Версия за печат

00575-2016-0001

BG-Раковски:

РЕШЕНИЕ

Номер: ОПЗ - 1 от 04.01.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

ОБЩИНА РАКОВСКИ, пл. България № 1, За: Мариета Димитрова - Ст. юрисконсулт в Община Раковски, Република България 4150, Раковски, Тел.: 03151 2369, E-mail: oa@rakovski.bg, Факс: 03151 2361

Място/места за контакт: Мариета Димитрова - Ст. юрисконсулт в Община Раковски

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rakovski.bg.

Адрес на профила на купувача: http://rakovski.bg/page.php?20.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на горива за зареждане автомобилите на Общинска администрация - гр. Раковски чрез система на зареждане при безналично плащане посредством карти, предоставени от изпълнителя-продавач за 2016г. с общо количество до 62`000 литра +/- 10% по обособени позиции, всяка от които може да е предмет на отделен договор, както следва: Обособена позиция № 1 - доставка на Бензин А 95Н - до 22`000 литра и Обособена позиция № 2 - доставка на дизелово гориво - до 40`000 литра на посочени бензиностанции на изпълнителя (собствени и/или наети), както на територията на Община Раковски, така и на територията на Република България.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Обект на настоящата поръчка е доставка на стоки, определени по списък, предложен от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и одобрен от Министерски съвет. В случая борсовата сделка е предпочетена за реализиране на обществената поръчка предвид възможността, която предоставя стоковата борса за обявление, провеждане и приключване на процедурата в кратки срокове при същевременно спазване принципите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност на участниците и недопускане на дискриминация, гарантиране опазването на търговската тайна на кандидатите и техните предложения. Ведно с това, с избора на настоящата процедура се дава възможност за участие на всички потенциални участници за изпълнители на поръчката, тъй като търговията на стоковата борса позволява всеобща достъпност на всички пазарни субекти и се гарантира спазване на основната цел на закона - осигуряване на ефективност при разходването на бюджетните средства.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

"Софийска стокова борса" АД

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Открита с решение №: ОПЗ - 1 от 04.01.2016 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmim@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Посочените количества са на база статистика от предходна година и се посочват единствено с цел определяне прогнозния обем на поръчката, като Възложителят не се ангажира да ги усвои изцяло. В хода на изпълнение, количествата на закупените горива, както и съотношението между видовете горива ще съответстват на нуждите на Възложителя.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

04.01.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Павел Андреев Гуджеров
Длъжност: Кмет на Община Раковски