Версия за печат

00038-2014-0043

BG-Габрово:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Габрово, пл. Възраждане 3, За: инж. М. Костадинова - ръководител проект, РБългария 5300, Габрово, Тел.: 066 818334, E-mail: mkostadinova@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/otkriti-protzeduri/106-izvarshvane-na-stroitelno-remontni-raboti-na-obekti-rekonstruktziya-na-ulitza-dunav-gr-gabrovo-tzgch-iztok-i-sportna-ploshtadka-213-tzgch-zh-k-dunav.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Строителство
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 94 от 12.12.2014 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00038-2014-0043
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

„Реконструкция на улица „Дунав“ гр. Габрово, ЦГЧ – Изток“ и „Спортна площадка, 213 ЦГЧ, ж.к. „Дунав“.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 500-УР-15 от 02.07.2015 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

ДЗЗД Евро Груп Инженеринг, ЕИК 176871135, ул. Никола Вапцаров 23, РБългария 1000, София, Тел.: 02 8689412

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Договорът е с предмет: „Извършване на строително-ремонтни работи на обекти „Реконструкция на улица „Дунав“ гр. Габрово, ЦГЧ – Изток“ и „Спортна площадка, 213 ЦГЧ, ж.к. „Дунав“. Дейността се възлага в изпълнение на проект BG161PO001-1.4.09-0024 „Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово”, в изпълнение на схема за предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Обект на настоящата обществена поръчка е „строителство”, включително изпълнение или проектиране и изпълнение с каквито и да е средства на една или няколко строителни и монтажни работи по приложение № 1, свързани с изграждането, реконструирането, преустройството, поддържането, възстановяването или рехабилитацията на сгради или строителни съоръжения по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3, буква „б” от ЗОП.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

79

ІII.7) Стойност посочена в договора
1106257.04 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства
Финансирането е 85% от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

28.12.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
1106129.02 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

06.01.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Таня Венкова Христова
Длъжност: Кмет на Община Габрово