Версия за печат

00038-2015-0055

BG-Габрово:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Габрово, пл. Възраждане 3, За: Милка Кехайова, гл. експерт, отдел ПИР, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 818430, E-mail: mzlateva@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/dogovaryane-bez-obyavlenie/194-.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Договаряне без обявление по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 115 от 25.08.2015 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00038-2015-0055
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Упражняване на авторски надзор по две обособени позиции: ОП 1 – Упражняване на авторски надзор в рамките на изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на улица Дунав, град Габрово, ЦГЧ - Изток“ ОП 2 - Упражняване на авторски надзор в рамките на изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Спортна площадка кв. 213, ЦГЧ, ж.к. Дунав”


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 806-УР-15 от 08.10.2015 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

Проджект Планнинг Енд Мениджмънт ООД, ЕИК 175216595, бул. Витоша 39, ап. 3, Република България 5300, София, Тел.: 02 9533567, E-mail: bstoyanov@ppmanagement.eu

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Упражняване на авторски надзор в рамките на изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Спортна площадка кв. 213, ЦГЧ, ж.к. Дунав”

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

08.10.2015 г. 

Крайна дата

28.12.2015 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
1500 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства
Финансирането е 85% от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

28.12.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
1500 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

06.01.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Таня Венкова Христова
Длъжност: Кмет на Община Габрово