Версия за печат

00360-2016-0001

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

УМБАЛ Александровска ЕАД, ул. Свети Георги Софийски №1, За: Гергана Дерменджиева - началник отдел Обществени поръчки, Р България 1431, София, Тел.: 02 9230628, E-mail: umbal.alexandrovska@gmail.com, Факс: 02 9230646

Място/места за контакт: Отдел Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.alexandrovska.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160104gzXt2651354.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Доставка на дезинфектанти за нуждите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: ул."Св.Георги Софийски" №1 -УМБАЛ "Александровска" ЕАД- склад "Хигиенни и канцеларски материали"
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставки на дезинфектанти по периодични заявки на възложителя за срока на договора.Количествата и видовете препарати са подробно описани в Приложение № 1 - Предмет на поръчката. Количествата са ориентировъчни и зависят от обема на дейност на възложителя.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24455000

Описание:

Дезинфектанти

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозните количества са съгласно документацията за участие

Прогнозна стойност без ДДС
220000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие: Възложителят не изисква гаранция за участие в настоящата процедура. Гаранцията за изпълнение е в размер на 2 /два/ % от стойността на договора без ДДС. Представя се в една от следните форми: 1. банкова гаранция в оригинал; 2. парична сума, внесена в касата на болницата или преведена по банковата сметка на болницата /заверено копие от съответния документ/. Банкова сметка на Възложителя: “Сосиете Женерал Експресбанк” АД, гр. София, BIC:TTBBBG22; IBAN:BG54 TTBB 9400 1526 8730 19 ; Гаранцията е със срок на валидност 30 (тридесет) календарни дни, считано от дататана изтичане на срока на договора. В банковата гаранция изрично се записват основанията за нейното задържане и усвояване от възложителя при условията на ЗОП и името на процедурата, за която е открита.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансиране: приходи от НЗОК и собствени средства. Срок на отложено плащане - 60 дни след доставка и представяне на фактура и съпътстващи документи.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Документи съгласно изискванията на чл.56 от ЗОП и документацията, изготвена от възложителя: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника - оригинал. В списъка участникът следва да опише всички представени от него документи и информации, приложени в плик № 1. Всеки лист, съдържащ се в плика, задължително следва да бъде номериран и подреден в последователност съгласно списъка. 2. Оферта за участие - оригинал. 3. Представяне на участника, включващо: 3.1. посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 3.2. при участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 4. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП /оригинал, по приложен образец/; 5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата /когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация/. 6. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици /оригинал, по приложен образец/. 7. Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник /оригинал, по приложен образец/. 8. Декларация за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП /оригинал, по приложен образец/. 9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП от участника за предвидени подизпълнители, видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнителите и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка /оригинал, по приложен образец/. 10. Декларация за съгласие за участие на подизпълнителя, ако участникът предвижда такъв /оригинал, по приложен образец/. 11. Декларация /оригинал/ за срока на валидност на офертата, който не може да е по-кратък от 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от датата, обявена като краен срок за получаване на офертите. 12. Декларация /оригинал/ за приемане условията на проекта на договора. При подписване на договора участникът, спечелил поръчката следва да представи документите по чл.47, ал.10 от ЗОП в оригинал или заверени копия, издадени не по-късно от два месеца преди датата на Решението на възложителя за избор на изпълнител. 13. Tехническо предложение - оригинал, по приложен образец. 14. Предлагана цена - оригинал, по приложен образец.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: няма
Минимални изисквания: няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Документи по чл. 51, ал.1 от ЗОП, представени от всеки участник за доказване на техническите възможности и квалификацията на участника: 1. Списък /оригинал, по приложен образец/ на доставките, еднакви или сходни с предмета на поръчката, като стойност или количество, осъществени през последните три години считано от датата на подаване на офертата, придружени с доказателства за изпълнените доставки под формата на удостоверения за добро изпълнение, издадени от получателите на доставките или от компетентни органи, или чрез посочване на публични регистри, в които е публикувана информацията. Удостоверенията да се представят в оригинал или копие и да са подписани от представляващия купувача съгласно съдебната или друга регистрация. Под сходни с предмета на поръчката се считат тези доставки на стоки, които са от един род / заместими вещи/ и имат подобно на предмета на поръчката предназначение. 2. Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти: 2.1. Протокол за съответствие/Сертификат по стандарт ЕN 12791 и ЕN 1500 или еквивалент, за препарати за хирургична дезинфекция на ръце за номенклатурни единици № 001000 и 001100 /, копие, придружено с превод на български език, ако е на чужд език/; 3. Сертификати за въведени системи за управление на качеството на производителя на дезинфектантите: 3.1. ISO 9001:2008, БДС ЕN ISO 9001:2008 или еквивалентни – копие, придружено с превод на български език, ако е на чужд език; 4. Сертификати за въведени системи за управление на качеството на участника (ISO 9001:2008, БДС ЕN ISO 9001:2008 или еквивалентни) – копие, придружено с превод на български език, ако е на чужд език; 5. Декларация за съответствие на медицинското изделие по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ с приложенията към нея, съставена от производителят или от неговият упълномощен представител за номенклатурни единици № 000600, 000700 и 000800 /копие на оригиналния документ, придружено с превод на български език/; 6. Документ за писменото упълномощаване на представител, по смисъла на чл.10, ал. 2 от ЗМИ, когато производителят на медицинските изделия не е установен на територията на държава членка на ЕС или на държава от Европейското икономическо пространство - копие на оригиналния документ, придружено с превод на български език. При представени ЕС сертификати, в които производителя и упълномощения представител са вписани, не е необходимо да се представя документа за упълномощаване; 7. Документ, удостоверяващ правото на участника да извършва търговия на едро с медицински изделия, издаден по реда на Закона за медицинските изделия - заверено от участника копие /за участници, предлагащи препарати за дезинфекция, които подлежат на режима на Закона за медицинските изделия/. 8. Разрешение за пускане на пазара на биоцидни препарати съгл. Наредба № 44/ 09.12.2004г., издадено по реда на глава ІV, раздел ІІ от Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и препарати за номенклатурни единици № 000100, 000200, 000300, 000400, 000500, 000900, 001000, 001100, 001300, 001400 и 001600 /копие - за участници, предлагащи биоцидни препарати/. 9. Указания за приложение на препаратите – копия, придружени от превод на български език, ако са на чужд език. 10. ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ за всички позиции, за които участва участникът, съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати, Приложение 16 към чл. 41, ал.1 – оригинал.
Минимални изисквания: -Изпълнени доставки, еднакви или сходни с предмета на поръчката, като стойност или количество, осъществени през последните три години считано от датата на подаване на офертата. -Протокол за съответствие/Сертификат по стандарт ЕN 12791, ЕN 1499 или ЕN 1500 или еквивалентно за препарати за хирургична дезинфекция на ръце за номенклатурни единици № 001000 и 001100 /копие, придружено с превод на български език ако е на чужд език/; -Сертификат ISO 9001:2008, БДС ЕN ISO 9001:2008 или еквивалентни на производителя на дезинфектантите – копие, придружено с превод на български език, ако е на чужд език; -Сертификат ISO 14001:2004 или еквивалентно за въведени системи за управление на околната среда на производителя на дезинфектантите - копие, придружено с превод на български език, ако е на чужд език ; -Сертификат за въведени системи за управление на качеството на участника (ISO 9001:2008, БДС ЕN ISO 9001:2008 или еквивалентни) – копие, придружено с превод на български език, ако е на чужд език; -Декларация за съответствие на медицинското изделие по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ с приложенията към нея, съставена от производителят или от неговият упълномощен представител за номенклатурни единици № 000600, 000700 и 000800 /копие на оригиналния документ, придружено с превод на български език/; -Документ за писменото упълномощаване на представител, по смисъла на чл.10, ал. 2 от ЗМИ, когато производителят на медицинските изделия не е установен на територията на държава членка на ЕС или на държава от Европейското икономическо пространство - копие на оригиналния документ, придружено с превод на български език. При представени ЕС сертификати, в които производителя и упълномощения представител са вписани, не е необходимо да се представя документа за упълномощаване; -Документ, удостоверяващ правото на участника да извършва търговия на едро с медицински изделия, издаден по реда на Закона за медицинските изделия - заверено от участника копие /за участници, предлагащи препарати за дезинфекция, които подлежат на режима на Закона за медицинските изделия/. -Разрешение за пускане на пазара на биоцидни препарати съгл. Наредба № 44/ 09.12.2004г., издадено по реда на глава ІV, раздел ІІ от Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и препарати за номенклатурни единици № 000100, 000200, 000300, 000400, 000500, 000900, 001000, 001100, 001300, 001400 и 001600 /копие - за участници, предлагащи биоцидни препарати/. -Указания за приложение на препаратите – копия, придружени от превод на български език, ако са на чужд език. -ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ за всички позиции, за които участва участникът, съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати, Приложение 16 към чл. 41, ал.1 – оригинал.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в РОП/ДВ 650709 от 26.02.2014 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
08.02.2016 г.  Час: 15:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
08.02.2016 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 09.02.2016 г.  Час: 14:00
Място

Заседателната зала на административната сграда на УМБАЛ "Александровска" ЕАД

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията е необходимо да представят следните документи: За участници в процедурата – представляващ/и участника представят документ за самоличност; за упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и пълномощно; за представителите на средствата за масова информация - служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие; за всички други лица – документ за самоличност.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Възложителят предоставя свободен достъп до документацията за участие, която е публикувана и може да бъде свалена от профила на УМБАЛ Алкесандровска ЕАД: http://alexandrovska.com, раздел "Профил на купувача" . Заинтересованите лица са длъжни да следят електронната страница на Възложителя своевременно. Възложителя не носи отговорност за публикувани, но не прочетени и не взети предвид обстоятелства свързани с настоящата процедура. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ И ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 1.Обменът на информация между участниците и възложителя се извършва: лично в деловодството на възложителя срещу подпис; по пощата; чрез куриерска служба; по факс; по електронен път (електронна поща); по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства по избор на възложителя. 2.Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми кандидатите или участниците, се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. 3.Всички действия на възложителя към кандидатите /участниците са в писмен вид.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

В съответствие с чл. 120, ал. 5 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

04.01.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ