Версия за печат

00030-2014-0011

BG-Силистра:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Силистра, ул Симеон Велики №33, За: Ирина Николова - Ст. експерт ОП, РБългария 7500, Силистра, Тел.: 086 816260, E-mail: op_silistra@abv.bg, Факс: 086 824243

Място/места за контакт: Дирекция Правна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.silistra.bg/news.php.

Адрес на профила на купувача: http://poruchki.silistra.bg/news.php.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: ЗК-626 от 28.04.2014 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00030-2014-0011
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка, възлагана от Община Силистра, е: „Изпълнение на мерки за публичност и информация на дейности по проект “Clean Access in Calarasi- Silistra cross- border area” – CleeA /Чист достъп в трансгранична зона Кълъраш- Силистра/ 2(3i)-1.1-7, MIS-ETC code118”. Цели и очаквани резултати: Поръчката с предмет „Изпълнение на мерки за публичност и информация на дейности по проект “Clean Access in Calarasi- Silistra cross- border area” – CleeA /Чист достъп в трансгранична зона Кълъраш- Силистра/ 2(3i)-1.1-7, MIS-ETC code118”, част от проект „Чист достъп в трансгранична зона Кълъраш- Силистра/ 2(3i)-1.1-7, MIS-ETC code118”, има за цел да осигури публичност и информация за проекта, по който Община Силистра е партньор. Включва: изработване на рекламни материали, видеоклипове, сувенири, както и организация на събития – Конференции, работни срещи, пресконференции, представяния или други събития в маркетинга и рекламата.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: MIS-ETC code118 2014-078У от 26.08.2014 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

КОВАЧЕВ ПРЕС ООД, ЕИК 203411852 (правоприемник на ЕТ "АЛЕКСАНДЪР КОВАЧЕВ", ЕИК 040396536), ул. ДЕСЕТИ ФЕВРУАРИ No 2, РБългария 7500, Силистра, Тел.: 086 882565

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Изпълнение на мерки за публичност и информация на дейности по проект “Clean Access in Calarasi- Silistra cross- border area” – CleeA /Чист достъп в трансгранична зона Кълъраш- Силистра/- 2(3i)-1.1-7,MIS-ETC code118”

ІІI.6) Срок на изпълнение
Крайна дата

30.09.2014 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
79986.6 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства
Финансирането е 84.46% от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

09.12.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

ДА

Променено условие: чл.6, ал.1; Преди промяната: Срокът за изпълнението на договора започва да тече от датата на подписването му и приключва с изпълнение на дейностите по проекта, но не по-късно от 01.09.2014г.; След промяната: Срокът за изпълнението на договора започва да тече от датата на подписването му и приключва с изпълнение на дейностите по проекта, но не по-късно от крайния срок на договора за финансиране (30.09.2014г.); Правно основание: чл.43, ал.2, т.1, буква „а” от ЗОП
Променено условие: чл.6, ал.2; Преди промяната: няма; След промяната: (нов) При удължаване на срока на договора на финансиране, автоматично се удължава срока на настоящия договор.; Правно основание: чл.43, ал.2, т.1, буква „а” от ЗОП
Променено условие: чл.6, ал.3; Преди промяната: няма; След промяната: (нов) В случаите на настъпили промени по чл.6, ал.2, Възложителят уведомява Изпълнителя писмено в двудневен срок.; Правно основание: чл.43, ал.2, т.1, буква „а” от ЗОП
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
79986.6 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

08.01.2016 г. 


Възложител

Трите имена: ДЕНКА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА
Длъжност: За Кмет на Община Силистра, На основание Заповед № ЗК-39/07.01.2016 г.