00373-2015-0026

BG-Стара Загора:

РЕШЕНИЕ

Номер: 2879 от 29.12.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Тракийски Университет, Студентски град; Ректорат;, За: Страхил Илиев, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270, E-mail: strahil_iliev@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Място/места за контакт: Тракийски Университет

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index.

Адрес на профила на купувача: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151229ePKh460762.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предмет на поръчката е периодична доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Ветеринарномедицински факултет. Спецификата на поръчката налага възлагането й да се осъществи в 28 обособени позиции, както следва: ОП № 1 – Отрови за гризачи; ОП № 2 – Химикали и среди за поддържане на клетъчни култури; ОП № 3 – ХИМИКАЛИ; ОП № 4 – Дезинфектанти; ОП № 5 – ELISA китове за диагностика на паразитологични заболявания при животните; ОП № 6 – ELISA китове и конюгати за диагностика на инфекциозни заболявания при животните; ОП № 7 – ELISA китове за диагностика на инфекциозни заболявания при животните; ОП № 8 – Реактиви за HPLC ОП № 9 – Лабораторни консумативи I ОП № 10 – Лабораторни консумативи /автоматични пипепети/ ОП № 11 – Реактиви за автоматичен хематологичен анализатор BC-2800Vet ОП № 12 – Реактиви за автоматичен хематологичен анализатор EXIGO EOS Vet ОП № 13 - Консумативи за апарат за идентификация на бактерии CRYSTAL BBL ОП № 14 - Китове за определяне на кръвни показатели ОП № 15 - Лабораторни тестове за изследване на мляко ОП № 16 - Тест за определяне на прогестерон в краве мляко ОП № 17 - Лабораторни тестове I ОП № 18 - Тестове за определяне на цинк и общо желязо ОП № 19 - Лабораторни тестове /нуклеарни/ ОП № 20 - Лабораторни консумативи /стъклария/ ОП № 21 - Лабораторни консумативи II ОП № 22 - Химикали, колонки, кранчета за елюиране и хроматогравска хартия за HPLC ОП № 23 - Реактиви за автоматичен биохимичен анализатор BS-120 ОП № 24 - Консумативи за апарат Stratagene Mx3000P ОП № 25 - Реагенти за генетични анализи ОП № 26 - Тестове за апаратура IDEXX Vet lab ОП № 27 - Лабораторни тестове II ОП № 28 - Лабораторни консумативи III

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителя провежда открита процедура по ЗОП, тъй като не са на лице предпоставки /основания/ за провеждане на някоя от другите видове процедури предвидени и регламентирани с този закон както и стойността на обществената поръчка и eстеството й, което позволява достатъчно точно до се определят техническите спецификации, които дават възможност поръчката да се обяви по реда на чл. 16, ал. 8 от ЗОП - открита процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg/.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

29.12.2015 г. 


Възложител

Трите имена: проф. двмн Иван Тодоров Въшин
Длъжност: Ректор на Тракийски университет гр. Стара Загора