Версия за печат

00038-2015-0050

BG-Габрово:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Габрово, пл. Възраждане 3, За: инж. М. Костадинова - ръководител проект, РБългария 5300, Габрово, Тел.: 066 818334, E-mail: mkostadinova@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/otkriti-protzeduri/187-otkrita-protzedura-po-reda-na-zop-s-predmet-izvarshvane-na-stroitelno-montazhni-raboti-na-obekt-blagoustroyavane-na-park-koleloto-i-prilezhashti-kvartalni-prostranstva-po-dve-obosobeni-pozitzii.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Строителство
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 102 от 24.07.2015 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00038-2015-0050
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

„Извършване на строително-монтажни работи на обект „Благоустрояване на парк Колелото и прилежащи квартални пространства“ по две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Благоустрояване подобект 4“ и Обособена позиция №2 „Благоустрояване подобект 5“.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 794-УР-15 от 06.10.2015 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

ДИМАС АД , ЕИК 107030335, бул. Трети март 53, РБългария 5300, Габрово, Тел.: 066 801430

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Извършване на строително-монтажни работи на обект „Благоустрояване на парк Колелото и прилежащи квартални пространства“ по Обособена позиция №1 „Благоустрояване подобект 4“, чрез извършване на строителните и монтажни работи, свързани с предмета на договора, предвидени в одобрения инвестиционен проект, в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи определената категория строителство, и изискванията на всички други нормативни актове, регулиращи изпълнението на предмета на договора, както и в съответствие с документите по чл. 2, ал. 1 от договора.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

65

ІII.7) Стойност посочена в договора
253398.55 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства
Финансирането е 70.95% от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

22.12.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
249059.02 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

06.01.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Таня Венкова Христова
Длъжност: Кмет на Община Габрово