Версия за печат

00591-2015-0004

BG-КНЕЖА: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА, ИЗВЪН ГРАДА, За: БИСЕРКА МАРИНОВА МЛАДЖОВА, БЪЛГАРИЯ 5835, КНЕЖА, Тел.: 09132 7507, E-mail: bisi1971@abv.bg, Факс: 09132 7711

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ic-kneja.com.

Адрес на профила на купувача: www.ic-kneja.com/profil-na-kupuvacha.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: научен институт

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

ДОСТАВКА НА ТОРОВЕ И ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА - КНЕЖА ЗА 2016 ГОДИНА.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Институт по царевицата - Кнежа
Код NUTS: BG314
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

ДОСТАВКА НА ТОРОВЕ И ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА - КНЕЖА ЗА 2016 Г.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24400000, 24410000, 24440000, 24452000, 24453000, 24451000

Описание:

Азотни торове и съединения
Азотни торове
Различни видове торове
Инсектициди
Хербициди
Пестициди

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Доставка на: 1 . Амониева селитра 61000 кг., 2. Доставка на калиев хлорид 250 кг., 3. Доставка на NPK 15:15:15 30000 кг., 4. Доставка на Троен суперфосфат 350 кг.5. Продукти за растителна защита: почвен хербицид за царевица и слънчоглед 145л., вегетационен хербицид срещу див овес и други житни плевели при житни култури 10 л., Вегетационен хербицид за широколистни плевели при пшеница, ечемик и овес 2 кг., Вегетационен хербицид срещу коренщни житни плевели при слънчоглед 100 л., Вегетационен хербицид срещу коренищни житни плевели при царевица и родителски компоненти 70 л., Вегетационен хербицид срещу широколистни плевели при царевица и родителски компоненти след фаза 4-5 лист 0,835 кг.,Инсектицид срещу икономически важни неприятели - сив царевичен хоботник, житна пиявица, житна дървеница, грахозърнояд и др. 10л., тотален хербицид 540 л., Фунгицид срещу икономически важни болести - мана, фузариум и др. при пшеница и ечемик 55л., Вегетационен хербицид срещу широколистни плевели при слънчоглед 36л., Вегетационен хербицид при грах 16 л., Обеззаразители за семена в т.ч. пшеница срещу мани и фузариум 13 л., ечемик срещу мана и ленточна болест 11л., овес 2л., соя за стимулиране и развитие на азотоподдържащи бактериии3,9 кг.Почвен хербицид срещу широколистни житни плевели при соята 18л., Вегетационен хербицид срещу широколистни плевели при соята 20л. Акарицид при соята 3л. Инсектицид срещу цикадообразни насекоми при царевицата 4 кг.6. Неорганични торове - за пшеница 235 л., за ечемик 80 л., за слънчоглед 150 л., за царевица 156 л.

Прогнозна стойност без ДДС
82118 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

30.09.2016 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие 400/четиристотин/ лева, гаранция за изпълнение да договора 3% от стойността на договора с ДДС. Гаранциите се внасят в касата на Инситтут по царевицата гр. Кнежа, административна сграда , ет.1

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Разплащането по договорите ще се извършва в левове, разсрочено, съгласно обявените в офертата на кандидата срокове, по банков път, след представяне на фактура и съпътстващи документи, описани в документацията за участие.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Кандидатът да има разрешение за търговия с продукти за растителна защита, издадено от Българска агенция по безопасност на храните.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: баланс, ОПР и отчет за паричните потоци за 2014 г
Минимални изисквания: Копията на документите да са подпечатани с мокър печат и да са заверени с надпис "Вярно с оригинала" и подпис
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Кандидатът да разполага със собствен или нает автомобил за осъществяване на доставката/заверено копие на талона на автомобила или заверено копие на договор за наем/, доказателство за наличие на складова база за съхранение на торове и продукти за растителна защита - извлечение от сметката за ДМА или декларация за наличие на такава
Минимални изисквания: Копията на документите да са подпечатани с мокър печат и да са заверени с надпис "Вярно с оригинала" и подпис. Останалите документи да са подписани и подпечатани с печата на фирмата - кандидат
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: цена на предложението; тежест: 88
Показател: срок на разсрочено плащане; тежест: 10
Показател: срок на изпълнение на поръчката; тежест: 2

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
15.01.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията се заплаща на касата на Институт по царевицата при получаването й, срещу издаване на фактура. Посочената цена е с включено ДДС.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
19.01.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 20.01.2016 г.  Час: 13:30
Място

Институт по царевицата - счетоводство

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

участниците или изрично упълномощени от тях лица/нотариално заверено пълномощно/РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

м.декември 2016 г.

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

м.декември 2016 г.

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгл. сроковете, посочени в ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

21.12.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция АМОНИЕВА СЕЛИТРА
1) Кратко описание

Доставка на амониева селитра

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24410000

Описание:

Азотни торове

3) Количество или обем

61000 кг.

Прогнозна стойност, без ДДС
32940 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 15.02.2016 г. 

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Калиев хлорид
1) Кратко описание

доставка на калиев хлорид

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24440000

Описание:

Различни видове торове

3) Количество или обем

250 кг.

Прогнозна стойност, без ДДС
175 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 10.09.2016 г. 

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция NPK 15:15:15
1) Кратко описание

доставка на NPK 15:15:15

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24440000

Описание:

Различни видове торове

3) Количество или обем

30000 /тридесет хиляди/кг.

Прогнозна стойност, без ДДС
20550 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 31.08.2016 г. 

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Троен суперфосфат
1) Кратко описание

доставка на троен суперфосфат

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24420000

Описание:

Фосфатни торове

3) Количество или обем

350 кг.

Прогнозна стойност, без ДДС
242 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 31.08.2016 г. 

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Продукти за растителна защита
1) Кратко описание

Продукти за растителна защита: почвен хербицид за царевица и слънчоглед 145л., вегетационен хербицид срещу див овес и други житни плевели при житни култури 10 л., Вегетационен хербицид за широколистни плевели при пшеница, ечемик и овес 2 кг., Вегетационен хербицид срещу коренщни житни плевели при слънчоглед 100 л., Вегетационен хербицид срещу коренищни житни плевели при царевица и родителски компоненти 70 л., Вегетационен хербицид срещу широколистни плевели при царевица и родителски компоненти след фаза 4-5 лист 0,835 кг.,Инсектицид срещу икономически важни неприятели - сив царевичен хоботник, житна пиявица, житна дървеница, грахозърнояд и др. 10л., тотален хербицид 540 л., Фунгицид срещу икономически важни болести - мана, фузариум и др. при пшеница и ечемик 55л., Вегетационен хербицид срещу широколистни плевели при слънчоглед 36л., Вегетационен хербицид при грах 16 л., Обеззаразители за семена в т.ч. пшеница срещу мани и фузариум 13 л., ечемик срещу мана и ленточна болест 11л., овес 2л., соя за стимулиране и развитие на азотоподдържащи бактериии3,9 кг.Почвен хербицид срещу широколистни житни плевели при соята 18л., Вегетационен хербицид срещу широколистни плевели при соята 20л. Акарицид при соята 3л. Инсектицид срещу цикадообразни насекоми при царевицата 4 кг.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24450000, 24451000, 24452000, 24453000, 24457000

Описание:

Агрохимически продукти
Пестициди
Инсектициди
Хербициди
Фунгициди

3) Количество или обем

съгласно приложената документация

Прогнозна стойност, без ДДС
20138 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.09.2016 г. 

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция НЕОРГАНИЧНИ ТОРОВЕ
1) Кратко описание

доставка на неорганични торове за пшеница, ечемик, слънчоглед и царевица

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24315000

Описание:

Различни неорганични химически продукти

3) Количество или обем

пшеница 235 л., ечемик - 80 л., слънчоглед 150 л., царевица 156 л.

Прогнозна стойност, без ДДС
8073 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 20.03.2016 г.