Версия за печат

00038-2015-0044

BG-Габрово:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Габрово, пл. Възраждане 3, За: инж. Янка Здравкова, гл. експерт, отдел ОПКПЧП, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 818382, E-mail: zdravkova@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/180-.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 91 от 07.07.2015 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00038-2015-0044
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Обхватът на дейностите по обществената поръчка е съгласно Задание за проектиране и Техническа спецификация, приложения към документацията за участие. Проектната разработка трябва да даде цялостно решение за терена на съществуващата площадка на детската ясла, съобразявайки се с изискванията на Наредба № 1/12.09.2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. При проектиране на площадките за игра да се предвидят детски съоръжения със свежи цветове и екологичните материали, със стабилни конструктивни решения и елементи за закрепване, отговарящи на всички действащи стандарти и европейски изисквания за безопасност и здраве и Наредба № 1/12.09.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. Проектът трябва да осигури решения с подходящи занимания и безопасни игри за децата, визуално проследяване и контрол на движението им, както и лесен достъп за деца със затруднена мобилност и специални потребности. Проектната разработка да даде цялостно решение за терена на съществуващата дворна площ, като проектирането се извърши на база подробна геодезическа снимка със заснета дълготрайна декоративна растителност и подробна фитосанитарна оценка за едроразмерната растителност, а новото решение се съобрази с наличната растителност. Работният инвестиционен проект да предвижда: отводняване на повърхностни води, цялостна подмяна на настилки, озеленяване, доставка и монтаж на паркова мебел и реализиране на детски площадки за игра - възрастова група до 3 години ударопоглъщащи настилки, ограда и други, съгласно обхвата на заданието.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 747 – ИЕ - 15 от 29.09.2015 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

Арк проект ООД, ЕИК: 107583827, ул. Чардафон № 17;, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 860860

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект „Благоустрояване дворни площи на детска ясла „Славейче“, в обхват съгласно одобреното задание за проектиране.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

30

ІII.7) Стойност посочена в договора
3333.33 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

18.12.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
3333.33 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

11.01.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Таня Венкова Христова
Длъжност: Кмет на Община Габрово