Версия за печат

00038-2015-0032

BG-Габрово:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Габрово, пл. Възраждане № 3, За: Мариана Драганова, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 818307, E-mail: m.draganova@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/163-.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Договаряне без обявление по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 62 от 28.05.2015 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00038-2015-0032
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчка е с предмет:Упражняване на авторски надзор в рамките на изпълнение на строително-монтажни работи на обект: Благоустрояване дворна площ на ЦДГ „Перуника ” – база 1 и база 2, гр. Габрово. Авторският надзор, предмет на възлагане в настоящата поръчка, е във връзка с изпълнението на СМР, а именно: Благоустрояване дворна площ на ЦДГ „Перуника ” – база 1 и база 2, гр. Габрово.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 508 - ИЕ -15 от 07.07.2015 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

ДММ ДИЗАЙН ЕООД , ЕИК200232698, УЛ. СТОЛЕТОВ № 4, Република България 5800, ПЛЕВЕН, Тел.: 0899 423510

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Упражняване на авторски надзор в рамките на изпълнение на строително-монтажни работи на обект: Благоустрояване дворна площ на ЦДГ „Перуника ”, гр. Габрово

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

07.07.2015 г. 

Крайна дата

16.12.2015 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
5000 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

16.12.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
5000 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

11.01.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Таня Венкова Христова
Длъжност: кмет на Община Габрово