Версия за печат

01389-2015-0010

BG-Варна: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 103003668

Градски транспорт ЕАД, ул. Тролейна № 48, За: Николай Чолаков, Република България 1000, Варна, Тел.: 052 572236, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Място/места за контакт: Градски транспорт ЕАД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.gtvarna.com..

Адрес на профила на купувача: www.gtvarna.com..

Електронен достъп до информация: http://pk.gtvarna.com/2015/procedura-po-zop-01389-2015-0010.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Покупка на електрическа енергия за нуждите на ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЕАД, гр. Варна по свободно договорени цени съгласно чл.100, чл.101, чл.102 и чл.103 от ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия, за захранване на 6 броя токоизправителни станции на градския тролейбусен транспорт, разположени на територията на гр. Варна и присъединени към мрежа Ср.Н със собствена кабелна мрежа.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. Варна 9000, ул. “Тролейна” № 48 и съгласно техническите спецификации (Приложение Б).
Код NUTS: BG331
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предмет на настоящата обществена поръчка е покупка на електрическа енергия за нуждите на ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЕАД, гр. Варна по свободно договорени цени съгласно чл.100, чл.101, чл.102 и чл.103 от ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия, за захранване на 6 броя токоизправителни станции на градския тролейбусен транспорт, разположени на територията на гр. Варна и присъединени към мрежа Ср.Н със собствена кабелна мрежа. Количествата консумирана електрическа енергия през токоизправителни станции на ниво средно напрежение за период от 18 месеца е около 7685 (седем хиляди шестстотин осемдесет и пет) MWh .Всички обекти на Възложителя са първа категория на електрозахранване.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

09310000

Описание:

Електрическа енергия

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно документацията за участие за период от 18 месеца потреблението на ел. енергия е около 7685 (седем хиляди шестстотин осемдесет и пет) MWh.

Стойност, без да се включва ДДС
637855 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

18

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранциите се представят в една от следните форми: а) парична сума, внесена по банкова сметка на ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЕАД, гр. Варна в банка Райфайзенбанк, гр. Варна, BIC: RZBB9155, IBAN: BG91RZBB91551064189217 б) банкова гаранция – по образец от тръжната документация. 1. Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 1 % от прогнозната стойност на поръчката или - 6379 лв. Валидността на гаранцията за участие е не по-малко от 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника, посочен в обявлението. 2. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 5 (пет) на сто от прогнозната стойност на обществената поръчка, без ДДС. Валидността на гаранцията за изпълнение, в случай че е представена банкова гаранция, е 30 (тридесет) дни след датата на изтичане на срока на договора. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката при подписване на договора. Ако участникът избере банкова гаранция за изпълнение на договора тя трябва да е изготвена по образеца от тръжната документация. 3. Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. Ако участникът избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на изпълнителя. Разходите по евентуалното им усвояване – за сметка на възложителя.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НЕ ПОСТАВЯ ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ИКОНОМИЧЕСКОТО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИКА. Заплащането на потребената ел. енергия ще се извършва по реда залегнал в проекто-договора, съгласно ценовото предложение на участника.Плащането на дължимата сума за извършената ежемесечна доставка се извършва по банков път, в лева, срещу представяне на фактура, придружена от копие от сетълмента, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС в срок до 30 (тридесет) дни от датата на приемането й.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа/договора/, с който е създадено обединението. Този документ/договор/ трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на настоящата обществена поръчка; съставът на обединението няма да се променя след подаването на офертата; водещият член на обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението; изпълнението на обществената поръчка, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението/консорциума, и обединението/консорциума е създасено със срок до окончателното изпълнение на обществената поръчка и всички членове на обединението са задължени да останат в него до окончателното изпълнение на поръчката; всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за качественото изпълнение на поръчката, до края на срока съгласно подписания договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка, независимо от срока, за който е създадено обединението.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Комисията предлага на възложителя да отстрани от процедурата всеки участник: 1. който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП; 2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените по чл. 47, ал. 2, т.1, т.3 и т.5 от ЗОП; 3. който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия на възложителя; 4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП. 5. за когото по реда на чл.68, ал.11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор. Цената за доставка на нетна ел. енергия не включва регулаторно определените цени за пренос и достъп през/до електроразпределителната мрежа, цена за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа, цена за „задължения към общественото“, акциз и ДДС. Фактурирането на реално използваната електрическа енергия ще се извършва съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ). По отношение на планирането и договарянето на конкретни количества нетна активна електрическа енергия се прилагат ПТЕЕ. Съответните действие по планирането и договарянето се извършват от Изпълнителя, в качеството му на координатор на стандартна балансираща група

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация:Документ, удостоверяващ представянето на гаранция за участие в процедурата в размер на 6148 лв; Плик №1:1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.2.Оферта.3.Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП.4.Документ за регистрация на участника (нотариално заверено копие) или декларация с единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър.4.1.В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването по тази точка се отнася за всички членове на обедине-нието.4.2.Договор или споразумение за учредяване на обединението (оригинал или нотариално заверено копие), когато участникът е обединение, което не е юридическо лице.4.3.При участници обединения–документ, подписан от лицата в обеди-нението, в който задължително се посочва представляващият.4.4.Чуждестранните участници трябва да представят тези документи и в официален превод.4.5.Когато не е представена декларация с ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския рег-р, участниците са длъжни да представят идентифицираща информация, издадена не повече от 3 мес. преди датата на отваряне на офертите.4.6.Чуждестранните юридически лица трябва да приложат еквивалентен документ на съдебен или администрат. орган от държавата, в която са установени.5.Декларация за запознаване и приемане на условията на поръчката.6.Кандидатът да има лиценз за търговия с електрическа енергия в РБългария.7.Кандидатът да е координатор на балансираща група.8.Не се изискват доказателства за иконом. и финансово състояние на участника;9.Списък на доставките еднакви или сходни с предмета на поръчкатаизпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.10.Списък на технически лица отговарящи за предоставяната ел. енергия, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството. 11.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, букви “а”-“д”, т.2, т.3 и т.4, ал.2, т.1, т.2 - лишаване от правото да доставя ел. енергия на свободния пазар, т.4, т.5 и ал.5, т.1 от ЗОП; 12. Декларация, че участникът се ангажира с индивидуално обслужване и съдействие при разрешаване на мрежови казуси.13. Участникът представя документ от „ЕСО” ЕАД за количеството доставена електроенергия на свободния пазар по вътрешни графици на крайни клиенти в РБ за последните 36 мес. предхождащи дата на подаване на офертата.14.Декларация, че участника може да достави заявената по дневните графици ел.енергия през целия период на договора до всички изводи на Възложителя.15.Участникът представя валиден сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008 за търговия с ел. енергия или еквивалент, с обект обхвата на поръчката издаден от акредитирана институция или агенция за управление на качеството.16.Декларация, че участникът предоставя телефонен център с 24 часово обслужване.17. При участие на подизпълнители, участникът трябва да посочи подизпълнителите, вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие.18.Подизпълнителят подписва декларация по чл.55, ал.5 от ЗОП.19.Нотариално заверено пълномощно, в случай че лицето, което ще представлява участника в отношенията му с възложителя, не е негов представител по закон. Пълномощното трябва да бъде подписано от лицето, което по закон представлява участника.20.Декларация за приемане на условията в проекта на договор;21. Декларация за валидност на офертата;22.Участникът може да представи и други документи, доказващи техническите и професионалните му възможности за изпълнение на обществената поръчка. Плик № 2:1.Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка, съгласно образеца приложен към документацията за участие.2.Декларацие по чл.33, ал.4 от ЗОП (при необходимост). Плик № 3:Предлагана цена, съгласно образеца приложен към документацията за участие.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НЕ ПОСТАВЯ ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ИКОНОМИЧЕСКОТО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИКА.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Участникът да има опит при доставки ,,сходни”* с предмета на настоящата поръчка през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата си и в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Доказва се с представяне на Списък с извършените доставки. Посочените в списъка доставки, следва да бъдат придружени от доказателства за извършената доставка под формата на удостоверение, издадени от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. В случаите, в които Участникът е участвал в обединение или като подизпълнител се описва само тази част от дейностите и съответната стойност, които Участникът сам е изпълнил, като се представя и съответно доказателство за това.*Забележка: Под доставки ,,сходни”* с предмета на настоящата поръчка Възложителя ще приеме доказателства за доставки на ел. енергия. Участникът да притежава валиден лиценз за търговия с електрическа енергия на територията на Република България.Доказва се с представяне на заверено за вярност копие от валиден лиценз. Участникът да е координатор на балансираща група.Доказва се с представяне на заверено за вярност копие от валиден документ доказващ това му качество. Участникът следва да се ангажира с индивидуално обслужване и съдействие при разрешаване на мрежови казуси.Доказва се с представяне на декларация (свободен текст). Участникът представя документ от „ЕСО” ЕАД за количеството доставена електроенергия на свободния пазар по вътрешни графици на крайни клиенти в Република България за последните 36 месеца, преди дата на подаване на офертата.Списък на технически лица отговарящи за предоставяната ел. енергия, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството. Декларация, че кандидата може да достави заявената по дневните графици ел.енергия през целия период на договора до всички изводи на Възложителя. Участникът представя валиден сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008 за търговия с ел. енергия или еквивалент, с обект обхвата на поръчката издаден от акредитирана институция или агенция за управление на качеството. Участникът следва да предоставя телефонен център с 24 часово обслужване.Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи документите определени от Възложителя за доказване на съответните възможности, участника представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица за целия период на договора. Трети лица могат да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, исканите документи за съответствие с критериите за подбор поставени от възложителя се представят от участниците, чрез които обединението доказва съответствието си.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът да е изпълнил поне три доставки ,,сходни”* с предмета на настоящата поръчка през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата си и в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Доказва се с представяне на Списък на доставки еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата и в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, като Списъкът трябва да съдържа информация относно предмета на доставките (описание на доставките), стойност, дати или период на изпълнение, получател, лицето и данни за контакт, качеството, в което доставката е изпълнена, заедно със съответни доказателства за извършените доставки. Посочените в списъка доставки, следва да бъдат придружени от доказателства за извършената доставка под формата на удостоверение, издадени от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. В случаите, в които Участникът е участвал в обединение или като подизпълнител се описва само тази част от дейностите и съответната стойност, които Участникът сам е изпълнил, като се представя и съответно доказателство за това.*Забележка: Под доставки ,,сходни”* с предмета на настоящата поръчка Възложителя ще приеме доказателства за доставки на ел. енергия. При участие на обединения, които не са ЮЛ, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган/възложителя

01389-2015-0010

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
08.02.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 13 BGN
Условия и начин на плащане

По банков път или в брой в касата на Градски транспорт ЕАД Варна. Документацията може да бъде изпратена на кандидата чрез куриер за негова сметка, след изпращане на копие от платежно нареждане на посочения в обявлението факс или e-mail, с придружително писмо съдържащо данни за издаване на фактура и точен адрес за получаване на документацията.Банковите реквизити са следните: Банка Райфайзенбанк, IBAN:BG91RZBB91551064189217, BIC:RZBB9155;

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
08.02.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 09.02.2016 г.  Час: 10:00
Място

Административната сграда на Градски транспорт ЕАД, гр. Варна, ул. Тролейна № 48

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

При отварянето на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до административната сграда на дружеството.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Цената за доставка на нетна ел. енергия не включва регулаторно определените цени за пренос и достъп през/до електроразпределителната мрежа, цена за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа, цена за „задължения към общественото“, акциз и ДДС. Фактурирането на реално използваната електрическа енергия ще се извършва съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ). По отношение на планирането и договарянето на конкретни количества нетна активна електрическа енергия се прилагат ПТЕЕ. Съответните действие по планирането и договарянето се извършват от Изпълнителя, в качеството му на координатор на стандартна балансираща група.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.5 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Градски транспорт ЕАД, ул. Тролейна № 48, Република България 9000, Варна, Тел.: 052 572238, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Интернет адрес/и:

URL: www.gtvarna.com..

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

28.12.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ