Версия за печат

02709-2016-0011

BG-Белоградчик: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

СЗДП ТП Държавно горско стопанство Миджур, мест.Студени дол, За: Сашка Кирилова Василева, България 3900, Белоградчик, Тел.: 09327 2430, E-mail: ddsmidzhur@abv.bg, Факс: 09327 2420

Място/места за контакт: с.Чупрене,ул.Асен Балкански № 2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160113gTQi5983548.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Друг: териториално поделение на държавно предприятие създадено по ЗГ

Основна дейност на възложителя

Друг: стопанисване и опазване на горски територии - държавна собственост

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Миджур

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: с.Чупрене
Код NUTS: BG311
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

доставка на канцеларски матeриали за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Миджур

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22000000, 22800000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти
Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

стоките са подробно описани в техническата спецификация в описанието на поръчката

Прогнозна стойност без ДДС
8550 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

36


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1% гаранция за участие или 85,50 лв,3 % гаранция за изпълнение на договора

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

след получаване на фактура от изпълнителя, съгласно условията на договора

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: За плик № 1 с надпис „Документи за подбор” 1. Приложение № 1- посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 2.Приложение № 2 - оферта, с включен срок за изпълнение, съгласно представен в документацията образец Срок на валидност на офертата е 90 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти; Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. 3. Приложение № 3 - декларация по чл.47,ал.9 от ЗОП 4. Изисквания към финансово и икономическо състояние на кандидатите: -Документ с информация за съответния публичен регистър, в които е публикуван Годишния финансов отчет за 2014г. или някоя от съставните му части или копие от годишния баланс и от отчета за приходите и разходите за 2014г; по чл 50,ал1, т2 от ЗОП 5. Приложение № 4 - Декларация по чл.56,ал.1,т.6 от ЗОП декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. 6. Приложение № 5 -Декларация за подизпълнители по чл56, ал1,т.8 7. Приложение № 6 – Декларация –списък по чл51, ал1, т1 от ЗОП 8. Приложение № 7 - Декларация по чл.56,ал.1,т.12 от ЗОП /приемане условията на договора/ 9. Приложение №8 - Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата 10.Гаранция за участие в размер на 85,50 лв. представляваща 1 % от стойността на поръчката. За плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” В плика се поставя техническото предложение за изпълнение на поръчката с посочване на срока за изпълнение. Приложение № 9/само в оригинал/. За плик № 3 с надпис „Предлагана цена” Предлаганата цена се изготвя по образец-Приложение № 10/само оригинал/.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Документ с информация за съответния публичен регистър, в които е публикуван Годишния финансов отчет за 2014г. или някоя от съставните му части или копие от годишния баланс и от отчета за приходите и разходите за 2014г; по чл 50,ал1, т2 от ЗОП
Минимални изисквания: няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Приложение № 6 – Декларация –списък по чл51, ал1, т1 от ЗОП Декларация-списък на основните договори за доставка (с предмет, сходен с този на настоящата поръчка), изпълнени от участника през предходните три години - с посочване на стойността на всеки договор, датата на изпълнение и получателите по всеки договор, придружена с доказателствата за извършените доставки по всеки от договорите
Минимални изисквания: няма
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
10.02.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
10.02.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 11.02.2016 г.  Час: 11:00
Място

с.Чупрене,ул.Асен Балкански № 2

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

участниците в процедурата лично или чрез упълномощени представителиРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на канкуренцията, бул Витоша 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

13.01.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ