Версия за печат

00147-2015-0008

BG-Трън: 02 - Услуги на сухопътния транспорт, вкл. услуги с бронирани автомобили и куриерски услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000386790

Община Трън, гр. Трън, пл. „Владо Тричков” № 1, За: инж. Евгения Такова, Република България 2460, Трън, Тел.: 07731 9616, E-mail: obshtina_tran@mail.bg, Факс: 07778 7315

Място/места за контакт: р. Трън, община Трън, етаж 1, стая 4

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://tran.bg/..

Адрес на профила на купувача: http://tran.bg/op.php?..

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ ТРАНСПОРТНАТА СХЕМА НА ОБЩИНА ТРЪН, СЪГЛАСНО УТВЪРДЕНИ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ”.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 2 (02 - Услуги на сухопътния транспорт, вкл. услуги с бронирани автомобили и куриерски услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Територията на община Трън, област Перник, област София град.
Код NUTS: BG411, BG414
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от транспортната схема на община Трън, съгласно утвърдени маршрутни разписания.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

60112000

Описание:

Услуги на обществения пътен транспорт

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
333000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2015/S 168 - 306783 от 01.09.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 64 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция:
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

04.11.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

“РУМАСИЯ 2005” ЕООД ЕИК 113580700, гр. Трън, ул. Тенеси №1, Република България 2460, Трън, Тел.: 0888 769774

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 333000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 333000 BGN без ДДС
Брой месеци: 60
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Срокът за подаване на жалби срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна, вкл. относно условия, съдържащи се в документацията за участие, е 10 дневен и започва да тече след изтичане на 14 дни от датата на публикуване на решението и обявлението за процедурата. (чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП). Жалби срещу действия или бездействия на възложителя, които възпрепятстват достъпа или участието на лица в процедурата се подават в срока, определен в чл. 120, ал. 7 от ЗОП.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

11.01.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

“РУМАСИЯ 2005” ЕООД ЕИК 113580700, „АНГКОР ТРАВЕЛ” ЕООД ЕИК 131239017