00369-2011-0005

BG-Луковит:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Луковит, Възраждане 73, За: Анелия Цветанова Гл.Експерт отдел ППОП, РБългария 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: lukovit@lukovit.bg, Факс: 0697 52014

Място/места за контакт: Община Луковит

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.lukovit.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.lukovit.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 216 от 12.07.2011 г. 
ІI.4) Публикувано обявление в Държавен вестник/Официален вестник
№: 224800 от 16.07.2011 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00369-2011-0005
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Събирането и транспортирането на отпадъците на територията на общината и гр.Луковит включва : -разполагане на съдове тип “Бобър” – 1.1 м3, съдове – тип “кошче”, кофи за отпадъци с вместимост 240 л; кофи за отпадъци с вместимост 110 л; контейнери за отпадъци 4 м3 с дебелина на ламарината 3мм;-извозване на отпадъците;-Почистване на нерагламентирани сметища; Обезвреждането на отпадъци включва:-депониране на битови и приравнени на тях отпадъци; Поддържането и експлоатация и осъществяване задълженията на оператор на депото в община Луковит, следва да се извършват съгласно проекта за експлоатация на депото за твърди битови отпадъци в община Луковит и Наредба № 8 / от 24.08.2004 г. Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване/ само в гр.Луковит/ включва:-метене /ръчно и автоматизирано/ на улици, площади, паркови алеи и други територии за обществено ползване, -ръчно снегопочистване на площад "Трети март" с оформяне на пешеходни пътеки с ширина минимум 2м,-миене на улици,-почистване на дъждоприемни шахти;-трудова заетост на не по-малко от 10 човека.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 79 от 13.07.2012 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

Астон Сервиз ООД ЕИК 117591612, раoйн Надежда, бул. Рожен № 9, РБългария 1220, София, Тел.: 02 9582405, Факс: 02 9582405

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, събирането, транспортирането и обезвреждането на твърди битови отпадъци, поддържане, експлоатация и осъществяване задълженията на оператор на депото в община Луковит.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

36

ІII.7) Стойност посочена в договора
570571 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

18.10.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
508615 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Събирането и транспортирането на отпадъците на територията на общината и гр.Луковит включва : -разполагане на съдове тип “Бобър” – 1.1 м3, съдове – тип “кошче”, кофи за отпадъци с вместимост 240 л; кофи за отпадъци с вместимост 110 л; контейнери за отпадъци 4 м3 с дебелина на ламарината 3мм; извозване на отпадъците; Почистване на нерагламентирани сметища 2.Обезвреждането на отпадъци включва; Поддържането и експлоатация и осъществяване задълженията на оператор на депото в община Луковит; 3.Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване/ само в гр.Луковит/


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

18.12.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Иван Димитров Грънчаров
Длъжност: Кмет на Община Луковит