Версия за печат

00765-2016-0001

BG-Брацигово:

РЕШЕНИЕ

Номер: РДР-5 от 14.01.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Брацигово, ул.Атанас кабов № 6А, За: Цонка Иванова Кушлева, Република България 4579, Брацигово, Тел.: 03552 2065, E-mail: op@bratsigovo.bg, Факс: 03552 2101

Място/места за контакт: община Брацигово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bratsigovo.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bratsigovo.bg/op.php.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид за нуждите на Домашен социален патронаж /ДСП/, Дневен център за възрастни хора с увреждания /ДЦВХУ/, Обществена трапезация /ОТ/ и Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ към община Брацигово “ Доставката на хранителните продукти ще се осъществява франко складовете на посочените потребители в гр. Брацигово.Асортиментът на хранителните продукти включва : хлебни изделия,тестени изделия, мелничарски продукти,сладкарски изделия,зърнени култури, месо и местни продукти,риба и рибни продукти,подправки,плодове и зеленчуци. Изискванията към хранителните продукти, предмет на поръчката са посочени в Техническата спецификация неразделна част от настоящата документация. Редът и условията за разплащане са определени в проект на договор – неразделна част от документацията на поръчката.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Общо планираните средства ,които възложителят предвижда за заплащане на доставката на хранителните продукти през текущата финансова година са в размер, който попада в обхвата на чл.14.ал.3,т.2 от ЗОП и на основание чл.16 ,т.8 от ЗОП следва да се обяви открита процедура за избор на изпълнител на изпълнител на обществената поръчка с прилагане на опростени правила.Естеството на поръчката позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации,не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или на процедури на договаряне ,което дава възможност поръчката да бъде възложена по реда на открита процедура .

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комися за защита на конкуренцията, бул.Вигоша № 18, Р.България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

14.01.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Петко Валентинов Петков
Длъжност: Кмет на община Брацигово