 Август 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр. 92 от 7 Ноември 2014 г.,изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014 г. и действащото законодателство - /оригинал, по приложен образец/. За обособена позиция № 3 - медицински изделия: 8. Списък /оригинал, по приложен образец/ на доставките на медициски изделия, еднакви или сходни с предмета на поръчката, като стойност или количество, изпълнени през последните три години, считано от датата на нейното обявяване, включително стойности, дати (или срок на договора) и получатели, придружен от доказателства за изпълнение на доставките. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. (Ако участникът посочи публичния регистър на АОП, той следва да посочи уникалния номер на поръчката, където възложителят може да види информацията за изпълнен договор. Ако там не е публикувана информация за изпълнен договор, възложителят не може да приеме посочването на регистъра като доказателство за технически възможности на участника); 9. Документ, удостоверяващ правото на участника да извършва търговия на едро с медицински изделия, издаден по реда на Закона за медицинските изделия - заверено от участника копие. 10. Декларация за съответствие на медицинското изделие по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ с приложенията към нея, съставена от производителят или от неговият упълномощен представител - копие на оригиналния документ, придружено с превод на български език; Продължава в раздел VI. 3) Допълнителна информация

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Минимално изискване за обособени позиции № 1 и № 2 - лекарствени продукти: Участникът следва да е изпълнил доставки на лекарствени продукти, сходни с предмета на поръчката, като стойност или количество, осъществени през последните три години считано от датата на подаване на офертата, придружени с доказателства за изпълнените доставки под формата на удостоверения за добро изпълнение, издадени от получателите на доставките или от компетентни органи, или чрез посочване на публични регистри, в които е публикувана информацията. Участникът следва да има валидно разрешение за производство/търговия на едро/внос с лекарствени продукти, издадено по реда и смисъла на ЗЛПХМ / чл.195 и чл.196/ - заверено от участника копие; Участникът следва да има въведена система за управление на качеството (ISO 9001:2008, БДС ЕN ISO 9001:2008 или еквивалент). Минимално изискване за обособена № 3 - медицински изделия Участникът следва да е изпълнил доставки на на медицински изделия, сходни като стойност или количество с предмета на настоящата поръчка, осъществени през последните три години считано от датата на подаване на офертата, придружени с доказателства за изпълнените доставки под формата на удостоверения за добро изпълнение, издадени от получателите на доставките или от компетентни органи, или чрез посочване на публични регистри, в които е публикувана информацията. Участникът следва да притежава документ, удостоверяващ правото му да извършва търговия на едро с медицински изделия, издаден по реда на Закона за медицинските изделия. Участникът следва да има въведена система за управление на качеството (ISO 9001:2008, БДС ЕN ISO 9001:2008 или еквивалент). Участникът следва да представи сертификат за въведена система за управление на качеството (ISO 9001:2008, БДС ЕN ISO 9001:2008 или еквивалент) на производителя на медицинските изделия.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2015/S 043 - 073726 от 03.03.2015 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
16.02.2016 г.  Час: 15:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
16.02.2016 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 17.02.2016 г.  Час: 14:00
Място

Заседателната зала на административната сграда на УМБАЛ "Александровска" ЕАД

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията е необходимо да представят следните документи: За участници в процедурата – представляващ/и участника представят документ за самоличност; за упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и пълномощно; за представителите на средствата за масова информация - служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие; за всички други лица – документ за самоличност.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Продължение от Раздел III. 2.3) Технически възможности: 11. Документ за писменото упълномощаване на представител, по смисъла на чл.10, ал. 2 от ЗМИ, когато производителят на медицинските изделия не е установен на територията на държава членка на ЕС или на държава от Европейското икономическо пространство - копие на оригиналния документ, придружено с превод на български език. При представени ЕС сертификати, в които производителя и упълномощения представител са вписани, не е необходимо да се представя документа за упълномощаване; 12. Сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката на МИ е участвал нотифициран орган – копие на оригиналния документ, придружено с превод на български език. 13. Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството – (ISO 9001:2008, БДС ЕN ISO 9001:2008, БДС ЕN ISO 13485:2012 или еквивалентно) на производителя на медицинските изделия за въведена Система за управление на качеството – копие, придружено с превод на български език, ако е на чужд език; 14. Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството – (ISO 9001:2008, БДС ЕN ISO 9001:2008 или еквивалентно) на участника за въведена Система за управление на качеството – копие, придружено с превод на български език, ако е на чужд език. 15. Декларация /оригинал/ от участника, че предлаганите от него цени на медицинските изделия в процедурата са окончателни и ценообразуването е съобразено с изискванията на „Списък с медицински изделия, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ”, утвърден с Решение РД-НС-04-61/10.06.2014г. на Надзорния съвет на НЗОК, в сила от 01 юли 2014 г. 16. Каталог на производителя за предлаганите медицински изделия, от който да са видни характеристиките на всяко изделие, каталожния номер и техническите характеристики. Каталозите могат да бъдат представени и на диск. В каталога не следва да има посочени цени! Възложителят предоставя свободен достъп до документацията за участие, която е публикувана и може да бъде свалена от профила на УМБАЛ Алкесандровска ЕАД: http://alexandrovska.com, раздел "Профил на купувача" . Заинтересованите лица са длъжни да следят електронната страница на Възложителя своевременно. Възложителя не носи отговорност за публикувани, но не прочетени и не взети предвид обстоятелства свързани с настоящата процедура. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ И ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 1.Обменът на информация между участниците и възложителя се извършва: лично в деловодството на възложителя срещу подпис; по пощата; чрез куриерска служба; по факс; по електронен път (електронна поща); по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства по избор на възложителя. 2.Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми кандидатите или участниците, се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. 3.Всички действия на възложителя към кандидатите /участниците са в писмен вид.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

В съответствие с чл. 120, ал. 5 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.01.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Лекарствени продукти
1) Кратко описание

Съгласно спецификацията, посочена в Приложение № 1 от документацията за участие

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000, 33692800

Описание:

Фармацевтични продукти
Разтвори за диализа

3) Количество или обем

Съгласно спецификацията, посочена в Приложение № 1 от документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
391670 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Оферирането на всички номенклатурни единици в обособената позиция е задължително.
Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Лекарствени продукти
1) Кратко описание

Съгласно спецификацията, посочена в Приложение №1 от документацията за участие

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно спецификацията, посочена в Приложение №1 от документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
21630 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Оферирането на всички номенклатурни единици в обособената позиция е задължително.
Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Автоматизирана Перитонеална Диализа (АПД) за възрастни
1) Кратко описание

Съгласно спецификацията, посочена в Приложение №1 от документацията за участие.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно спецификацията, посочена в Приложение №1 от документацията за участие.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
86700 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Оферирането на всички номенклатурни единици в обособената позиция е задължително.