Версия за печат

00373-2015-0024

BG-Стара Загора:

РЕШЕНИЕ

Номер: 2877 от 29.12.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Тракийски университет, Студентски град, За: Петя Дечева; Весела Янчева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270; 042 664208, E-mail: petya.decheva@uni-sz.bg, vesela_mf@abv.bg, Факс: 042 672009

Място/места за контакт: Тракийски университет

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.uni-sz.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151222AEDp444213.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора, обособени в позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Лабораторни химикали и реактиви; Обособена позиция № 2 – Реактиви за флоуцитометричен анализ; Обособена позиция № 3 – Реактиви за лабораторна работа с животни; Обособена позиция № 4 – Рестрикционни ензими; Обособена позиция № 5 – Антитела срещу клетъчни регулаторни молекули; Обособена позиция № 6 – Реактиви за автоматичен анализатор на Roshe; Обособена позиция № 7 – ELISA китове за ензими; Обособена позиция № 8 – Реактиви за стандартна PCR; Обособена позиция № 9 – Реактиви за количествена полимеразна реакция в реално време; Обособена позиция № 10 – Реактиви за патоанатомична работа; Обособена позиция № 11 – Лабораторни консумативи за еднократна употреба (пластмаси); Обособена позиция № 12 – Китове за ДНК анализ във фекални проби; Обособена позиция № 13 – Антитела и реактиви за имунохистохимия; Обособена позиция № 14 – Китове за определяне в серум на цитокини; Обособена позиция № 15 – Китове за нефелометрия; Обособена позиция № 16 – Китове за белтъчни модификации; Обособена позиция № 17 – Консумативи за хирургична практика; Обособена позиция № 18 – Китове за оксидативен стрес; Обособена позиция № 19 – Лабораторна стъклария; Обособена позиция № 20 – ELISA китове за РАС системата; Обособена позиция № 21 – ELISA китове за антигени от плъх; Обособена позиция № 22 – Тестове за чревни инфекции във фекални проби; Обособена позиция № 23 – Медицински пособия и консумативи; Обособена позиция № 24 – Реактиви и консумативи за тъканни проби; Обособена позиция № 25 – Тестове за антивирусни антитела; Обособена позиция № 26 – Тестове за чревни инфекции;

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителя провежда открита процедура по ЗОП, тъй като не са на лице предпоставки /основания/ за провеждане на някоя от другите видове процедури предвидени и регламентирани с този закон.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http: / / www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

29.12.2015 г. 


Възложител

Трите имена: проф. двмн Иван Тодоров Въшин
Длъжност: Ректор на Тракийски университет гр. Стара Загора