00038-2015-0015

BG-Габрово:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Габрово, пл. Възраждане 3, За: Милка Кехайова, гл. експерт, отдел ПИР, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 818430, E-mail: mzlateva@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/137-.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Договаряне без обявление по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 25 от 06.03.2015 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00038-2015-0015
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Упражняване на авторски надзор в рамките на изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Рехабилитация спортно игрище до парк „Маркотея”, съобразно работния инвестиционен проект.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 621-УР-15 от 17.08.2015 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

Арк Проект ООД, ЕИК 107583827, ул. Чардафон 17, ет. 4, ап. 8, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 805250, E-mail: rest2@abv.bg

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Упражняване на авторски надзор в рамките на изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Рехабилитация спортно игрище до парк „Маркотея”, изпълняван по проект „Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово”, ДБФП BG161PO001/1.4-09/2012/024 от 20.05.2013 г.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

17.08.2015 г. 

Крайна дата

28.12.2015 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
1900 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства
Финансирането е 85% от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

28.12.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
1900 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

06.01.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Таня Венкова Христова
Длъжност: Кмет на Община Габрово