Версия за печат

01090-2015-0002

BG-Исперих:

РЕШЕНИЕ

Номер: 180 от 18.12.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

МБАЛ Исперих ЕООД, гр. Исперих, ул. Ахинора №39, За: д-р Абдулах Заргар, РБ 7400, Исперих, Тел.: 08431 2517

Място/места за контакт: МБАЛ Исперих

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.isperih.bg/mbal/mbal.html..

Адрес на профила на купувача: www.isperih.bg/mbal/mbal.html..

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Друг: МБАЛ

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка на медицински консумативи и материали за нуждите на „МБАЛ – Исперих” ЕООД гр. Исперих по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 - "Доставка на консумативи за микробиология"; Обособена позиция 2 - "Доставка на консумативи за образна диагностика"; Обособена позиция 3 - "Доставка на консумативи и превързочни материали"; Обособена позиция 4 - "Доставка на реактиви и консумативи за биохимия и глюкоза" Обособена позиция 5 - "Доставка на реактиви и консумативи за кръвно газов и електролитен анализатор" Обособена позиция 6 - "Доставка на реактиви и консумативи за хематологичен анализ" Обособена позиция 7 - "Доставка на реактиви за коагулация" Обособена позиция 8 - "Доставка на бързи тестове" Обособена позиция 9 - "Доставка на общ лабораторен консуматив"

II.3) Кратко описание на поръчката

поръчката обхваща доставка наДоставка на медицински консумативи и материали за нуждите на „МБАЛ – Исперих” ЕООД гр. Исперих по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 - "Доставка на консумативи за микробиология"; Обособена позиция 2 - "Доставка на консумативи за образна диагностика"; Обособена позиция 3 - "Доставка на превързочни материали"; Обособена позиция 4 - "Доставка на реактиви и консумативи за биохимия и глюкоза" Обособена позиция 5 - "Доставка на реактиви и консумативи за кръвно газов и електролитен анализатор" Обособена позиция 6 - "Доставка на реактиви и консумативи за хематологичен анализ" Обособена позиция 7 - "Доставка на реактиви за коагулация" Обособена позиция 8 - Доставка на тестове за уринен анализ" Обособена позиция 9 - "Доставка на бързи тестове" Обособена позиция 10 - "Доставка на общ лабораторен консуматив" по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Начин на плащане: в левове, по банков път, отложено плащане, при представяне на фактура, приемателно-предавателен протокол, писмена заявка от възложителя и сертификат за качество. Срокът на годност следва да бъде не по-малък от 60 /шестдесет/ на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 176 от 09.12.2015 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 1090-2015-2
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

09.12.2015 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В оригиналното обявление

V.3) Други корекции/допълнения:

В решението за откриване

V.4) Текст за коригиране в решението за откриване:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

І1.Адрес на профила на купувача

Вместо:

www.mbalisperih.catalog.bg..

Да се чете:

www.isperih.bg/mbal/mbal.html

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

І1.Адрес на профила на купувача

Вместо:

www.mbalisperih.catalog.bg..

Да се чете:

www.isperih.bg/mbal/mbal.html

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, витоша №18, РБ 1000, София

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

18.12.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Абдулах Заргар Шабестари
Длъжност: управител