Версия за печат

02709-2015-0077

BG-Берковица: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

СЗДП ДП ТП ДГС Берковица, ул. Митрополит Кирил № 13, За: Давид Луканов ; Наташа Илиева, България 3500, Берковица, Тел.: 0885 166392, E-mail: dlberkovitca@iag.bg, Факс: 0953 88992

Място/места за контакт: Берковица, ул. Митрополит Кирил № 13

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151230avtD5790526.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151230avtD5790526.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Друг: Държавно предприятие, създадено по силата на ЗГ

Основна дейност на възложителя

Друг: Стопанисване и опазване на горски територии - държавна собственост

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на ТП ДГС Берковица за срок от 3 години

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: ТП ДГС "Берковица" гр.Берковица, ул. "Митрополит Кирил" № 13
Код NUTS: BG312
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на канцеларски материали

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22000000, 22800000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти
Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на ТП ДГС Берковица

Прогнозна стойност без ДДС
10500 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

36


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в процедурата - 105 /сто и пет/лв. и е вносима в касата на СЗДП ТП ДГС БЕРКОВИЦА или по банков път в срок до 15:00 часа на 28.01.2016г. Валидността на банковата гаранция /в случай че се представи такава/ следва да е със срок, надвишаващ срока на валидност на офертата с 30 дни. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от достигнатата стойност на поръчката, вносима в касата на СЗДП ТП ДГС БЕРКОВИЦА или по банкова сметка IBAN BG02CECB979010E7678700, BIC CECBBGSF, при „ЦКБ” АД –клон Монтана, гр.Берковица, преди подписване на договора. Гаранцията за изпълнение на договора може да бъде представена, като договор за банкова гаранция. При промяна на договора за изпълнение на обществената поръчка по смисъла на чл. 43, ал. 2, т.1 от ЗОП изпълнителят представя нов договор за банкова гаранция със срок на действие, съответстващ на промяната

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

За изпълнение предмета на договора Възложителят заплаща на Изпълнителя в края на всеки месец сумата за получените през месеца канцеларски материали.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Право на участие в откритата процедура има всеки участник, който отговаря на предварително обявените условия. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, който: 1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; (Горепосочените изисквания се прилагат за: - при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; - при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници; - при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; - при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; - при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; - при едноличен търговец - за физическото лице - търговец; - във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника; - в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2 от ЗОП.) 2. е обявен в несъстоятелност; 3.е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; 4.има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. Всички участници се ползват с равни права. Съгласно конкурсната документация.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Документ с информация за съответния публичен регистър, в които е публикуван Годишния финансов отчет за предходната година или някоя от съставните му части или копие от годишния баланс и от отчета за приходите и разходите за предходната година; по чл 50,ал1, т2 от ЗОП
Минимални изисквания: Не се изискват
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Техническо предложение - съгласно Приложение №9 от документацията на процедурата.
Минимални изисквания: Попълнено техническо предложение - съгласно Приложение №9 от документацията на процедурата.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
28.01.2016 г.  Час: 15:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
28.01.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 29.01.2016 г.  Час: 10:30
Място

Административна сграда на ТП ДГС "Берковица"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Законните представители на участниците или техни упълномощени предстовители по нотариално заверено пълномощно. Представители на средства за масово осведомяване.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.12.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ