Версия за печат

00106-2016-0001

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: ЛС-07-1 от 04.01.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Министерство на правосъдието, ул.Славянска 1, За: Йоана Донкова, Р България 1040, София, Тел.: 02 9237336, E-mail: y_trayanova@justice.government.bg, Факс: 02 9813445

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.justice.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://profile.mjs.bg/af0bfef35373c5c94caae0df53018181.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: Правосъдие


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Отпечатване на допълнителен тираж от учебника по права на човека: „Право на Европейската конвенция по правата на човека“ на Харис, О’Бойл, Бейтс и Бакли“ Дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека“ (ППРБЕСПЧ) на Министерство на правосъдието е бенефициент по Програмна област 31 на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2009–2014 г. с проект NFM-2013-BG14-3 „Укрепване на националните компенсаторни мерки за обезщетяване при твърдени нарушения на Конвенцията за правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа и капацитета за изпълнение на решенията на Европейския съд за правата на човека“, договор 93-00-44/20.02.2013 г. В рамките на договора Дирекция ППРБЕСПЧ следва да изпълни Проекта, който има за основна цел повишаването на възможностите на българската съдебна система в областта на правата на човека за изпълнение на решенията на Европейския съд за правата на човека (ЕСПЧ), включително преодоляване на констатирани от Съда системни или структурни проблеми. Пряко насочена към постигането на тази цел е дейността на Проекта за създаване на обучителни материали с коментари и анализи на разпоредби на Конвенцията за правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа (Конвенцията) и съответната практика на ЕСПЧ. Договорът на Проекта е анексиран с Допълнително споразумение №2 рег. № 93-00-44/ 14.04.2015 г. Една от причините за изменението е свързана с предложение за релокация на излишъци в бюджета, за да се осигурят средства по перо за издаване на допълнителен тираж от учебник по права на човека: „Право на Европейската конвенция по правата на човека“ на Харис, О’Бойл, Бейтс и Бакли“. Издаването на посочения учебник на български език вече е възложено на „Сиела Норма“ АД с договор рег. № 93-00-2/06.01.2015 г. и с договор рег. № 93-00-402/27.07.2015 г., сключени след проведени процедури на договаряне без обявление по Закона за обществените поръчки (ЗОП) през 2014 г. и през 2015 г. Настоящатапоръчката е във връзка с горните и е насочена към реализирането на допълнителен тираж от 1000 бр. от посочения учебник, като реферира към изпълнение на специфична цел от Проекта, изискваща в резултат създаване на обучителни материали с коментари и анализи на разпоредби на Конвенцията и съответната практика на ЕСПЧ. Учебникът по права на човека: „Право на Европейската конвенция по правата на човека“ на Харис, О’Бойл, Бейтс и Бакли (трето, допълнено и преработено издание на Oxford University Press, 2014 г.) представлява по общото мнение на различни специалисти по темата най-доброто универсално справочно издание в материята „права на човека“. Неговата огромна полезност и популярност се дължи на съдържанието, в което е намерен успешен баланс между солидните теоретични обяснения и достатъчно задълбочен преглед, коментар и насочване по практиката, което е високо ценено от практикуващите юристи. Неговото издаване и разпространение на български език, поради това, представлява изпълнение на очаквания резултат по цитирания проект.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ рег. № 93-00-44/20.02.2013 г., Дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека” изпълнява предефиниран проект 3 по Програма 14 на Норвежкия финансов механизъм). Договорът е анексиран с Допълнително споразумение №2 рег. № 93-00-44/ 14.04.2015 г. Една от причините за изменението е свързана с предложение за релокация на излишъци в бюджета, за да се осигурят средства по перо за издаване на допълнителен тираж от учебника по права на човека: „Право на Европейската конвенция по правата на човека“ на Харис, О’Бойл, Бейтс и Бакли“. Издаването на посочения учебник на български език е възложено на „Сиела Норма“ АД с договор рег. № 93-00-2/06.01.2015 г. и с договор рег. № 93-00-402/27.07.2015 г., сключени след проведени процедури на договаряне без обявление по Закона за обществените поръчки (ЗОП) през 2014 г. и през 2015 г. С оглед на изменението в договора на проекта и завишаване на целевата стойност за брой от печатното издание, е необходимо провеждането на нова процедура по ЗОП, за да бъде възложен на изпълнителя и допълнителния тираж. От 2000 г. насам в системата на Конвенцията бяха проведени редица реформи и приети допълнителни протоколи за изменение и допълнение на Конвенцията, практиката на ЕСПЧ също претърпя динамично развитие. Oxford University Press реагира своевременно с ново трето, преработено и допълнено издание достъпно на пазара от м. юли 2014 г. 4. На българския пазар от 2000 г. насам, когато е издаден трудът на Питър ван Дайк и ван Хууф „Европейска конвенция за правата на човека – теория и практика“, издание на БАПЧ, липсва актуално и задълбочено изследване на Конвенцията и практиката на ЕСПЧ. Освен че е изгубило актуалност тиражът на това издание, също така, отдавна е изчерпан; 5. Изданията, реализирани по проекти и програми , разпространявани безплатно, са от категорията на помагала и наръчници по права на човека в различни аспекти, които не навлизат в цялата дълбочина на материята; 6. Разработването отначало на учебен материал, имащ претенции за задълбоченост и всестранност, представлява огромен, изключително времеемък и в голяма степен неоправдан труд при наличието на толкова пълноценно академично издание. Затруднение би представлявало и ангажирането на компетентни, тесни специалисти, както и изготвянето на методиката за избор в процедурата по обществени поръчки за избор на изпълнител; качеството на крайния продукт и т.н. При стартирането на проекта се обърнахме със запитване по електронната поща към издателя „Университетското издателство на Оксфорд“ (Oxford University Press) на „Право на Европейската конвенция за правата на човека” на Харис, О’Бойл, Бейтс и Бакли (трето, допълнено и преработено издание на Oxford University Press, 2014 г.)”, с молба за информация относно авторските права за България. С писмо от 05/08/2014 г. на „Университетското издателство на Оксфорд“ потвърждава, че е дало лиценз за превод на изданието „Право на Европейската конвенция за правата на човека” на „Сиела Норма“ АД с регистрация – бул. Владимир Вазов №9, София 1503, България. На това фактическо и правно основание „Сиела Норма“ АД, е единственият поканен за преговори в процедурата на договаряне без обявление. Тъй като „Сиела Норма“ АД е носител на изключителните права за „Право на Европейската конвенция за правата на човека“, то възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост. Продължава в раздел VIII.Друга информация.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

„Сиела Норма“ АД, седалище и адрес на управление: гр. София 1510, район „Подуяне“, ж.к. „Хаджи Димитър“, бул. „Владимир Вазов“ № 9, Централен офис, представлявано от Веселин Тодоров – изпълнителен директор.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Открита с решение №: ЛС-07-145 от 04.12.2014 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00106-2014-0024

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9356113

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg/.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

В Закона за обществените поръчки (ЗОП) е предвидена възможност за възложителите да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без обявление, когато възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт - чл. 90, ал. 1, т. 3 ЗОП. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 17 928,44 лв. без ДДС.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

04.01.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Ивелина Йорданова Николова
Длъжност: Главен секретар на Министерство на правосъдието (съгласно заповед № ЛС- 04-1810/08.11.2013 г. на министъра на правосъдието)