Версия за печат

01605-2015-0019

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 11 от 29.12.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

БДЖ - Пътнически превози ЕООД, ул. Иван Вазов №3, За: инж. Красимира Иванова; инж.Милчо Илиев, Република България 1080, София, Тел.: 0884 363025; 0886 316910, E-mail: [email protected], Факс: 02 9800494

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки, отдел Ремонт на пътнически вагони

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bdz.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bdz.bg/bg/profile.html.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Железопътни услуги


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка на резервни части за окомплектоване на подаваните за планов ремонт пътнически вагони, собственост на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД.

II.3) Кратко описание на поръчката

Доставка на резервни части за окомплектоване на подаваните за планов ремонт пътнически вагони, собственост на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

34631000

Описание:

Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 22 от 23.09.2015 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2015-688809
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2015/S 187 - 339991 от 26.09.2015 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 1605-2015-19
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

688809

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

23.09.2015 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

На основание чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП, за обособени позиции №№ 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15 и 16 поради това, че за тези обособени позиции не е подадена нито една оферта за участие.

IV.3) Описание на самостоятелно обособените позоции, за които се прекратява процедурата

Обособена позиция № 1 – „Доставка на електрическа подвагонна и вътрешна инсталация”; Обособена позиция № 6 – „Доставка на релета, контактори, термични защити, бутони, измервателни уреди, датчици и термостати”; Обособена позиция № 7 – „Доставка на резервни части за осветителна и озвучителна инсталация”; Обособена позиция № 8 – „Доставка на предпазители”; Обособена позиция № 9 – „Доставка на резервни части за пневматично и електропневматично оборудване и управление”; Обособена позиция № 10 – „Доставка на колоосни датчици и токоотнемащи устройства”; Обособена позиция № 11 – „Доставка на стъкла и стъклопакети”; Обособена позиция № 12 – „Доставка на резервни части за вътрешно оборудване и водна инсталация”; Обособена позиция № 13 – „Доставка на резервни части за високоволтова инсталация”; Обособена позиция № 14 – „Доставка на въздушни резервоари за спирачна система”; Обособена позиция № 15 – „Доставка на главни разпределителни електрически табла”; Обособена позиция № 16 – „Доставка на пружини буксови, люлчени и прозоречни”

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р.България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: [email protected], Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Съгласно чл.120, ал.5 от Закона за обществените поръчки, решението може да се обжалва в десетдневен срок от получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията.


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

29.12.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Димитър Станоев Костадинов
Длъжност: Управител на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД