Версия за печат

00373-2015-0025

BG-Стара Загора: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Тракийски университет, Студентски град, За: Петя Дечева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270, E-mail: petya.decheva@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Място/места за контакт: Тракийски университет

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www. uni-sz.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151229zbyw452519.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол – Филиал Хасково, гр. Хасково при Тракийски университет – гр. Стара Загора“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: студентски стол-филиал Хасково, гр. Хасково
Код NUTS: BG422
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол-филиал Хасково, гр. Хасково при Тракийски университет, гр. Стара Загора за срок от 12 месеца, включваща 9 обособени позиции

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозна стойност на доставките за 12 месеца е 74 300 лв. без ДДС.

Прогнозна стойност без ДДС
74300 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът следва да представи с офертата и документ за внесена гаранция за участие в откритата процедура по отделните Обособени позиции, както следва в размер на: По обособена позиция № 1 – Хляб, хлебни и сладкарски изделия – 17,80лв. По обособена позиция № 2 – Мляко и млечни продукти – 132,00лв. По обособена позиция № 3 – Месо и месни продукти – 272,00лв. По обособена позиция № 4 – Варива – 7,60лв. По обособена позиция № 5 – Подправки и сосове – 10,50лв. По обособена позиция № 6 – Захарни изделия – 75,50лв. По обособена позиция № 7 – Сокове – 72,50лв. По обособена позиция № 8 – Консерви – 65,80лв. По обособена позиция № 9 – Пресни плодове и зеленчуци – 89,30лв. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие и съответно на гаранцията за изпълнение на договора. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: Парична сума – внесена в касата на ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ, ГР. СТАРА ЗАГОРА, всеки работен ден от 08:30 часа до 15:30 часа или по следната банковата сметка на Възложителя: IBAN: BG 70 UNCR 76303300000769; BIC UNCRBGSF при банка УниКредит Булбанк АД клон гр. Стара Загора, Банкова гаранция за участие в полза на Възложителя, която да е със срок на валидност, най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока за валидност на офертите. Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми: Парична сума – 3 % от стойността на договора, внесена в касата на ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ, ГР. СТАРА ЗАГОРА, всеки работен ден от 08:30 часа до 15:30 часа или по следната банковата сметка на Възложителя: IBAN: BG 70 UNCR 76303300000769; BIC UNCRBGSF при банка УниКредит Булбанк АД клон гр. Стара Загора, Банкова гаранция за добро изпълнение в полза на Възложителя, като същата следва да е в размер на 3 % от стойността на договора. Банковата гаранция следва да е със срок на валидност един месец след датата на изтичане на срока на изпълнение на договора. Банковата гаранция следва да е за конкретната поръчка, чийто предмет и име на Възложителя да са изписани съгласно документацията и обявлението на възложителя, и да е за съответната обособена позиция за която участва/е класиран участника. Гаранцията, която е внесена под формата на парична сума по банков път или на касата на Възложителя в платежния документ удостоверяващ внасянето й следва да бъде посочен предмета на поръчката, Възложителя и обособената позиция за която участва/ е класиран участника.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

начин на плащане - по банков път, като участникът декларира съгласие за начина на плащане, заложен от възложителя в проекта на договора - отложено плащане в срок до 30 календарни дни след представяне на доставна фактура.

ІІІ.1.4) Други особени условия

В Приложение Б от настоящето Обявление са описани видовете хранителни продукти. Цялостното описание на всяка обособена позиция е подробно описана в Приложение към Документацията на Възложителя. В Приложение Б са посочени прогнозните стойности на обособените позиции. Препоръчително е Участникът да представя и електронен вариант на ценовата оферта по позицията/ите , за които участвува.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника /по образец на Възложителя/; 2. Административни сведения за участника /по образец на Възложителя/; 3. Оферта за участие, подписана от участника /по образец на Възложителя/; 4. Посочва се единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 5. Документ за внесена гаранция за участие – Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума.; 6. Нотариално заверено пълномощно на лицето, оправомощено да представлява участника, когато последният не се представлява от законните си представители.; 7. При участници обединения- копие на договора за обединение , а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия.; 8. Заверено от участника копие на валидно разрешение за търговия с хранителни продукти, както и санитарно разрешение за търговия с храни.; 9. Декларация от участника, че към момента на подаване на офертата не се намира в процедура по отнемане на разрешението по предходната точка /свободен текст/. 10. Удостоверение за регистрация на обект за производство и/или търговия с храни издадено по реда на чл. 12, ал. 10 от Закона за храните от съответния директор на ОДБХ по местонахождение на обекта (заверено копие).; 11. Справка-декларация от участника, в която се посочва персонала, който ще бъде ангажиран с изпълнение на поръчката (за приемане, обработка и изпълнение на подадените заявки /свободен текст/.; 12. Декларация, че стоките които ще се доставят, са етикирани съгласно Наредба за изискванията за етикираните и представянето на храните /свободен текст/; 13. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП /по образец на Възложителя/; 14. Декларация, че участникът няма да ползва или ще ползва подизпълнители при изпълнение на поръчката /по образец на Възложителя/; 15. Декларация от подизпълнител (ако е приложима) /по образец на Възложителя/; 16. Декларация, съдържаща срок на валидност на офертата /по образец на Възложителя/; 17. Декларация за приемане на всички условия в проекта на договор – неразделна част от настоящата Документация за участие (свободен текст).;
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят не поставя изисквания към икономическите и финансови възможности на участниците.
Минимални изисквания: Възложителят не поставя изисквания към икономическите и финансови възможности на участниците.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката по съответната Обособена позиция, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Представят се доказателства за изпълнените доставки (дейности) под формата на Удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката /по образец на Възложителя/; 2. Списък на наличните (собствени или наети) транспортни средства, отговарящи на санитарно-хигиенните изисквания за доставка на хранителни продукти, и копия на удостоверенията за регистрацията им, заверени от участника. Ако транспортните средства са наети, то срокът на договора за наем следва да е не по-малък от срока на договора за възлагане на обществена поръчка.; - информация за базите, складовете и моторните превозни средства, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката – във форма на декларация, подписана от законния представител на участника.; - разрешения/удостоверения за регистрация на обектите за производство и/или търговия с храни, посредством които ще се осъществява изпълнението на поръчката, съобразно видовете храни, за които е заявено участие. - разрешения/удостоверения за регистрация на обектите за транспорт на храни, посредством които ще се извършва изпълнението на поръчката, съобразно видовете храни, за които е заявено участие.;
Минимални изисквания: 1. Всеки участник в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка следва да притежава валидно Разрешение за търговия с хранителни продукти, както и санитарно Разрешение за търговия с храни. 2. Към момента на подаване на офертата участникът следва да не се намира в процедура по отнемане на разрешението по предходната точка. 3. Независимо за коя от всички обособени позиции подава оферта, Участникът следва да докаже, че през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, е изпълнил доставки (дейности), еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка по съответната Обособена позиция, за която участва. !!! Под „доставки (дейности), сходни или еднакви с предмета по Обособена позиция № 1“ следва да се разбира: дейности по „доставка на хляб, хлебни и сладкарски изделия“. !!! Под „доставки (дейности), сходни или еднакви с предмета по Обособена позиция № 2“ следва да се разбира: дейности по „доставка на мляко и млечни продукти ". !!! Под „доставки (дейности), сходни или еднакви с предмета по Обособена позиция № 3“ следва да се разбира: дейности по „доставка на месо и месни продукти“. !!! Под „доставки (дейности), сходни или еднакви с предмета по Обособена позиция № 4“ следва да се разбира: дейности по „доставка на варива". !!! Под „доставки (дейности), сходни или еднакви с предмета по Обособена позиция № 5“ следва да се разбира: дейности по „доставка на подправки и сосове“. !!! Под „доставки (дейности), сходни или еднакви с предмета по Обособена позиция № 6“ следва да се разбира: дейности по „доставка на захарни изделия ". !!! Под „доставки (дейности), сходни или еднакви с предмета по Обособена позиция № 7“ следва да се разбира: дейности по „доставка на сокове“. !!! Под „доставки (дейности), сходни или еднакви с предмета по Обособена позиция № 8“ следва да се разбира: дейности по „доставка на консерви ". !!! Под „доставки (дейности), сходни или еднакви с предмета по Обособена позиция № 9“ следва да се разбира: дейности по „доставка на пресни плодове и зеленчуци ". В случай, че участник подава оферта за всички обособени позиции, той следва да докаже съответствие с изискванията, поставени за всяка от Обособените позиции. 4. Независимо за коя от обособените позиции подава оферта, Участникът следва да има на разположение за изпълнение на дейностите от предмета на поръчка екип от минимум 3 (три) лица, пряко ангажирани с дейностите предмет на поръчката. 5. Независимо за коя от обособените позиции подава оферта, Участникът следва да докаже възможности за качествено и своевременно изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, като установи наличието на складова база с посочване на телефон и лице за контакт. Представя се заверено копие на документ за собственост, договор за наем или друго правно основание за ползване на обекта. 6. Независимо за коя от обособените позиции подава оферта, Участникът следва да докаже възможности за качествено и своевременно изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, като установи наличието на минимум 2(две) транспортни средства, посредством които ще се изпълнява доставката. Представя се заверено копие на талоните на МПС, респективно правното основание за ползване на същите от участника. !!! В случай, че Участникът участва като Обединение, което не е юридическо лице, изброените минимални изисквания за технически възможности и квалификация на Участниците следва да са налице и за Обединението като цяло. !!! Определянето на съответен партньор в Обединението за поемащ задължението за доказване на съответствие с определен/и критерий/и за подбор трябва ясно и недвусмислено да е разписано в Споразумението (договора) за създаване на Обединението.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Цена за изпълнение на поръчката ; тежест: 90
Показател: Срок за реагиране при рекламация ; тежест: 10

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
08.02.2016 г.  Час: 15:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
08.02.2016 г.  Час: 15:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 11.02.2016 г.  Час: 13:00
Място

Тракийски университет, Заседателна зала ет. 2, Ректорат

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

чл. 120, ал. 2 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.12.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Хляб, хлебни и сладкарски изделия
1) Кратко описание

Доставка на Хляб, хлебни и сладкарски изделия

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническа спецификацията Образец 1А. Гаранция за участие е в размер на 17,80лв.

Прогнозна стойност, без ДДС
1780 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Мляко и млечни продукти
1) Кратко описание

Доставка на Мляко и млечни продукти

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти

3) Количество или обем

Според Техническата спецификация - Образец 1А. Гаранцията е в размер на 132,00лв.

Прогнозна стойност, без ДДС
13200 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Месо и месни продукти
1) Кратко описание

Доставка на Месо и месни продукти

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15800000, 15100000

Описание:

Различни хранителни продукти
Месо и месни продукти

3) Количество или обем

Според Техническата спецификация - образец 1А. Гаранцията за участие е в размер на 272,00лв.

Прогнозна стойност, без ДДС
27200 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Варива
1) Кратко описание

Доставка на Варива

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти

3) Количество или обем

Според Техническата спецификация - образец 1А. Гаранцията за участие е в размер на 7,60лв.

Прогнозна стойност, без ДДС
760 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Подправки и сосове
1) Кратко описание

Доставка на Подправки и сосове

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15870000

Описание:

Хранителни подправки и сосове

3) Количество или обем

Според Техническата спецификация - образец 1А. Гаранцията за участие е в размер на 10,50лв.

Прогнозна стойност, без ДДС
1050 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Захарни изделия
1) Кратко описание

Доставка на Захарни изделия

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15833000

Описание:

Захарни изделия

3) Количество или обем

Според Техническата спецификация - образец 1А. Гаранцията за участие е в размер на

Прогнозна стойност, без ДДС
7550 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Сокове
1) Кратко описание

Доставка на Сокове

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15321000

Описание:

Плодови сокове

3) Количество или обем

Според Техническата спецификация - образец 1А. Гаранцията за участие е в размер на 72,50лв.

Прогнозна стойност, без ДДС
7250 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Консерви
1) Кратко описание

Доставка на Консерви

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти

3) Количество или обем

Според Техническата спецификация - образец 1А. Гаранцията за участие е в размер на 65,80лв.

Прогнозна стойност, без ДДС
6580 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция Пресни плодове и зеленчуци
1) Кратко описание

Доставка на Пресни плодове и зеленчуци

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15330000

Описание:

Плодове и зеленчуци, преработени

3) Количество или обем

Според Техническата спецификация - образец 1А. Гаранцията за участие е в размер на 89,30лв.

Прогнозна стойност, без ДДС
8930 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12