Версия за печат

00045-2016-0001

BG-Пловдив: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000463379

Компллексен онкологичен център - Пловдив ЕООД, Бул.Васил Априлов № 15а, За: Екатерина Манчева, Ива Панайотова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 641536, E-mail: onkodis_plovdiv@abv.bg, Факс: 032 644388

Място/места за контакт: Бул.Васил Априлов № 15а

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.onkoplov.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.onkoplov.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160114gryU776094.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

”Доставка на пакетирана храна за пациенти и дежурен персонал на ”Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Бази на Възложителя
Код NUTS: BG421
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

”Доставка на пакетирана храна за пациенти и дежурен персонал на ”Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД”

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

55523000

Описание:

Приготвяне и доставяне на храна за други предприятия и институции

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно техническа спесификация

Стойност, без да се включва ДДС
418580 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие – Участниците са длъжни да представят като част от офертата си гаранция по реда на чл.59, ал.1 и ал.2, в размер на 2 093 лв. (две хиляди и деветдесет и три лева). 12.2. Гаранцията за участие може да бъде представена в една от следните форми: парична сума, внесена в касата на Възложителя; парична сума, внесена по банкова сметка на Възложителя: ”Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД, ”Общинска банка” АД, IBAN: BG21 SOMB 9130 1010 1605 01, BIC: SOMBBGSF или банкова гаранция – оригинал.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Услугата следва да се изпълнява съгласно условията на проекто договора.

ІІІ.1.4) Други особени условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения, които отговарят на предварително обявените условия в обявлението за обществена поръчка и условията на Възложителя, описани в конкурсната документация. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, който е: 1. осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл.253-260 от Наказателния кодекс; б) подкуп по чл.301-307 от Наказателния кодекс; в) участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от Наказателния кодекс; г) престъпление против собствеността по чл.194-217 от Наказателния кодекс; д) престъпление против стопанството по чл.219-252 от Наказателния кодекс; 2. обявен в несъстоятелност; 3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; 4. представил оферта, която е непълна или е в несъответствие с обявените условия и изисквания в настоящата документация за участие; 5. декларирал съгласие да участва като подизпълнител в офертата на друг участник. Изискванията на чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП се прилагат за: а) при събирателно дружество – за лицата по чл.84, ал.1 и чл.89, ал.1 от ТЗ; б) при командитно дружество – за лицата по чл.105 от ТЗ, без ограничено отговорните съдружници; в) при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл.141, ал.2 от ТЗ, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл.147, ал.1 от ТЗ; г) при акционерно дружество – за овластените лица по чл.235, ал.2 от ТЗ, а при липса на овластяване – за лицата по чл.235, ал.1 от ТЗ; д) при командитно дружество с акции – за лицата по чл.244, ал.4 от ТЗ; е) при едноличен търговец – за физическото лице търговец; ж) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата, които представляват кандидата или участника. Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка участници: 1. При които лицата по чл.47, ал.4 са свързани лица с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; 2. Които са сключили договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси; 3. За обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.5, когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаването на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП с декларация. При подписване на договора за обществена поръчка с участникът, определен за изпълнител, същият е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1-4 и на посочените в обявлението обстоятелства по чл.47, ал.2, т.1, 2, 4 и 5 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен, освен когато законодателството на държавата, в което е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя. Когато в съответната чужда държава не се издават документите по чл.47, ал.1 и ал.2 от ЗОП или когато те не включват всички случаи по чл.47, ал.1 и ал.2 от ЗОП, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

няма

Изисквано минимално/ни ниво/а:

няма

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Списък на доставки, извършени през последните 3 (три) години – 2013г., 2014г. и 2015г., които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка. Предоставя се под формата на удостоверение, издадено от получателя на услугата или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или услугата (съгл. чл.51, ал.4 от ЗОП) – чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП – Образец № 13. Забележка: Навсякъде в документацията под ”сходни или еднакви с предмета на настоящата обществена поръчка” се разбира изпълнение на дейности по приготвяне на храна. 11.1.19. Заверено копие от удостоверението за регистрация по чл.12 от Закона за храните. 11.1.20. Декларация за наличие или липса на съответствие на предвидената за използване при изпълнение на поръчката посуда за еднократно ползване и таблетите по член 16 от Регламент (ЕО) № 1935/2004 и Глава IV на Регламент (EС) № 10/2011, като настоящата декларация се издава в съответствие с чл.25 от Наредба № 2 от 23.01.2008г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни – Образец № 14. 11.1.21. Всеки участник да има разработена и внедрена система за анализ и контрол на критичните точки – НАССР система за управление на безопасността на храните. В случай че участникът е сертифициран и представи сертификат по стандарт EN ISO 22000:2005 или еквивалентен, с област на приложение предоставяне на кетъринг, включително доставка на храна и хранителни продукти, не е необходимо да има сертификат, удостоверяващ, че има внедрена HACCP система. Доказва с представянето на документ – заверено копие, издаден от компетентен орган, удостоверяващ въвеждането на система НАССР или заверено копие на сертификат EN ISO 22000:2005 с област на приложение предоставяне на кетъринг, включително доставка на храна и хранителни продукти, издаден от орган по чл.53, ал.3 от ЗОП, или еквивалентни сертификати и други доказателства, по чл.53, ал.4 от ЗОП. 11.1.22. Участниците да притежават валиден сертификат, удостоверяващ съответствието на система за управление на качеството в съответствие с ISО 9001:2008 или еквивалентен, с област на приложение предоставяне на кетъринг, включително доставка на храна и хранителни продукти. Доказва с представянето на заверено копие на сертификат ISО 9001:2008 с област на приложение предоставяне на кетъринг, включително доставка на храна и хранителни продукти, издаден от орган по чл.53, ал.3 от ЗОП, или еквивалентни сертификати и други доказателства, по чл.53, ал.4 от ЗОП. 11.1.23. Участниците да притежават валиден сертификат, удостоверяващ съответствието на система за управление на околната среда в съответствие с ISО 14001:2004 или еквивалентен, с област на приложение предоставяне на кетъринг, включително доставка на храна и хранителни продукти. Доказва с представянето на заверено копие на сертификат ISО 14001:2004 с област на приложение предоставяне на кетъринг, включително доставка на храна и хранителни продукти, издаден от орган по чл.53, ал.3 от ЗОП, или еквивалентни сертификати и други доказателства, по чл.53, ал.4 от ЗОП. 11.1.24. Участниците да притежават валиден сертификат, удостоверяващ съответствието на Система за управление на здравето и безопасността при работа в съответствие с BS OHSAS 18001:2007 или еквивалентен, с област на приложение предоставяне на кетъринг, включително доставка на храна и хранителни продукти. Доказва с представянето на заверено копие на сертификат BS OHSAS 18001:2007 с област на приложение предоставяне на кетъринг, включително доставка на храна и хранителни продукти, издаден от орган по чл.53, ал.3 от ЗОП, или еквивалентни сертификати и други доказателства, по чл.53, ал.4 от ЗОП. Продължава в Раздел 6-Допълнителна информация т.6.3

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Предложена цена; тежест: 60
Показател: Техническа оценка; тежест: 40
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
24.02.2016 г.  Час: 15:30
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията може да бъде изпратена на участниците с куриерска фирма за тяхна сметка, след предварително писмено заявление по факс: 032/644 388, заедно с копие от платежно нареждане за внесени невъзстановими 10 / десет / лева по банкова сметка на възложителя: Общинска банка АД, гр.Пловдив банков код SOMBBGSF, банкова сметка BG21SOMB91301010160501 , реквизити на кандидата за издаване на фактура, адрес за кореспонденция, телефон, факс и лице за получаване на документацията.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
24.02.2016 г.  Час: 15:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 25.02.2016 г.  Час: 10:00
Място

администрацията на „КОЦ-Пловдив”ЕООД, находяща се в гр.Пловдив, бул.”Васил Априлов”№ 15а;

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

При отваряне на офертите и на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или трето лице, изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно от участника, както и представители на средства за масова информация и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

11.1.25. Списък и заверени копия на документи, доказващи, че участникът разполага с минимум 2 (две) собствени и/или наети транспортни средства, отговарящи на изискванията на Закона за храните, оборудвани за: превоз на готова храна, отговарящи на санитарно - хигиенните изисквания (закрит тип, хладилен), превоз на хранителни продукти от животински произход, превоз на хранителни продукти от не животински произход. Транспортните средства трябва да притежават удостоверения за регистрация, издадени от ОДБХ (или други валидни удостоверения за регистрация на транспортните средства, издадени от РВМС, РИОКОЗ, РЗИ). 11.1.26. Участникът трябва да разполага със собствена или наета материална база – обект за приготвяне на готова храна (обект тип – кухня – майка /кетъринг) минимум 2 /два/ обекта на територията на страната, от който 1 /един/ на територията на Област Пловдив, с регистрация за производство в списъка за групите храни и ястията, които се произвеждат към удостоверението, за храни / ястия, категоризирани съгласно § 1., т.12, б.”ф“ от Закона за храните. Доказва се с списък на наличните собствени и /или наети обекти за производство и търговия с храни, регистрирани в ОДБХ, РИОКОЗ или РЗИ, придружен със заверени копия на удостоверенията за регистрация на обектите, издадени от ОДБХ, РИОКОЗ или РЗИ, съгласно Закона за храните – Образец № 15. 11.1.27. Участниците следва да разполагат, през целия период на осъществяване на обществената поръчка с квалифициран персонал, който да е в състояние да покрие изпълнението на предмета на поръчката, като следва да разполагат минимум с 1 (един) инструктор хранене и минимум 2 (два) готвач -технолога. Доказва се със справка - декларация на персонала включително и тези отговарящи за контрол на качество и заверени копия документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на лицата, които ще отговарят за извършването на услугата и за доставката на храни и хранителни продукти – Образец № 16. 11.1.28. Декларация (свободен текст), че всички служители притежават лични здравни книжки, издадени и водени, съгласно Наредба № 15 от 27.06.2006г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институци и за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони. 11.1.29. Декларация (свободен текст) от участника, че помещенията, превозните средства, използваните съдове и контейнери за транспорт на храни, оборудването отговарят на изискванията на Наредба № 5 от 25.05.2006г. за хигиената на храните.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.01.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ