00765-2015-0009

BG-Брацигово:

РЕШЕНИЕ

Номер: РДР - 48 от 30.12.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Брацигово, ул.Атанас Кабов № 6А, За: Петко Петков, Република България 4579, Брацигово, Тел.: 03552 2065, E-mail: kmet@bratsigovo.bg, Факс: 03552 2101

Място/места за контакт: Община Брацигово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bratsigovo.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bratsigovo.bg/op.php.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

“Извънредна доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж /ДСП/,Дневен център за възрастни хора с увреждания / ДЦВХУ/ и Комплекс за социални услуги за деца и семейства / КСУДС / към Община Брацигово”

II.3) Кратко описание на поръчката

“Извънредна доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж /ДСП/,Дневен център за възрастни хора с увреждания / ДЦВХУ/ и Комплекс за социални услуги за деца и семейства / КСУДС / към Община Брацигово”

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

ІI.5) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: РДР-47 от 29.12.2015 г. 
III.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя

00765-2015-0009

Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 765-2015-9
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

704692

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

29.12.2015 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В съответстващата документация за участие (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.3) Други корекции/допълнения:

В решението за откриване

V.4) Текст за коригиране в решението за откриване:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Вместо:

чл.90, ал.1, т.6

Да се чете:

чл.90, ал.1, т.4

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комися за защита на конкуренцията, Бул. Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

30.12.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Петко Валентинов Петков
Длъжност: Кмет на община Брацигово