Версия за печат

00038-2015-0070

BG-Габрово:

РЕШЕНИЕ

Номер: 156 от 30.12.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Габрово, пл.Възраждане №3, За: М.Христова, РБългария 5300, Габрово, Тел.: 066 818312, E-mail: m.hristova@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/218 -.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Извършване на допълнителни дейности по обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт на обект „Габрово, ул. Орловска № 87, жил.блок Дунав 1”

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Въз основа на проведена обществена поръчка - открита процедура по реда на ЗОП /открита с Решение № 16/17.02.2015г. на Кмета на Община Габрово/ с предмет: Изготвяне на обследване по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Изготвяне на обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Обособена позиция №2: Изготвяне на обследване за енергийна ефективност по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, по обособена позиция №1 е сключено рамково споразумение №534-ИЕ-15/17.07.2015г. На основание чл.93б, ал.3, т.1 от ЗОП до всички потенциални изпълнители е изпратена покана Изх. №ИЕ-01-03-185/18.09.2015г. за участие в процедура с предмет: „Извършване на обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по 12 обособени позиции“ След разглеждане на постъпилите оферти и влизане в сила на Решение № 132/23.10.2015г. на ВрИД Кмет на Община Габрово за избор на изпълнители са сключени 12 договора по всяка обособена позиция. По обособена позиция № 8: „Габрово, ул. Орловска № 87, жил.блок Дунав 1” е сключен договор №911-ИЕ-15/24.11.2015 г. между Община Габрово и „АРХКОН ПРОЕКТ“ ООД за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт на обекта. Общата крайна цена на договора е в размер на 5 724,60 лв. без ДДС, формирана на основата на зададена от възложителя РЗП и единична цена, предложена от изпълнителя лв./кв.м РЗП. Срокът на договора е 30 календарни дни от подписването му и получаване на необходимата проектна документация за конкретния обект. В процеса на изпълнение на техническото обследване по цитирания договор, в т. ч. подробни измервания и архитектурно заснемане, е установена разлика в зададената от възложителя и действителната РЗП на сградата, както следва: зададената в техническата документация РЗП е 9 870 кв. м, действително установената РЗП е 11 953 кв. м. Възниква необходимостта от възлагане на изпълнителя на допълнителни дейности за разликата от 2 083 кв.м. РЗП, която е установена. Обследването на тази площ не може технически и икономически да бъде разделено от предмета на основния договор без значителни затруднения и е съществено необходимо за изпълнението на договор №911-ИЕ-15/24.11.2015 г. В тази връзка, възлагането на друг Изпълнител на допълнителните видове работи, посочени по-горе би довело до намеса в гаранционните срокове, респективно – до неизпълнение на поети от страните по основния договор задължения. 3а изпълнението на допълнителните дейности е необходима сума в размер на 1 208,14 лв. (хиляда двеста и осем лева и 14 ст.) без ДДС. Посочените по-горе обстоятелства от своя страна водят неминуемо до ограничаване на оперативната самостоятелност на Възложителя да подходи към друг вид процедура, различна от предвидената в чл. 90, ал.1, т.8 от ЗОП. Предвид изложеното, най-целесъобразно се явява възлагането на поръчката, чрез договаряне без обявление на изпълнителя по основния договор за строителство.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

ДО „АРХКОН ПРОЕКТ“ ООД СО-РАЙОН „КРАСНО СЕЛО“, Ж.К. БОРОВО, УЛ. „ЯСТРЕБЕЦ“ № 9, БЛ. №2, ЕТ. 1, АТЕЛИЕ №6 ГР. СОФИЯ 1680, БЪЛГАРИЯ ТЕЛ. 02 963 00 25 ФАКС 02 866 39 57

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Открита с решение №: 16 от 17.02.2015 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00038-2015-0012

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за Защита на конкуренцията, бул.Витоша №18, РБългария 1000, София

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

30.12.2015 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Климент Минков Кунев
Длъжност: За Кмет на Община Габрово, съгласно Заповед № 3084/23.12.2015г. на кмета на Община Габрово