Версия за печат

00073-2016-0001

BG-Велико Търново: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000133634

Община Велико Търново, пл. Майка България № 2, За: Теодора Минкова; Явор Иванов, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 619251; 062 619229, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062 619251

Място/места за контакт: Отдел Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.veliko-tarnovo.bg.

Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/374/.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000133634

Община Велико Търново, пл. Майка България №2, За: Иво Лазаров - Началник на отдел ОЦУИГ, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 619108

Място/места за контакт: Общински център за услуги и информация на гражданите

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Експлоатационна поддръжка, ремонтно-възстановителни работи, доставка на улични и паркови осветители, изграждане на система за радио-командно управление на територията на Община Велико Търново.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 1 (01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Община Велико Търново
Код NUTS: BG321
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Експлоатационна поддръжка, ремонтно-възстановителни работи, доставка на улични и паркови осветители, изграждане на система за радио-командно управление на територията на Община Велико Търново, по видове работи съгласно документацията за участие.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

50232100, 50232110, 45316110

Описание:

Услуги по поддържане на общественото осветление
Експлоатация на съоръжения за обществено осветление
Монтажни работи на оборудване за осветление на пътища, летища и други

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Видове работи съгласно документацията за участие. На територията на Община Велико търново има 13187 бр. осветителни тела, налице е и частично изградена система за радио-командно управление на осветлението.

Стойност, без да се включва ДДС
3580000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

60

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранциите за участие или за изпълнение се представят в една от следните форми:А) депозит на парична сума по сметка на Община Велико Търново в Общинска банка АД- ФЦ Велико Търново:BG97SOMB91303324758001,BIC КОД:SOMBBGSF;Б)банк. гаранция в полза на Община В. Търново.Участникът сам избира формата на гаранцията за участие,съответно за изпълнение.Когато участ-ът или изпълнителя е обединение,което не е ЮЛ, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банк. гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.Условия на гаранцията за участие(ГУ):Размерът на ГУ е определен, съобразно условията на чл. 59, ал.2 от ЗОП, съответно: 35000 лв. Ако участ-ът представя банк. гаранция, то същата трябва да бъде в оригинал, безусловна и неотменима, със срок на валидност–задължително не по-малък от срока на валидност на офертата– 6 месеца, считано от датата, определена за краен срок за получаване на оферти.След изтичане на този срок, гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали гаранцията е върната или не.При представяне на ГУ, в платежното нареждане или в банк. гаранция, задължително следва да бъде записан уникалния номер на поръчката, даден от АОП или номера на решението за откриване на процедурата.Задържането, освобождаването и усвояването на ГУ става при усл-ята и по реда на чл.61 и чл.62 от ЗОП.В-лят има право до решаване на спора да задържи ГУ на уча-к в процедура за възлагане на общ. поръчка, който обжалва решението за определяне на изпълнител.В-лят има право да усвои ГУ независимо от нейната форма, когато участник: оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите или е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи д-р за общ. поръчка. Въз-лят освобождава ГУ на отстранените участници в срок 5 раб. дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител.В-лят освобождава ГУ на класираните на 1-во и 2-ро място участници–след сключване на договора за общ.поръчка, а на останалите класирани участници– в срок 5раб. дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 раб.дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.Условия на гаранцията за изпълнение(ГИ): Задължение за представяне на ГИ възниква само за участника, определен за изпълнител на общ. поръчка. ГИ е в размер на 35000 лв. В случай, че участникът представя банк. гаранция, то същата трябва да бъде в оригинал,безусловна и неотменима, със срок на валидност задължително с 2 месеца по-дълъг от срока за изпълнение на договора.След изтичане на този срок, гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали гаранцията е върната или не. Банк. гаранция за изпълнение трябва да съдържа неотменяем и безусловен ангажимент на банката гарант да изплати в полза на В-ля в срок от 3 раб. дни сумата в размер, представляващ ГИ, при отправено надлежно подписано и подпечатано писмено искане от В-ля, придружено с декларация, удостоверяваща, че е налице основание за задържане ГИ или за упражняване на правата по банк. гаранция, съгласно договора, подписан с изпълнителя.Условия на банк. гаранция за аванс:При желание за аванс изпълнителят представя банк. гаранция,безусловна и неотменима, за авансово плащане. Банк. гаранция за авансово плащане трябва да дава възможност въз-лят да упражни правата по нея ако декларира пред банката,че е налице основание, съгласно подписания договор с Изпъл-ля, за упражняването на правата на възложителя по гаранцията за възстановяване на направеното от него авансово плащане.”Образ. на банк. гаранции са примерни, като ще се допускат банк. гаранции, изготвени по обр. на банката, ако съдържат изискуемите усл-я.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорната цена за изпълнението на дейностите при условията на договора в срок от 30 (тридесет) дни след одобряване на фактурата и двустранно подписан протокол между Възложителя и Изпълнителя за удостоверяване на извършената работа и по предложените единични цени в офертата. Плащанията по договора ще се извършват в лева по банков път по посочена от Изпълнителя банкова сметка.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) представят заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Договорът за обединение трябва да съдържа клаузи, в които: се определят точно и ясно разпределението на изпълнението на отделните видове дейности между отделните участници в обединението. Разпределението следва да посочва съответния вид дейност, който ще се изпълнява от всеки от членовете на обединението, като не е достатъчно посочване на процентното разпределение на дейностите. Изискването е с цел осигуряване на възможност за преценка за спазване на изискванията на ЗОП и документация за участие от отделните членове на обединението и съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП. Договорът трябва да съдържа информация за отговорностите и дейностите, които всеки от членовете ще изпълнява. - се посочва физическото лице, упълномощено да представлява обединението пред трети лица, в т.ч. и пред възложителя, и да подписва всички документи от името на обединението, да подписва и подаде офертата, което да представлява обединението в хода на процедурата и при изпълнение на обществената поръчка. Допуска се повече от едно лице да представляват обединението заедно и поотделно. Ако в документа не е определено такова лице, то всички членове на обединението трябва с изрично пълномощно (оригинал или нотариално заверено копие) да овластят представител/и на обединението и по силата на което, упълномощения да задължава с подписа си обединението, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума и да представлява обединението пред възложителя; да подписва всички документи от името на обединението, да подписва и подаде офертата, което да представлява обединението в хода на процедурата и при изпълнението. - да съдържа клаузи или условия, които гарантират, че обединението (консорциума) е създадено за срок не по- малък от срока на действие на договора за обществена поръчка, както и че всички членове на обединението са задължени да останат в него до окончателното изпълнение и приемането му, че всички членове на обединението (консорциума) са отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението. В случай че в договора за обединение не е посочено физическото лице, упълномощено да представлява обединението, участникът може да представи и друг документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Допуска се упълномощаване на лице, различно от представляващия обединението да подписва документи в офертата, само при представяне на изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа за изпълнението на такива задачи.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за строежи: Втора група - строежи от транспортната инфраструктура от втора до четвърта категория, Трета група - строежи от енергийната инфраструктура и Пета група - отделни видове строителни и монтажни работи по позиция 43.21.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Не се изисква.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се поставят.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Участникът следва да представи декларация за техническото оборудване, с което разполага за изпълнение на дейностите по поръчката - Обр. №10. 2. Участникът следва да приложи списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата - Образец №8 - доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата Участникът следва да приложи и списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата - Образец №8а, а за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, и: посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. За сходни с предмета на поръчката се считат услуги по поддръжка на уличното осветление и/или проектиране и изграждане на обекти улично, парково или художествено осветление. 3. Участникът следва да приложи списък на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, които отговарят за извършването на услугата - Образец №9 4. Участникът следва да е внедрил следните системи или еквивалентни: Сертифицирана система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или да представи доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качество. Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд по OHSAS 18001:2007. Система за опазване на околната среда по EN ISO 14001:2005. Съгласно: Чл. 51а. от ЗОП Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За тази цел трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата или участника с тях.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

По т. 1 Участникът следва да разполага с минимум три броя автовишки, от които поне една има работна височина от 18 метра или по-голяма и поне една с висока проходимост със задвижване 4х4 и минимум един брой автокран. По т. 2 Участникът следва да е извършил заедно или поотделно поне едно проектиране и изграждане на ново и/или поддръжка на съществуващо: улично и/или парково и/или художествено осветление. По т. 3 Участникът следва да има на разположение следните служители: - проектант част електро - 1 - строителен инженер - пътно строителство - 1 - електроинженер - 1 - технически ръководител с образование или квалификация по електротехника - 1 - поне 10 /десет/ лица с притежавана квалификационна група по електробезопасност за изпълнение на дейностите по поръчката. По т. 4 Участникът следва да притежава валиден сертификат по ISO 9001:2008 или 9001:2015, ISO 14001:2005 или 14001:2015 и OHSAS 18001:2007 или еквивалентни на тях или да е внедрил еквивалентни мерки. При участие на обединения, които не са ЮЛ съответствие с поставените изисквания може да се извърши и по реда на чл. 25, ал. 8 от ЗОП.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критериите, посочени в спецификациите, поканата за представяне на оферти или за договаряне или в описателния документ:
Показател: Ц = Ц1+ Ц2 + Ц3, къдетo: Ц1 – Цена за експлоатационна поддръжка на едно улично осветително тяло за един месец (тридесет календарни дни); Ц2 – Цена на един брой улично осветително тяло със светодиоди (LED) IP65 (за изграждане на нови обекти улично осветление); Ц3 – Цена на касета за защита и управление с GPRS контролер и софтуерен продукт. ; тежест: 50
Показател: T - Показател оценяващ организацията на работа на Участника; тежест: 50
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
29.02.2016 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

Няма изискване документацията за участие да се получава на място. Изтеглянето на документацията от посочения интернет адрес е безплатно. Ако участниците желаят да получат отпечатан екземпляр на документацията за участие, същата е платима в горепосоченият размер. При желание на заинтересованото лице отпечатана документация за участие в откритата процедура може да бъде получена всеки работен ден в стая 317 в сградата на Община В. Търново до изтичане срока, срещу представен документ за платена цена на документацията за участие от 5 /пет/ лева с вкл. ДДС по сметка на Община Велико Търново в Общинска банка АД - ФЦ Велико Търново: BG36 SOMB 9130 31 24758000, BIC код: SOMBBGSF. При желание от заинтересованото лице получаване на отпечатаната документация за участие може да бъде изпратена по куриер за сметка на заинтересовано лице, след получаване на писмено поискване на факс 062/ 619 251 или на и-мейл: mop_vt@abv.bg с посочени данни за издаване на фактура, телефон и адрес за кореспонденция, посочване на наименованието на процедурата, приложен платежен документ за преведена сума на документацията за участие.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
29.02.2016 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци

6

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 02.03.2016 г.  Час: 14:00
Място

Сградата на Община Велико Търново на адрес: пл. Майка България №2

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертата е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до административната сграда на Община Велико Търново.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

13.01.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ