Версия за печат

00267-2016-0001

BG-Пловдив: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, За: Валентина Палазова - юрисконсулт в Дирекция Обществени поръчки, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656780 ; 032 656760, E-mail: otdel_op@abv.bg, Факс: 032 660571

Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151204FPqV2417031.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Община Пловдив, пл.Стефан Стамболов №1, За: Кмет на Община Пловдив; Директор на Дирекция Обществени поръчки, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656724, Факс: 032 660571

Място/места за контакт: Деловодство

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на контейнери за разделно събиране на биоотпадъци, компостери за домашно компостиране, контейнери и везна за оборудване на площадка за предване на разделно събрани отпадъци от домакинствата и специализирани съдове/кошчета за кучешки екскременти, оборудвани със средства за почистване.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр.Пловдив
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предметът на поръчката е доставка на контейнери за разделно събиране на биоотпадъци, компостери за домашно компостиране, контейнери и везна за оборудване на площадка за предване на разделно събрани отпадъци от домакинствата и специализирани съдове/кошчета за кучешки екскременти, оборудвани със средства за почистване. Стоките, предмет на поръчката, са подробно описани в Техническите спецификации на Възложителя към документацията за участие в настоящата обществена поръчка.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34928480

Описание:

Контейнери и кофи за отпадъци и смет

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Стойността на поръчката е до 200 000 (двеста хиляди) лв. с включен ДДС. Посочената стойност е лимитна. Количествата стоки, предмет на поръчката, са подробно описани в образеца Ценово предложение към документацията за участие в настоящата обществена поръчката.

Прогнозна стойност без ДДС
166666.67 EUR
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

31.12.2016 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за изпълнение Условия, размер и начин на плащане на гаранцията за изпълнение. Гаранцията за изпълнение е в размер на 2 % (два процента) от стойността на договора, без включен ДДС. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по сметката на Възложителя или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената гаранция за изпълнение на договора, преди неговото сключване. При условие, че гаранцията за изпълнение е Банкова гаранция, същата следва да е със срок на валидност минимум 30 дни след изтичане срока на договора за изпълнение. При представяне на гаранцията в платежния документ за внесена гаранция под формата на парична сума или в банковата гаранция изрично се посочва договорът, за който се представя гаранцията. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат в договора за изпълнение на обществената поръчка, сключен между Възложителя и Изпълнителя. Договорът за изпълнение на обществената поръчка не се сключва преди избраният участник да представи гаранция за изпълнение. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви, за периода, през който средствата законно са престояли при него.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на доставката на контейнерите за биоотпадъци и компостери за домашно компостиране, както и на контейнери и везна за оборудване на площадка за предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, ще бъде от натрупаните отчисления по чл.20 от Наредба №7 от 19.12.2013г. Средствата за доставка на специализирани съдове/кошчета за кучешки екскременти, оборудвани със средства за почистване, ще бъдат осигурени от бюджета на Община Пловдив, дейност „Други дейности по опазване на околната среда“.

ІІІ.1.4) Други особени условия

В настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на предварително обявените условия от Възложителя и на условията, посочени в Закона за обществени поръчки (ЗОП). Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта и само за пълния обем на поръчката. Не се предоставя възможност за представяне на варианти в офертите. В случай, че участникът е обединение (или консорциум), се представя копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. За участниците – обединения, които не са юридически лица, следва да бъдат спазени изискванията на чл. 56, ал. 3 от ЗОП. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни участници в настоящата процедура. Не могат да участват в процедурата и лица, за които са налице обстоятелства по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители. Участникът е длъжен да заяви дали за изпълнение на поръчката ще ползва подизпълнители. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, той следва да заяви видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. За да бъде допуснат до участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, участникът трябва да отговаря на предварително обявените условия в обявлението за обществена поръчка и в документацията за участие, както и да представи всички изискуеми документи, изготвени съгласно условията на настоящата документация. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник: - за когото е налице някое от обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2, т.1, т.2а, т.5 и ал. 5 от ЗОП; - който не е представил някои от необходимите документи или информация по чл.56 от ЗОП, в т.ч. и основанията по чл. 58, ал. 3 от ЗОП; - който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя; - който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП; - за когото по реда на чл.68, ал.11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от Възложителя критерии за подбор. В случай, че участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, преди сключване на договора за възлагане на обществената поръчка, обединението следва да се регистрира в Регистър БУЛСТАТ, съгл. чл. 3, ал. 1, т. 6 от Закона за регистър БУЛСТАТ, като представи пред Възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. В случай, че участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, е обединение от чуждестранни физически и/или юридически лица, преди сключване на договора за възлагане на обществената поръчка, следва да представи документ за регистрация от държавата, в която са установени.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Пликът трябва да съдържа три отделни, запечатани, непрозрачни и надписани плика, както следва: I.Плик №1 с надпис „Документи за подбор“, в който участникът трябва да постави следните документи: 1.Списък на документите и информацията, съдържаща се в офертата, подписан и подпечатан от участника. 2. Документа „Оферта“, изготвен в съответствие с образеца от документацията за участие (Приложение№1) 3. Представяне на участника, което включва: - посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен; - адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата; - декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, изготвена в съответствие с образеца от документацията за участие (Приложение№2). Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП се представя и от лицата, които представляват участника, съобразно чл.47, ал. 4 от ЗОП. 4. При участници обединения – копие на договор за създаване на обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл.56, ал.1, т.1 букви „а“ и „б“ се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 5. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелства по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП.(Приложение№3) 6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП. (Приложение№4) за ползване/неползване на подизпълнител. Декларацията следва да бъде изготвена по образец от документацията. (Приложение№4) Когато участникът предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката, всеки един от посочените в декларацията подизпълнители задължително попълва декларация за съгласие за участие като подизпълнител по образец от документацията, която също се представя в плик №1. (Приложение№5) 7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП, изготвена по образец от документацията.(Приложение№6) Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП (т. 3 от съдържанието на плик №1) се представят в официален превод. II.Плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“, в който участникът трябва да постави попълнен документа „Техническо предложение“, изготвен в пълно съответствие с образеца от документацията за участие. (Приложение№7) Ако е приложимо, се прилага и декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. III.Плик №3 с надпис „Предлагана цена“, в който участникът трябва да постави документ „Ценово предложение“, изготвен в пълно съответствие с образеца от документацията за участие. (Приложение№8) Документите в офертата трябва да са подписани само от лица с представителни функции, назовани в документа за регистрация в Агенцията по вписванията – Търговски регистър или в удостоверението за актуално състояние, или друго в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, или от изрично упълномощени за това лица (с изключение на изискуемите документи, които обективират лично изявление на конкретно лице и не могат да се подпишат и представят от пълномощник). Във втория случай в офертата трябва да се представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на такива функции.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: не се изисква
Минимални изисквания: не се изисква
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: не се изисква
Минимални изисквания: не се изисква
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
04.02.2016 г.  Час: 17:15
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
04.02.2016 г.  Час: 17:15
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 05.02.2016 г.  Час: 10:00
Място

Зала №36 на Община Пловдив, пл.Стефан Стамболов №1, гр.Пловдив

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите, в т.ч. и на плика с предлагана цена, е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени предствавители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Датата, часът и мястото на отваряне на ценовите оферти ще бъдат обявени чрез съобщение в "Профила на купувача", не по - късно от два работни дни преди датата на отваряне. В "Профила на купувача" Възложителят ще публикува и всички съобщения до участниците, както и разяснения по документацията за участие.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от Закона за Обществените поръчки.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

07.01.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ