Версия за печат

00546-2016-0001

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 3-10 от 12.01.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД, ул. Пловдивско поле №6, За: Ваня Василева; Силвия Маринова, Република България 1756, София, Тел.: 02 8076355, E-mail: tzvaseva@sbaloncology.bg, Факс: 02 8706321

Място/места за контакт: отдел Правен и обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sbaloncology.bg..

Адрес на профила на купувача: http://procurement.sbaloncology.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160112kwfK686738.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.4 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Доставка на рентгенова тръба за ренгенов стимулатор SIMVIEW и електрическо захранване за управление на движенията му”.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

За „СБАЛ по онкология” ЕАД, гр.София е възникнала неотложна необходимост поради настъпване на изключителни обстоятелства от доставка на рентгенова тръба за ренгенов стимулатор SIMVIEW и електрическо захранване за управление на движенията на апарата, предназначена за подмяна на дефектирала тръба на ренгенов стимулатор SIMVIEW и неостранима повреда на електрическо захранване за управление на движенията на апарата. С договор, сключен между принципала на лечебното заведение Министерство на здравоопазване и „Сименс Медицинска Техника”ЕООД, апаратът ренгенов стимулатор SIMVIEW е предоставен на лечебното заведение „СБАЛ по онкология” ЕАД. Посоченият апарат е произведен от „Сименс АГ Здравеопазване” Германия, и е предоставен чрез неговия оторизиран представител „Сименс Медицинска Техника” ЕООД, в последствие „Сименс” ЕООД и понастоящем „Сименс Хелткеър” ЕООД, гр. София. С приемо-предавателен протокол от 05.06.2001 г. доставеният по силата на горепосоченият договор ренгенов стимулатор SIMVIEW е предаден от „Сименс Медицинска Техника” ЕООД на „СБАЛ по онкология” ЕАД, Отделение по лъчелечение, понастоящем Клиника по лъчелечение. Предоставеният ренгенов стимулатор SIMVIEW е монтиран в помещение на Отделение по лъчелечение, понастоящем Клиника по лъчелечение, въз основа на издадена Лицензия от Агенцията за ядрено регулиране. Ползва се за нуждите на лечебното заведение на основание Лицензия за използване на източници на йонизиращи лъчения за медицински цели, последната от които Серия:И-7099 с рег.№04623/20.10.2014 г., изменена със Заповед № АА-04-164/07.12.2015г.Доставеният и предаден на „СБАЛ по онкология” ЕАД ренгенов стимулатор SIMVIEW и електрическо захранване за управление на движенията на апарата е предназначен за обслужване на пациенти на онкологичния център. Същият служи за диагностициране, планиране и симулация на лъчелечението на онкологични пациенти, както и за диагностика в условията на спешност или неотложна медицинска помощ за пациенти на територията, обслужвана от „СБАЛ по онкология” ЕАД, която има статут на специлизирана болница с национално значение в сферата на лечение на онкологични заболявания. Това е единственият ренгенов стимулатор, който се ползва от лечебното заведение – „СБАЛ по онкология” ЕАД.Последиците от възникналата внезапна и непредвидима повреда е невъзможност за започване лъчелечението на нови болни и прекъсване на лъчелечението на текущи пациенти, поради невъзможност за симулация на лъчетерапевтичния план. Апаратът се сервизира и поддържа от оторизирания за България представител на производителя – „Сименс Хелткеър” ЕООД гр.София, правоприемник на доставчика „Сименс” ЕООД гр.София. Въз основа на сключения от „СБАЛ по онкология” ЕАД Договор № Д 5-2/12.01.2015г. за абонаментно извънгаранционно техническо обслужване на медицинско оборудване и апаратура на „СБАЛ по онкология” ЕАД, апаратът регулярно е сервизиран чрез извършване на периодични диагностики, профилактики и технически проверки. До момента и при непрекъснат режим на работа, апаратът и електрическо захранване за управление на движенията му не е показвал дефект на рентгеновата тръба и не е давал отклонения в своята работа. На 30.11.2015 г. при поискано от „СБАЛ по онкология” ЕАД сервизиране на ренгенов стимулатор SIMVIEW и електрическо захранване за управление на движенията му е установен неотстраним дефект в рентгеновата тръба и електрическо захранване за управление на движенията му, довел до прекъсване и преустановяване на работата с апарата, за което е съставен е сервизен Доклад №321 от 30.11.2015 г. на „Сименс Хелткеър” ЕООД. Преустановяването на работата на ренгенов стимулатор SIMVIEW и електрическото захранване за управление на движенията му е последствие на авария, която е била непредвидима за възложителя. Невъзможността за използване на ренгеновия стимулатор е причина за спиране на цялостната лъчетерапевтична и диагностична дейност на „СБАЛ по онкология” ЕАД. Продължава в поле VIII "Допълнителна информация".

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

ДО „Сименс Хелткеър” ЕООД, ЕИК 203474500 Гр.София, 1309, район Илинден, Ул.Кукуш № 2

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка и документацията


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg..

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Горепосоченото обстоятелство води до непосредствено застрашаване на живота и здравето на пациентите, както и до нарушаване на нормалното изпълнение на нормативно установените медицински стандартни дейности на „СБАЛ по онкология” ЕАД, съгласно Закона за здравето и сключения с НЗОК договор за болнична медицинска помощ. Замяната на дефектиралата резервна част – рентгенова тръба и електрическото захранване за управление на движенията му с друга такава от друг производител би довело до техническа несъвместимост, изключваща възможността за последваща експлоатация на апарата. Оторизиран и изключителен представител за България на производителя на ренгенов стимулатор SIMVIEW е „Сименс Хелткеър” ЕООД гр.София, упълномощен с Оторизационно писмо от 22.12.2015 г. Горепосочените обстоятелства и факта, че последиците от настъпването на изключителните обстоятелства не могат да бъдат преодолени при спазването на сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура, дават основание да бъде приложена нормата на чл.90, ал.1, т.4 от ЗОП, като възлагането на поръчката за „Доставка на рентгенова тръба тип за ренгенов стимулатор SIMVIEW и електрическо захранване за управление на движенията му” бъде извършено по реда и условията на раздел ІІ, глава Седма на Закона за обществените поръчки чрез процедура на договаряне без обявление, като поканата за договаряне бъде отправена към фирма „Сименс Хелткеър” ЕООД , гр. София. Прогнозната стойност на поръчката е 77 000 лв.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

12.01.2016 г. 


Възложител

Трите имена: д-р Валентин Николов Ангелов
Длъжност: Изпълнителен директор на "СБАЛ по онкология" ЕАД