00373-2015-0024

BG-Стара Загора: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Тракийски университет, Студентски град, За: Петя Дечева; Весела Янчева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270; 042 664208, E-mail: petya.decheva@uni-sz.bg, vesela_mf@abv.bg, Факс: 042 672009

Място/места за контакт: Тракийски университет

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.uni-sz.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151222AEDp444213.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация:

Тракийски университет - Стара Загора, ул. Армейска №11, За: Проф. Татяна Влайкова, д.б., Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 664326, E-mail: tvlaykova@mf.uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Място/места за контакт: Медицински факултет при Тракийски университет

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

Тракийски университет - Стара Загора, жк Студентски град, Ректорат, За: Петя Дечева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270, E-mail: petya.decheva@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Място/места за контакт: Тракийски университет

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Тракийски университет - Стара Загора, жк Студентски град, Ректорат, За: Румяна Колева,Петя Дечева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699217; 042 699270, E-mail: petya.decheva@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Място/места за контакт: Тракийски университет

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора, обособени в позиции”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Медицински факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора
Код NUTS: BG344
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора, обособени в позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Лабораторни химикали и реактиви; Обособена позиция № 2 – Реактиви за флоуцитометричен анализ; Обособена позиция № 3 – Реактиви за лабораторна работа с животни; Обособена позиция № 4 – Рестрикционни ензими; Обособена позиция № 5 – Антитела срещу клетъчни регулаторни молекули; Обособена позиция № 6 – Реактиви за автоматичен анализатор на Roshe; Обособена позиция № 7 – ELISA китове за ензими; Обособена позиция № 8 – Реактиви за стандартна PCR; Обособена позиция № 9 – Реактиви за количествена полимеразна реакция в реално време; Обособена позиция № 10 – Реактиви за патоанатомична работа; Обособена позиция № 11 – Лабораторни консумативи за еднократна употреба (пластмаси); Обособена позиция № 12 – Китове за ДНК анализ във фекални проби; Обособена позиция № 13 – Антитела и реактиви за имунохистохимия; Обособена позиция № 14 – Китове за определяне в серум на цитокини; Обособена позиция № 15 – Китове за нефелометрия; Обособена позиция № 16 – Китове за белтъчни модификации; Обособена позиция № 17 – Консумативи за хирургична практика; Обособена позиция № 18 – Китове за оксидативен стрес; Обособена позиция № 19 – Лабораторна стъклария; Обособена позиция № 20 – ELISA китове за РАС системата; Обособена позиция № 21 – ELISA китове за антигени от плъх; Обособена позиция № 22 – Тестове за чревни инфекции във фекални проби; Обособена позиция № 23 – Медицински пособия и консумативи; Обособена позиция № 24 – Реактиви и консумативи за тъканни проби; Обособена позиция № 25 – Тестове за антивирусни антитела; Обособена позиция № 26 – Тестове за чревни инфекции;

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500, 33140000

Описание:

Лабораторни реактиви
Медицински консумативи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Видовете реактиви и медицински консумативи, прогнозните им стойности и гаранциите за участие са описани в Приложение Б от настоящото обявление.

Прогнозна стойност без ДДС
68255 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

2


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Документ за внесена гаранция за участие, разпределена по отделните обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Лабораторни химикали и реактиви в размер на 71,00лв. Обособена позиция № 2 - Реактиви за флоуцитометричен анализ в размер на 84,00лв. Обособена позиция № 3- Реактиви за лабораторна работа с животни в размер на 1,00лв. Обособена позиция № 4 - Рестрикционни ензими в размер на 15,00лв. Обособена позиция № 5 - Антитела срещу клетъчни регулаторни молекули в размер на 98,00лв. Обособена позиция № 6 -Реактиви за автоматичен анализатор на Roshe в размер на 10,00лв. Обособена позиция № 7 - ELISA китове за ензими в размер на 61,00лв Обособена позиция № 8 - Реактиви за стандартна PCR в размер на 31,00лв. Обособена позиция № 9- Реактиви за количествена полимеразна реакция в реално време в размер на 29,00лв. Обособена позиция № 10 - Реактиви за патоанатомична работа в размер на 42,00лв. Обособена позиция № 11- Лабораторни консумативи за еднократна употреба (пластмаси) в размер на 15,00лв. Обособена позиция № 12 - Китове за ДНК анализ във фекални проби в размер на 29,00лв. Обособена позиция № 13-Антитела и реактиви за имунохистохимия в размер на 32,00лв. Обособена позиция № 14-Китове за определяне в серум на цитокини в размер на 71,00лв. Обособена позиция № 15-Китове за нефелометрия в размер на 13,00лв. Обособена позиция № 16-Китове за белтъчни модификации в размер на 3,00лв. Обособена позиция № 17-Консумативи за хирургична практика в размер на 1,00лв. Обособена позиция № 18-Китове за оксидативен стрес в размер на 11,00лв. Обособена позиция № 19-Лабораторна стъклария в размер на 1,00лв. Обособена позиция № 20-ELISA китове за РАС системата в размер на 7,00лв. Обособена позиция № 21-ELISA китове за антигени от плъх в размер на 40,00лв. Обособена позиция № 22-Тестове за чревни инфекции във фекални проби в размер на 3,00лв. Обособена позиция № 23-Медицински пособия и консумативи в размер на 1,00лв. Обособена позиция № 24-Реактиви и консумативи за тъканни проби в размер на 8,00лв. Обособена позиция № 25-Тестове за антивирусни антитела в размер на 5,00лв. Обособена позиция № 26-Тестове за чревни инфекции в размер на 1,00лв.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащане според оферираното от избрания участник за отложено плащане, но не по-малко от 10 работни дни след доставката и представяне на протокол и фактура.

ІІІ.1.4) Други особени условия

В Приложение Б от настоящето Обявление са описани видовете реактиви и консумативи. Цялостното описание на сяка обособена позиция е подробно описана в Приложение към Документацията на Възложителя. В Приложение Б са посочени прогнозните стойности на обособените позиции.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника (в оригинал).; 2.Оферта за съответната обособена позиция, за която се участва (попълва се Образец №1).;3.Представяне на Участника – Административни сведения (попълва се Образец №4); 4.Декларация, че Участникът е запознат с всички обстоятелства, от значение за изпълнение на обществената поръчка и съответната обособена позиция и с Документацията за участие в процедурата (попълва се Образец №5).; 5.Декларация, че Участникът ще спазва всички условия, необходими за участие в процедурата, а в последствие и за изпълнение на дейностите, предмет на възлагане по отделните обособени позиции (попълва се Образец №6).;6.Посочване на Единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или посочване на БУЛСТАТ.; 7.Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката по съответната Обособена позиция, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.; 8.Декларация, че участникът разполага с екип от минимум 2 (две) лица, пряко ангажирани с изпълнение на дейностите по доставката на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи до франко склада на Медицински факултет гр. Стара Загора (в свободен текст). В декларацията задължително се посочват образованието и професионалната квалификация на лицата, както и информация и доказателства за вида на правоотношението на лицата с участника – трудово, гражданско или друго.; 9. Декларация, че участникът разполага с офис и/или складова база с посочване на телефон и лице за контакт (в свободен текст). Към Декларацията се представят заверено копие на документ за собственост, договор за наем или друго правно основание за ползване на обекта.; 10. Декларация, че участникът разполага с минимум 1 (едно) транспортно средство, посредством което ще се изпълнява доставката (в свободен текст). Към Декларацията се представят заверено копие на талоните на МПС, респективно правното основание за ползване на същите от участника. 11. Декларация, че предлаганите от Участника тестове, китове, реактиви и медицински консумативи по съответната обособена позиция, за която подава оферта, са включени в актуалната производствена листа на производителя, съхранявани са и транспортирани според изискванията на фирмата производител (в свободен текст). 12. Декларация от участника за възможност за осигуряване на транспорт до склад (в свободен текст).; 13. Заверено копие на Разрешение за търговия на едро с медицински изделия (за Обособените позиции, за които е приложимо).; 14. Сертификат за разработена, внедрена и сертифицирана Система за управление на качеството по стандарт ISO или еквивалентен, приложими за търговия на едро с медицински изделия и добра дистрибуторска практика (заверено копие).; 15. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – в оригинал (попълва се по Образец №7).; 16. Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника. Декларацията се представя и от всяко физическо и/или юридическо лице, включено в състава на Обединение, когато участникът е неперсонифицирано лице.; 17. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за възможността за ползване на подизпълнители (попълва се по Образец № 8). В декларацията се посочват предвидените подизпълнители и видовете работи от предмета на поръчката, които ще се изпълняват от подизпълнителите, както и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка.; 18. Декларации за съгласие за участие като подизпълнител (попълва се по Образец № 9).; 19.Оригинал на банкова гаранция за участие или заверено копие от документ за внесена гаранция за участие под формата на парична сума.; 20.Изрично нотариално заверено пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата процедура (в случай на упълномощаване).; 21. Декларация за приемане на условията в проекта на договор (в свободен текст).; 22.Декларация за срок на валидност на офертата (в свободен текст).;
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят не поставя изисквания към икономическите и финансови възможности на участниците.
Минимални изисквания: Възложителят не поставя изисквания към икономическите и финансови възможности на участниците.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Доказателства за техническите възможности и квалификация на кандидата: 1.Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката по съответната Обособена позиция, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Представят се доказателства за изпълнените доставки (дейности) под формата на Удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. 2. Декларация, че участникът разполага с екип от минимум 2 (две) лица, пряко ангажирани с изпълнение на дейностите по доставката на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи до франко склада на Медицински факултет гр. Стара Загора (в свободен текст). В декларацията задължително се посочват образованието и професионалната квалификация на лицата, както и информация и доказателства за вида на правоотношението на лицата с участника – трудово, гражданско или друго. 3. Декларация, че участникът разполага с офис и/или складова база с посочване на телефон и лице за контакт (в свободен текст). Към Декларацията се представят заверено копие на документ за собственост, договор за наем или друго правно основание за ползване на обекта. 4. Декларация, че участникът разполага с минимум 1 (едно) транспортно средство, посредством което ще се изпълнява доставката (в свободен текст). Към Декларацията се представят заверено копие на талоните на МПС, респективно правното основание за ползване на същите от участника. 5. Декларация, че предлаганите от Участника тестове, китове, реактиви и медицински консумативи по съответната обособена позиция, за която подава оферта, са включени в актуалната производствена листа на производителя, съхранявани са и транспортирани според изискванията на фирмата производител (в свободен текст). 6. Декларация от участника за възможност за осигуряване на транспорт до склад (в свободен текст). 7. Заверено копие на Разрешение за търговия на едро с медицински изделия (за Обособените позиции, за които е приложимо). 8. Оторизационно писмо от производителя на предлаганите медицински артикули (заверено копие). 9. Декларации за спазване на изискванията на директивите за медицински изделия на Европейския парламент и Съвета, издадени от производителя (в свободен текст). 10. Сертификат за качество и ЕС сертификати на фирмата производител, издадени от нотифициран орган (заверено копие).
Минимални изисквания: 1. Наличие на оборудване за съхраниние и превоз на стоките съобразно условията на фирмата производител. 2. Изпълнени минимум 3 доставки през последните 3 години сходни или еднакви с предмета на поръчката. 3. Наличие на собствен или нает транспорт, за осъществяване на доставките до склад; 4. Разрешение за търговия на едро с медицински изделия; 5. оторизация от производител за дистрибуция на оферираните стоки;
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
08.02.2016 г.  Час: 15:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
08.02.2016 г.  Час: 15:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 11.02.2016 г.  Час: 10:00
Място

Тракийски университет, Заседателна зала ет. 2, Ректорат

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

Веднъж годишно за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет - Стара Загора.

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

Веднъж годишно за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет - Стара Загора.

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

чл. 120, ал. 2 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.12.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Лабораторни химикали и реактиви
1) Кратко описание

Доставка на лабораторни химикали и реактиви за учебна и научна дейност на Медицински факултет при Тракйски университет, гр. Стара Загора

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Количествата са подробно описани в техническото задание на Възложителя. Гаранцията за участие по обособената позиция е в размер на 71,00лв.

Прогнозна стойност, без ДДС
7055 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 2

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Реактиви за флоуцитометричен анализ
1) Кратко описание

Доставка на реактиви за флоуцитометричен анализ за учебната и научна дейност на Медицински факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Количествата са подробно описани в Техническото задание на Възложителя. Гаранция за участие по обособената позиция е в размер на 84,00лв

Прогнозна стойност, без ДДС
8368 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 2

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Реактиви за лабораторна работа с животни
1) Кратко описание

Доставка на реактиви за лабораторна работа с животни за учебната и научна дейност на Медицински факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Количествата са подробно описани в Техническото задание на Възложителя. Гаранция за участие по обособената позиция е в размер на 1,00лв.

Прогнозна стойност, без ДДС
123 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 2

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Рестрикционни ензими
1) Кратко описание

Доставка на рестрикционни ензими за учебната и научна дейност на Медицински факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Количествата са подробно описани в Техническото задание на Възложителя. Гаранция за участие по обособената позиция е в размер на 15,00лв.

Прогнозна стойност, без ДДС
1538 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 2

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Антитела срещу клетъчни регулаторни молекули
1) Кратко описание

Доставка на антитела срещу клетъчни регулаторни молекули за учебната и научна дейност на Медицински факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Количествата са подробно описани в Техническото задание на Възложителя. Гаранция за участие по обособената позиция е в размер на 98,00лв.

Прогнозна стойност, без ДДС
9800 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 2

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Реактиви за автоматичен анализатор на Roshe
1) Кратко описание

Доставка наРеактиви за автоматичен анализатор на Roshe за учебната и научна дейност на Медицински факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Количествата са подробно описани в Техническото задание на Възложителя. Гаранция за участие по обособената позиция е в размер на 10,00лв.

Прогнозна стойност, без ДДС
1000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 2

Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция ELISA китове за ензими
1) Кратко описание

Доставка на ELISA китове за ензими за учебната и научна дейност на Медицински факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Количествата са подробно описани в Техническото задание на Възложителя. Гаранция за участие по обособената позиция е в размер на 61,00лв.

Прогнозна стойност, без ДДС
6079 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 2

Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Реактиви за стандартна PCR
1) Кратко описание

Доставка на Реактиви за стандартна PCR за учебната и научна дейност на Медицински факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Количествата са подробно описани в Техническото задание на Възложителя. Гаранция за участие по обособената позиция е в размер на 31,00лв.

Прогнозна стойност, без ДДС
3116 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 2

Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция Реактиви за количествена полимеразна реакция в реално време
1) Кратко описание

Доставка на Реактиви за количествена полимеразна реакция в реално време за учебната и научна дейност на Медицински факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Количествата са подробно описани в Техническото задание на Възложителя. Гаранция за участие по обособената позиция е в размер на 29,00лв.

Прогнозна стойност, без ДДС
2902 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 2

Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция Реактиви за патоанатомична работа
1) Кратко описание

Доставка на Реактиви за патоанатомична работа за учебната и научна дейност на Медицински факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Количествата са подробно описани в Техническото задание на Възложителя. Гаранция за участие по обособената позиция е в размер на 42,00лв.

Прогнозна стойност, без ДДС
4171 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 2

Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция Лабораторни консумативи за еднократна употреба (пластмаси)
1) Кратко описание

Доставка на Лабораторни консумативи за еднократна употреба (пластмаси) за учебната и научна дейност на Медицински факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Количествата са подробно описани в Техническото задание на Възложителя. Гаранция за участие по обособената позиция е в размер на 15,00лв.

Прогнозна стойност, без ДДС
1465 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 2

Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция Китове за ДНК анализ във фекални проби
1) Кратко описание

Доставка на китове за ДНК анализ във фекални проби за учебната и научна дейност на Медицински факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Количествата са подробно описани в Техническото задание на Възложителя. Гаранция за участие по обособената позиция е в размер на 29,00лв.

Прогнозна стойност, без ДДС
2868 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 2

Обособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция Антитела и реактиви за имунохистохимия
1) Кратко описание

Доставка на антитела и реактиви за имунохистохимия за учебната и научна дейност на Медицински факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Количествата са подробно описани в Техническото задание на Възложителя. Гаранция за участие по обособената позиция е в размер на 32,00лв.

Прогнозна стойност, без ДДС
3190 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 2

Обособена позиция № 14 / Заглавие на обособената позиция Китове за определяне в серум на цитокини
1) Кратко описание

Доставка на китове за определяне в серум на цитокини за учебната и научна дейност на Медицински факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Количествата са подробно описани в Техническото задание на Възложителя. Гаранция за участие по обособената позиция е в размер на 71,00лв.

Прогнозна стойност, без ДДС
7057 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 2

Обособена позиция № 15 / Заглавие на обособената позиция Китове за нефелометрия
1) Кратко описание

Доставка на китове за нефелометрия за учебната и научна дейност на Медицински факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Количествата са подробно описани в Техническото задание на Възложителя. Гаранция за участие по обособената позиция е в размер на 13,00лв.

Прогнозна стойност, без ДДС
1274 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 2

Обособена позиция № 16 / Заглавие на обособената позиция Китове за белтъчни модификации
1) Кратко описание

Доставка на китове за белтъчни модификации за учебната и научна дейност на Медицински факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Количествата са подробно описани в Техническото задание на Възложителя. Гаранция за участие по обособената позиция е в размер на 3,00лв.

Прогнозна стойност, без ДДС
358 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 2

Обособена позиция № 17 / Заглавие на обособената позиция Консумативи за хирургична практика
1) Кратко описание

Доставка на консумативи за хирургична практика за учебната и научна дейност на Медицински факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Количествата са подробно описани в Техническото задание на Възложителя. Гаранция за участие по обособената позиция е в размер на 1,00лв.

Прогнозна стойност, без ДДС
75 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 2

Обособена позиция № 18 / Заглавие на обособената позиция Китове за оксидативен стрес
1) Кратко описание

Доставка на китове за оксидативен стрес за учебната и научна дейност на Медицински факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Количествата са подробно описани в Техническото задание на Възложителя. Гаранция за участие по обособената позиция е в размер на 11,00лв.

Прогнозна стойност, без ДДС
1104 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 2

Обособена позиция № 19 / Заглавие на обособената позиция Лабораторна стъклария
1) Кратко описание

Доставка на Лабораторна стъклария за учебната и научна дейност на Медицински факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Количествата са подробно описани в Техническото задание на Възложителя. Гаранция за участие по обособената позиция е в размер на 1,00лв.

Прогнозна стойност, без ДДС
86 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 2

Обособена позиция № 20 / Заглавие на обособената позиция ELISA китове за РАС системата
1) Кратко описание

Доставка на ELISA китове за РАС системата за учебната и научна дейност на Медицински факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Количествата са подробно описани в Техническото задание на Възложителя. Гаранция за участие по обособената позиция е в размер на 7,00лв.

Прогнозна стойност, без ДДС
667 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 2

Обособена позиция № 21 / Заглавие на обособената позиция ELISA китове за антигени от плъх
1) Кратко описание

Доставка на ELISA китове за антигени от плъх за учебната и научна дейност на Медицински факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Количествата са подробно описани в Техническото задание на Възложителя. Гаранция за участие по обособената позиция е в размер на 40,00лв.

Прогнозна стойност, без ДДС
4000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 2

Обособена позиция № 22 / Заглавие на обособената позиция Тестове за чревни инфекции във фекални проби
1) Кратко описание

Доставка на Тестове за чревни инфекции във фекални проби за учебната и научна дейност на Медицински факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Количествата са подробно описани в Техническото задание на Възложителя. Гаранция за участие по обособената позиция е в размер на 3,00лв.

Прогнозна стойност, без ДДС
345 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 2

Обособена позиция № 23 / Заглавие на обособената позиция Медицински пособия и консумативи
1) Кратко описание

Доставка на Медицински пособия и консумативи за учебната и научна дейност на Медицински факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Количествата са подробно описани в Техническото задание на Възложителя. Гаранция за участие по обособената позиция е в размер на 1,00лв.

Прогнозна стойност, без ДДС
135 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 2

Обособена позиция № 24 / Заглавие на обособената позиция Реактиви и консумативи за тъканни проби
1) Кратко описание

Доставка на Реактиви и консумативи за тъканни проби за учебната и научна дейност на Медицински факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Количествата са подробно описани в Техническото задание на Възложителя. Гаранция за участие по обособената позиция е в размер на 8,00лв.

Прогнозна стойност, без ДДС
872 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 2

Обособена позиция № 25 / Заглавие на обособената позиция Тестове за антивирусни антитела
1) Кратко описание

Доставка на тестове за антивирусни антитела за учебната и научна дейност на Медицински факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Количествата са подробно описани в Техническото задание на Възложителя. Гаранция за участие по обособената позиция е в размер на 5,00лв.

Прогнозна стойност, без ДДС
500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 2

Обособена позиция № 26 / Заглавие на обособената позиция Тестове за чревни инфекции
1) Кратко описание

Доставка на тестове за чревни инфекции за учебната и научна дейност на Медицински факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Количествата са подробно описани в Техническото задание на Възложителя. Гаранция за участие по обособената позиция е в размер на 1,00лв.

Прогнозна стойност, без ДДС
107 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 2