Версия за печат

01259-2015-0001

BG-София:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Район Красна поляна на Столична община, улица Освобождение №25, За: Любомир Борисов, Р. България 1330, София, Тел.: 02 9217218, E-mail: lhbor@abv.bg

Място/места за контакт: Гр. София, район Красна поляна, ул. Освобождение №25

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.krasnapoliana.com.

Адрес на профила на купувача: www.krasnapoliana.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: РД 09-11-275 от 17.08.2015 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01259-2015-0001
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

„Доставка и монтаж на кухненско оборудване, учебно и мебелно обзавеждане за 75 ОУ "Тодор Каблешков" по oбособена позиция № 1 "Доставка на кухненско и учебно оборудване".


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: РД 56-92 от 19.11.2015 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

БИС ООД, ЕИК 102904211, улица Георги Кирков №28, Р. България 8000, Бургас, Тел.: 02 8601039, E-mail: bisltd@abv.bg, Факс: 02 8601039

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Дейности по доставка на кухненско и учебно оборудване за 75 ОУ Тодор Каблешков.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

20

ІII.7) Стойност посочена в договора
29340 BGN с ДДС 20%
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства
Финансирането е 100% от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

08.12.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
29340 BGN с ДДС 20%
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

07.01.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Иван Вълчев Чакъров
Длъжност: Кмет на райо Красна поляна на Столична община