Версия за печат

02709-2015-0075

BG-Берковица: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760161

СЗДП ДП ТП ДГС Берковица, ул. Митрополит Кирил № 13, За: Давид Георгиев Луканов, Наташа Георгиева Илиева, България 3500, Берковица, Тел.: 0953 88995, E-mail: dgsberkovica@abv.bg, Факс: 0953 88992

Място/места за контакт: ул. Митрополит Кирил № 13

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151229cSmN5773074.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151229cSmN5773074.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Друг: Държавно предприятие, създадено по силата на ЗГ

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и опазване на горски територии - държавна собственост

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за Доставка на горива и смазочни материали.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
ТП ДГС "Берковица" гр.Берковица, ул. "Митрополит Кирил" №13
Код NUTS: BG312
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на горива и смазочни материали - доставка на горива - бензин и дизел за 10 бр МПС и дизел за отопление административна сграда. Уникален номер на поръчката: 20151229cSmN5773074

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

09000000

Описание:

Нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

доставка на горива - бензин и дизел за 10 бр МПС и дизел за отопление административна сграда

Стойност, без да се включва ДДС
150000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

36

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в процедурата - 1500 /хиляда и петстотин/лв. и е вносима в касата на СЗДП ТП ДГС БЕРКОВИЦА или по банков път в срок до 15:00 часа на 09.02.2016 год. Валидността на банковата гаранция /в случай че се представи такава/ следва да е със срок, надвишаващ срока на валидност на офертата с 30 дни. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от достигнатата стойност на поръчката, вносима в касата на СЗДП ТП ДГС БЕРКОВИЦА или по банкова сметка IBAN BG02CECB979010E7678700, BIC CECBBGSF, при „ЦКБ” АД –клон Монтана, гр.Берковица, преди подписване на договора. Гаранцията за изпълнение на договора може да бъде представена, като договор за банкова гаранция, която да превишава срока на действие на договора с 45 (четиредесет и пет) дни. При промяна на договора за изпълнение на обществената поръчка по смисъла на чл. 43, ал. 2, т.1 от ЗОП изпълнителят представя нов договор за банкова гаранция със срок на действие, съответстващ на промяната

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

За изпълнение предмета на договора Възложителят заплаща на Изпълнителя в края на всеки месец сумата за полученото през месеца гориво.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български физически и юридически лица, които са търговци по смисъла на ТЗ . 2. Не може да участва в процедурата кандидат, който: а) е осъден с влязла в сила присъда, освен ако не е реабилитиран за: - престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари,по чл.253-260 от Наказателния кодекс - подкуп по чл.301-307 от Наказателния кодекс - участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от Нак. кодекс - престъпление против собствеността по чл.194-217 от Наказателния кодекс - престъпление против стопанството по чл.219-252 от Наказателния кодекс б) е обявен в несъстоятелност; в) е в производство по ликвидация; г) е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата,в която е извършено нарушението д) е в открито производство по несъстоятелност,или е сключил извън съдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон ; е) има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата ж) не отговаря на техническите и на квалификационните изисквания за извършване на услугата предмет на процедурата, определени в т.3 и т.4 гл. ІІ от условията за провеждането му; з) не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка кандидат, при който член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, е свързано лице по смисъла на § 1 от ЗДС с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. и) при който лицата са свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; Изискванията по букви “а” и “г” се отнасят и за управителите или за членовете на управителните органи на кандидатите, а в случай, че членове са юридически лица - за техните представители в съответния управителен орган. При подаване на офертата за участие кандидатът удостоверява отсъствието на обстоятелствата по букви “а”, “б”, “в”, “г”, “д”,“е”, “з” и „и” с декларации по образец – неразделна част от документацията. Обстоятелствата по буква «ж» се доказват със съответните документи – описани в раздел ІV от настоящата документация, издадени от компетентен орган. Когато кандидатът предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката, те трябва също да отговарят на изискванията, за което представят съответните доказателства. 3. За доказване на икономическото и финансовото състояние на кандидатите, същите следва да представят копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите на кандидата за предходната календарна година, с изключение на ново регистрираните. 4. За доказване на техническите възможности и квалификацията на кандидатите, същите следва да представят следните документи: а) списък на собствените бензиностанции за продажба на следните горива : бензин А 95 – Н, дизелово гориво и моторни масла в град Берковица. б) документ, удостоверяващ, че кандидатът е дистрибутор на горива и български моторни масла. Да притежават качествата на търговци по смисъла на ТЗ

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Не се изискват.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изискват.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Доказателства за техническа възможност за изпълнение на поръчката – необходимо е кандидатът да представи копия от документи за собственост и/или сключени договори за наем, заем за послужване, за съвместна дейност и др., които документи да удостоверяват, че кандидатът разполага със собствени бензиностанции за продажба на следните горива : бензин А 95 – Н, дизелово гориво и моторни масла в град Берковица и документ, удостоверяващ, че кандидатът е дистрибутор на горива и моторни масла

Изисквано минимално/ни ниво/а:

необходимо е кандидатът да представи копия от документи за собственост и/или сключени договори за наем, заем за послужване, за съвместна дейност и др., които документи да удостоверяват, че кандидатът разполага със собствени бензиностанции за продажба на следните горива : бензин А 95 – Н, дизелово гориво и моторни масла в град Берковица и документ, удостоверяващ, че кандидатът е дистрибутор на горива и моторни масла. Съгласно конкурсната документация

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Предложения от кандидата процент отстъпка спрямо продажната цена на дребно на литър бензин А 95 - Н ; тежест: 60
Показател: Предложения от кандидата процент отстъпка спрямо продажната цена на дребно на литър дизелово гориво ; тежест: 35
Показател: Предложения от кандидата процент отстъпка спрямо продажната цена на дребно на литър моторни масла ; тежест: 5
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
09.02.2016 г.  Час: 15:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
09.02.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 10.02.2016 г.  Час: 10:30
Място

Административна сграда на ТП ДГС "Берковица"

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Законните представители на участниците или техни упълномощени предстовители по нотариално заверено пълномощно. Представители на средствата за масово усведомяване.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.12.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ