Версия за печат

00038-2015-0006

BG-Габрово:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Габрово, пл. Възраждане 3, За: Милка Кехайова, гл. експерт, отдел ПИР, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 818430, E-mail: mzlateva@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/otkriti-protzeduri/118-.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 10 от 03.02.2015 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00038-2015-0006
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчка е с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обекти: 1. „Реконструкция на улица „Дунав“ гр. Габрово, ЦГЧ – Изток“; 2. „Спортна площадка, 213 ЦГЧ, ж.к. „Дунав“; 3. „Рехабилитация спортно игрище до парк „Маркотея”. Поръчката се възлага в изпълнение на проект BG161PO001-1.4.09-0024 „Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово”, в изпълнение на схема за предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 501-УР-15 от 02.07.2015 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

„СИ ВИ ЕМ - КОНСУЛТ” ООД, ЕИК 125548258, ул. „Палаузов” № 15, ет. 3, ап. 9, Република България 7700, Търговище, Тел.: 0601 81617, E-mail: cvmconsult@abv.bg, Факс: 0601 81617

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Договорът е с предмет „Упражняване на строителен надзор на обекти: 1. „Реконструкция на улица „Дунав“ гр. Габрово, ЦГЧ – Изток“; 2. „Спортна площадка, 213 ЦГЧ, ж.к. „Дунав“; 3. „Рехабилитация спортно игрище до парк „Маркотея”.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

02.07.2015 г. 

Крайна дата

28.12.2015 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
4500 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства
Финансирането е 85% от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

28.12.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
4500 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

06.01.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Таня Венкова Христова
Длъжност: Кмет на Община Габрово