Версия за печат

01248-2015-0003

BG-Пловдив: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Район Северен - община Пловдив, гр.Пловдивя бул.Цар Борис ІІІ Обединител 22а, За: Валентина Даилова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 901167, E-mail: plovdiv_severen@abv.bg

Място/места за контакт: Валентина Даилова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.severen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.severen.bg/plovdiv/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=18&Itemid=194.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионална или местна агенция/служба

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Извършване на ремонтни работи по рехабилитация на улици, тротоари, паркинги, алеи и междублокови пространства на територията на район „Северен”, Община Пловдив”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Пловдив район Северен
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

“Извършване на ремонтни работи по рехабилитация на улици, тротоари, паркинги, алеи и междублокови пространства на територията на район „Северен”, Община Пловдив”

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Финансовият ресурс, който Възложителят може да осигури за изпълнение на поръчката като максималната цена за изпълнение за всички видове СМР е в размер до 1 000 000 лв. /един милион лева/ с вкл. ДДС.

Прогнозна стойност без ДДС
833333.33 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

24


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

• ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ на договора за обществена поръчка се определя в размер на 5% стойността на договора без вкл. ДДС; Гаранцията за изпълнение може да бъде: а/. парична сума внесена по банков път или може да се представи под формата на б/. банкова гаранция. При представяне на банкова гаранция срокът на валидност на последната следва да е не по-малко от 6 (шест) месеца след изтичане на срока за изпълнение на договора. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, е длъжен да представи банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора преди неговото сключване/подписване. В противен случай договор не се сключва с участника, определен за изпълнител. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на район “Северен” - Община Пловдив и че е със срок на валидност не по-малко от 6 (шест) месеца след изтичане на срока за изпълнение на договора. Банковата гаранция следва да бъде издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на възложителя, с възможност да се усвои изцяло или на части, съдържаща задължението на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя. Банковите разходи по откриването на гаранцията за изпълнение са за сметка на Изпълнителя. Разходите по евентуалното й усвояване – са за сметка на Възложителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията за изпълнение така, че размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. При представяне на гаранция за изпълнение в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. Гаранцията за изпълнение на договора може да бъде внесена и като парична сума по следната банкова сметка на името на: РАЙОН “СЕВЕРЕН” - ОБЩИНА ПЛОВДИВ БАНКА - „ИНВЕСТБАНК” АД, КЛОН ПЛОВДИВ. БАНКОВА СМЕТКА - IBAN BG 71 IORT 7375 3302 0013 03 БАНКОВ КОД - BIC IORTBGSF

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансовият ресурс, който Възложителят може да осигури за изпълнение на поръчката и който е посочен в обявлението за обществена поръчка като максималната цена за изпълнение за всички видове СМР е в размер до 1 000 000 лв. /един милион лева/ с вкл. ДДС. ВАЖНО: Към момента на стартиране на обществената поръчка не е осигурено финансиране и Възложителят не разполага с финансов ресурс. Финансовия ресурс, необходим за изпълнение на поръчката ще бъде осигурен от Възложителя през календарната 2016 година с приемането на бюджета на община Пловдив с Решение на Общински съвет-гр.Пловдив и след финансиране от община Пловдив.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: ПЛИК №1 – “ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника 2. Оферта /по образец/ 3. Декларация по чл. 47, ал. 9 /по образец/ за липсата на обстоятелствата по чл. 47 ал. 1, ал. 2, т. 1 - 5 и ал. 5, подписана от лицата, които представляват кандидата или участника. 4. Оригинал или нотариално заверено копие от Договор/полица за застраховка по чл.171, ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорност, съгласно чл.5, ал.4, от Наредбата за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството или еквивалент (за чуждестранни лица). Застраховката да е валидна към датата на отваряне на офертата и най-малко за срока на валидност на офертата за участие в процедурата. Участниците трябва да представят към нея декларация, подписана от представляващия участника със задължението за осигуряване на такава застраховка за целия срок на договора (свободен текст). 5. Оригинал или нотариално заверено копие от валидно удостоверение за регистрация в Камарата на строителите за вписване в Централния професионален регистър на строителя за съответната категория строеж, отговаряща на предмета на настоящата обществена поръчка или, в случай, че участникът е чуждестранно лице – еквивалентен документ. Минимално изискване- Втора група, трета и четвърта категория. 6. За доказване на техническите възможности и квалификацията на участника по чл. 51 от ЗОП, участникът следва да представи: 6.1. Валидни сертификати по: Сертификат ISO 9001:2008 – система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват сходен с предмета на поръчката. Сертификат за разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна среда ISO 14001:2004 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с предметен обхват сходен с предмета на поръчката. Сертификат за разработена и внедрена интегрирана система за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001:2007 или еквивалент, с предметен обхват сходен с предмета на поръчката. Забележка: Сертификатите по т. 6.1 следва да са валидни и нотариално заверени, като тези, които не са на български език, следва да бъдат придружени от легализиран превод на български език. 6.2. Декларация за техническото оборудване, с което разполага за изпълнение на обществената поръчка, като за изпълнение на поръчката, участникът трябва да разполага минимум със следното собствено или наето техническо оборудване: - багер за земни работи; самосвал за извозване на земни маси и насипни материали; фреза за фрезоване на асфалтови настилки; асфалторазстилач за полагане машинно на асфалтови настилки; вибрационен самоходен валяк; валяк с гладки бандажи и с гумени уплътнители; - трактор с четки за почистване на настилки;гудронатор; - фугорезачка; камион – самосвал с покривала за возене на асфалт; трамбовки за ръчно уплътняване на изкопите - бордова кола; челен товарач. Наличието на техниката се доказва чрез списък, придружен с копие на талоните на техниката или договори за наем на същата, за срока на изпълнение на договора. 6.3. Списък на техническите лица /по образец/, които ще отговарят за изпълнението на поръчката. Участниците трябва да разполагат с инженерно технически състав, притежаващ компетентност, покриваща спецификата на поръчката както следва: • 1 (един) брой - Ръководител обект, който: има придобита образователна степен „магистър”, с професионална квалификация „строителен инженер” или еквивалентна специалност; общ професионален опит – минимум 7 (седем) години стаж по специалността; • 1 (един) брой - Технически ръководител - който: има придобита образователна степен „магистър”, с професионална квалификация „инженер ПГС”, или еквивалентна; общ професионален опит - минимум 5 (пет) години стаж по специалността; ПРОДЪЖЖАВА в раздел VI.3 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Кандидатите или участниците могат да докажат наличието на финансов ресурс с един или няколко от следните документи: - удостоверение от банка - годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от Възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. В гореописаните случаи Възложителят няма право да изисква представянето на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и кандидатът или участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра. Информацията се представя под формата на декларация, като се посочва публичен регистър в Република България, в който е публикуван годишния финансов отчет и информация за органа, който поддържа регистъра.
Минимални изисквания: Участникът трябва да има собствен финансов ресурс и/или кредитна линия, и/или еквивалентен финансов инструмент, в размер не по-малък от 50% от прогнозната стойност на поръчката, за осигуряване на материали, консумативи, средства за работна заплата и свързаните с нея данъци и осигуровки и други.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Участникът следва да представи: 1. Декларация за техническото оборудване, с което разполага за изпълнение на обществената поръчка, като за изпълнение на поръчката. 2. Списък на техническите лица /по образец/, които ще отговарят за изпълнението на поръчката. • Списък на лицата от изпълнителския състав, определен от Участника за изпълнение на строителството на обекта, които има на разположение за срока на изпълнение на договора квалифициран за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката. 3. Документи доказващи професионалната квалификация: • Професионални автобиографии на екипа от технически лица с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит. • Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт 4.Списък на строителството, изпълнено през последните 3 години /2013г., 2014г. и 2015г./, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата.
Минимални изисквания: 1.Участникът трябва да разполага минимум със следното собствено или наето техническо оборудване: - багер за земни работи; самосвал за извозване на земни маси и насипни материали; фреза за фрезоване на асфалтови настилки; асфалторазстилач за полагане машинно на асфалтови настилки; вибрационен самоходен валяк; валяк с гладки бандажи и с гумени уплътнители; - трактор с четки за почистване на настилки;гудронатор; - фугорезачка; камион – самосвал с покривала за возене на асфалт; трамбовки за ръчно уплътняване на изкопите - бордова кола; челен товарач. 2.Участниците трябва да разполагат с инженерно технически състав, притежаващ компетентност, покриваща спецификата на поръчката както следва: • 1 (един) брой - Ръководител обект, който: има придобита образователна степен „магистър”, с професионална квалификация „строителен инженер” или еквивалентна специалност; общ професионален опит – минимум 7 (седем) години стаж по специалността; • 1 (един) брой - Технически ръководител - който: има придобита образователна степен „магистър”, с професионална квалификация „инженер ПГС”, или еквивалентна; общ професионален опит - минимум 5 (пет) години стаж по специалността; • 1 (един) брой - Отговорник по контрола на качеството, който: има професионална област /квалификация/: минимум средно специално техническо образование и завършено обучение по системи за управление на качеството – вътрешен одитор по качеството и/или отговорник по качеството на строителството или еквивалент, както и да притежава удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството или еквивалент; • 1 (един) брой - Координатор по безопасност и здраве, който има професионална област /квалификация/: минимум средно образование в областта на строителството и да притежава валидно удостоверение за завършен курс за КБЗ в строителството или еквивалентно; 4.Ипълненото строителство се доказва чрез: а) удостоверения за добро изпълнение / минимум три броя – оригинал или нотариално заверени копия/, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или б) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показател: Цена на СМР ; тежест: 60 точки
Показател: Срок /в дни/ за отстраняване на всякакви дефекти в рамките на предложения гаранционен срок; тежест: 20 точки
Показател: Гаранционен срок ; тежест: 20 точки

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
20.01.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
20.01.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 21.01.2016 г.  Час: 10:30
Място

Отварянето на офертите ще се извърши в административната сграда на район "Северен" в заседателната зала, на адрес: гр.Пловдив, бул.Цар Борис ІІІ Обединител 22а,

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Представители на участниците, които не са техни законни представители са длъжни да представят документ за самоличност и изрично пълномощно,заверен екземпляр /"вярно с оригинала"/, от което следва да бъде оставен на комисията.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

ПРОДЪЛЖЕНИЕ..: • 1 (един) брой - Отговорник по контрола на качеството, който: има професионална област /квалификация/: минимум средно специално техническо образование и завършено обучение по системи за управление на качеството – вътрешен одитор по качеството и/или отговорник по качеството на строителството или еквивалент, както и да притежава удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството или еквивалент; • 1 (един) брой - Координатор по безопасност и здраве, който има професионална област /квалификация/: минимум средно образование в областта на строителството и да притежава валидно удостоверение за завършен курс за КБЗ в строителството или еквивалентно; Списък на лицата от изпълнителския състав, определен от Участника за изпълнение на строителството на обекта, които има на разположение за срока на изпълнение на договора квалифициран за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката. Документи доказващи професионалната квалификация: • Професионални автобиографии на екипа от технически лица с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит. • Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт 6.4 Списък на строителството, изпълнено през последните 3 години /2013г., 2014г. и 2015г./, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата. Изпълнението се доказва чрез: а) удостоверения за добро изпълнение / минимум три броя – оригинал или нотариално заверени копия/, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или б) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; 7. За доказване на икономическото и финансовото състояние по чл. 50 от ЗОП участникът следва да представи: Участникът трябва да има собствен финансов ресурс и/или кредитна линия, и/или еквивалентен финансов инструмент, в размер не по-малък от 50% от прогнозната стойност на поръчката, за осигуряване на материали, консумативи, средства за работна заплата и свързаните с нея данъци и осигуровки и други. Кандидатите или участниците могат да докажат наличието на финансов ресурс с един или няколко от следните документи: удостоверение от банка или годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. 8. Декларация за участие на подизпълнители -. В случай, че участникът ще използва подизпълнители, то подизпълнителят трябва да представи и Декларация, че е съгласен да бъде подизпълнител. /Образци 6 и 7/ 9. Декларация за срок на валидност на офертата. /Образец 14/ 10.Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд; /Образец 13/ 11. Декларация за приемане на условията в проекта на договор за обществена поръчка; /Образец № 11/ 12.Нотариално заверено пълномощно - когато участникът се представлява от пълномощник по време на отваряне на офертите и на Ценовите предложения. 13. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, във връзка с чл. 56, ал.1, т.6, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2; /Образец №8/ 14.Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Образец №2 -В ОТДЕЛЕН ПЛИК № 2 15.Ценово предложение – Образец № 1- В ОТДЕЛЕН ПЛИК № 3

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно глава XI от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

22.12.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ